Skip to main content

CHAPTER SEVEN

KAPITOLA SEDMÁ

Lord Śiva Saves the Universe by Drinking Poison

Pán Śiva zachraňuje vesmír vypitím jedu

The summary of the Seventh Chapter is as follows. As described in this chapter, the Supreme Personality of Godhead, appearing in His incarnation as a tortoise, dove deep into the ocean to carry Mandara Mountain on His back. At first the churning of the ocean produced kālakūṭa poison. Everyone feared this poison, but Lord Śiva satisfied them by drinking it.

Sedmá kapitola popisuje, jak se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který se zjevil v inkarnaci želvy, ponořil hluboko do oceánu, aby držel horu Mandara na svých zádech. Stloukáním oceánu nejprve vznikl jed kālakūṭa. Každý se ho bál, ale Pán Śiva všechny uspokojil tím, že ho vypil.

With the understanding that when the nectar was generated from the churning they would share it equally, the demigods and the demons brought Vāsuki to be used as the rope for the churning rod. By the expert arrangement of the Supreme Personality of Godhead, the demons held the snake near the mouth, whereas the demigods held the tail of the great snake. Then, with great endeavor, they began pulling the snake in both directions. Because the churning rod, Mandara Mountain, was very heavy and was not held by any support in the water, it sank into the ocean, and in this way the prowess of both the demons and the demigods was vanquished. The Supreme Personality of Godhead then appeared in the form of a tortoise and supported Mandara Mountain on His back. Then the churning resumed with great force. As a result of the churning, a huge amount of poison was produced. The prajāpatis, seeing no one else to save them, approached Lord Śiva and offered him prayers full of truth. Lord Śiva is called Āśutoṣa because he is very pleased if one is a devotee. Therefore he easily agreed to drink all the poison generated by the churning. The goddess Durgā, Bhavānī, the wife of Lord Śiva, was not at all disturbed when Lord Śiva agreed to drink the poison, for she knew Lord Śiva’s prowess. Indeed, she expressed her pleasure at this agreement. Then Lord Śiva gathered the devastating poison, which was everywhere. He took it in his hand and drank it. After he drank the poison, his neck became bluish. A small quantity of the poison dropped from his hands to the ground, and it is because of this poison that there are poisonous snakes, scorpions, toxic plants and other poisonous things in this world.

S představou, že stloukáním vzniklý nektar bude rozdělen rovným dílem, přivedli polobozi a démoni Vāsukiho, aby ho použili jako provaz při otáčení tloukem. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, chytře zařídil, aby démoni drželi tohoto velkého hada blízko tlamy, zatímco polobozi ho drželi za ocas. Pak ho začali usilovně tahat ze strany na stranu. Jelikož tlouk tvořený horou Mandara byl velice těžký a neměl se ve vodě o co opřít, potápěl se do oceánu, a tak se démoni i polobozi namáhali zbytečně. Nejvyšší Pán se pak zjevil v podobě želvy a podepřel horu Mandara svými zády. Stloukání tedy začalo s velkým úsilím nanovo. Jako jeho výsledek vzniklo velké množství jedu. Prajāpatiové neznali nikoho jiného, kdo by je mohl zachránit, než Pána Śivu, a proto šli za ním a přednesli mu modlitby plné pravdy. Pán Śiva se nazývá Āśutoṣa, protože ho velmi potěší, když vidí oddanost. Bez námitek tedy souhlasil, že vypije všechen jed vytvořený stloukáním. Bohyni Durgu neboli Bhavānī, Śivovu manželku, vůbec nerozrušilo, když její muž souhlasil, že jed vypije, protože znala jeho moc. Dokonce dala najevo radost z jeho rozhodnutí. Potom Pán Śiva shromáždil zhoubný jed, který byl všude, vzal ho do dlaně a vypil ho. Tím jeho krk zmodral. Malé množství jedu mu z dlaní ukáplo na zem, a proto na světě existují jedovaté rostliny, jedovatí hadi a štíři a jiná jedovatá stvoření.

Text 1:
Śukadeva Gosvāmī said: O best of the Kurus, Mahārāja Parīkṣit, the demigods and demons summoned Vāsuki, king of the serpents, requesting him to come and promising to give him a share of the nectar. They coiled Vāsuki around Mandara Mountain as a churning rope, and with great pleasure they endeavored to produce nectar by churning the Ocean of Milk.
Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó nejlepší z Kuruovců, Mahārāji Parīkṣite, polobozi a démoni povolali Vāsukiho, krále hadů — požádali ho, aby přišel, a slíbili mu podíl na nektaru. Obtočili ho kolem hory Mandara jako provaz používaný ke stloukání a s velkou radostí se snažili vytvořit nektar stloukáním oceánu mléka.
Text 2:
The Personality of Godhead, Ajita, grasped the front portion of the snake, and then the demigods followed.
Sloka 2:
Ajita, Osobnost Božství, uchopil přední část hadova těla a polobozi Ho následovali.
Text 3:
The leaders of the demons thought it unwise to hold the tail, the inauspicious portion of the snake. Instead, they wanted to hold the front, which had been taken by the Personality of Godhead and the demigods, because that portion was auspicious and glorious. Thus the demons, on the plea that they were all highly advanced students of Vedic knowledge and were all famous for their birth and activities, protested that they wanted to hold the front of the snake.
Sloka 3:
Vůdci démonů nepovažovali za moudré držet ocas, který je nepříznivou částí hada. Místo toho chtěli držet předek, který již uchopili polobozi společně s Osobností Božství, jelikož tato část byla příznivá a slavná. Pod záminkou, že jsou pokročilí studenti védského poznání a proslulí svým zrozením a činnostmi, démoni protestovali, že chtějí držet předek hada.
Text 4:
Thus the demons remained silent, opposing the desire of the demigods. Seeing the demons and understanding their motive, the Personality of Godhead smiled. Without discussion, He immediately accepted their proposal by grasping the tail of the snake, and the demigods followed Him.
Sloka 4:
Démoni zůstali mlčky stát, a tím dali najevo svůj nesouhlas s přáním polobohů. Když Pán, Osobnost Božství, viděl démony a poznal jejich pohnutky, usmál se a bez dalších diskusí jejich návrh přijal. Vzal hada za ocas a polobozi Ho následovali.
Text 5:
After thus adjusting how the snake was to be held, the sons of Kaśyapa, both demigods and demons, began their activities, desiring to get nectar by churning the Ocean of Milk.
Sloka 5:
Poté, co se shodli na tom, jak budou hada držet, začali Kaśyapovi synové — polobozi i démoni — stloukat oceán mléka s touhou získat nektar.
Text 6:
O son of the Pāṇḍu dynasty, when Mandara Mountain was thus being used as a churning rod in the Ocean of Milk, it had no support, and therefore although held by the strong hands of the demigods and demons, it sank into the water.
Sloka 6:
Ó synu Pāṇḍuovské dynastie, když byla hora Mandara takto používána jako tlouk v oceánu mléka, neměla o co se opřít, a přestože ji držely silné ruce polobohů a démonů, zmizela pod hladinou.
Text 7:
Because the mountain had been sunk by the strength of providence, the demigods and demons were disappointed, and their faces seemed to shrivel.
Sloka 7:
Jelikož se řízením osudu hora potopila, polobozi a démoni byli zklamáni a měli svraštěné obličeje.
Text 8:
Seeing the situation that had been created by the will of the Supreme, the unlimitedly powerful Lord, whose determination is infallible, took the wonderful shape of a tortoise, entered the water, and lifted the great Mandara Mountain.
Sloka 8:
Nekonečně mocný Pán, jehož odhodlání nikdy neselže, viděl, jaká situace vůlí Nejvyššího nastala. V úžasné podobě želvy proto vstoupil do vody a sám velkou horu Mandara zdvihl.
Text 9:
When the demigods and demons saw that Mandara Mountain had been lifted, they were enlivened and encouraged to begin churning again. The mountain rested on the back of the great tortoise, which extended for eight hundred thousand miles like a large island.
Sloka 9:
Když polobozi a démoni spatřili, že hora Mandara byla vyzdvižena, vzchopili se a povzbudilo je to k tomu, aby začali stloukat nanovo. Hora spočívala na zádech velké želvy, připomínající rozlehlý ostrov o průměru 1 280 000 kilometrů.
Text 10:
O King, when the demigods and demons, by the strength of their arms, rotated Mandara Mountain on the back of the extraordinary tortoise, the tortoise accepted the rolling of the mountain as a means of scratching His body, and thus He felt a pleasing sensation.
Sloka 10:
Ó králi, když polobozi a démoni silou svých paží točili horou Mandara na zádech neobyčejné želvy, Pán to přivítal jako poškrábání, které Mu dělalo dobře.
Text 11:
Thereafter, Lord Viṣṇu entered the demons as the quality of passion, the demigods as the quality of goodness, and Vāsuki as the quality of ignorance to encourage them and increase their various types of strength and energy.
Sloka 11:
Poté Pán Viṣṇu vstoupil jako kvalita vášně do démonů, jako kvalita dobra do polobohů a jako kvalita nevědomosti do Vāsukiho, aby je podpořil a zvětšil jejich sílu a energii příslušného druhu.
Text 12:
Manifesting Himself with thousands of hands, the Lord then appeared on the summit of Mandara Mountain, like another great mountain, and held Mandara Mountain with one hand. In the upper planetary systems, Lord Brahmā and Lord Śiva, along with Indra, King of heaven, and other demigods, offered prayers to the Lord and showered flowers upon Him.
Sloka 12:
Pán se potom zjevil s tisíci rukou na vrcholku hory Mandara jako další velká hora a jednou rukou horu Mandara přidržoval. Pán Brahmā a Pán Śiva společně s nebeským králem Indrou a dalšími polobohy na vyšších planetárních soustavách Pánu přednášeli modlitby a zasypávali Ho květy.
Text 13:
The demigods and demons worked almost madly for the nectar, encouraged by the Lord, who was above and below the mountain and who had entered the demigods, the demons, Vāsuki and the mountain itself. Because of the strength of the demigods and demons, the Ocean of Milk was so powerfully agitated that all the alligators in the water were very much perturbed. Nonetheless the churning of the ocean continued in this way.
Sloka 13:
Polobozi a démoni kvůli nektaru pracovali jako šílení a byli povzbuzováni Pánem, který byl nad i pod horou a zároveň vstoupil do polobohů, démonů, Vāsukiho i samotné hory. Silou polobohů a démonů byl oceán mléka tak mocně rozbouřen, že byli všichni aligátoři ve vodě velmi rozrušení. Stloukání oceánu však pokračovalo dál.
Text 14:
Vāsuki had thousands of eyes and mouths. From his mouths he breathed smoke and blazing fire, which affected the demons, headed by Pauloma, Kāleya, Bali and Ilvala. Thus the demons, who appeared like sarala trees burned by a forest fire, gradually became powerless.
Sloka 14:
Vāsuki měl tisíce očí a tlam. Svými tlamami vydechoval dým a planoucí oheň, jenž zasahoval démony, vedené Paulomou, Kāleyou, Balim a Ilvalou. Démonům, kteří vypadali jako stromy sarala spalované lesním požárem, tak postupně ubývalo sil.
Text 15:
Because the demigods were also affected by the blazing breath of Vāsuki, their bodily lusters diminished, and their garments, garlands, weapons and faces were blackened by smoke. However, by the grace of the Supreme Personality of Godhead, clouds appeared on the sea, pouring torrents of rain, and breezes blew, carrying particles of water from the sea waves, to give the demigods relief.
Sloka 15:
Jelikož polobozi byli také postiženi planoucím dechem Vāsukiho, jejich těla ztrácela svůj lesk a jejich šaty, girlandy, zbraně a obličeje byly začerněné kouřem. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství se však nad mořem objevily mraky, z nichž vydatně zapršelo, a vánky nesoucí kapičky vody z mořských vln, aby poskytly polobohům úlevu.
Text 16:
When nectar did not come from the Ocean of Milk, despite so much endeavor by the best of the demigods and demons, the Supreme Personality of Godhead, Ajita, personally began to churn the ocean.
Sloka 16:
Když se i přes všechnu snahu nejlepších z polobohů a démonů nektar z oceánu neobjevil, začal oceán stloukat sám Ajita, Nejvyšší Osobnost Božství.
Text 17:
The Lord appeared like a blackish cloud. He was dressed with yellow garments, His earrings shone on His ears like lightning, and His hair spread over His shoulders. He wore a garland of flowers, and His eyes were pinkish. With His strong, glorious arms, which award fearlessness throughout the universe, He took hold of Vāsuki and began churning the ocean, using Mandara Mountain as a churning rod. When engaged in this way, the Lord appeared like a beautifully situated mountain named Indranīla.
Sloka 17:
Pán vypadal jako načernalý mrak. Byl oděn ve žlutých šatech, náušnice na Jeho uších zářily jako blesk a vlasy Mu splývaly na ramena. Na sobě měl květinovou girlandu a Jeho oči měly narůžovělou barvu. Svými silnými, náhernými pažemi, jež poskytují nebojácnost celému vesmíru, uchopil Vāsukiho a začal stloukat oceán s horou Mandara jako tloukem. Vypadal přitom jako nádherná hora Indranīla.
Text 18:
The fish, sharks, tortoises and snakes were most agitated and perturbed. The entire ocean became turbulent, and even the large aquatic animals like whales, water elephants, crocodiles and timiṅgila fish [large whales that can swallow small whales] came to the surface. While the ocean was being churned in this way, it first produced a fiercely dangerous poison called hālahala.
Sloka 18:
Ryby, žraloci, želvy a hadi byli nanejvýš znepokojeni a rozrušeni. Celý oceán se bouřil a dokonce i velcí vodní živočichové, jako jsou velryby, vodní sloni, krokodýli a timiṅgily (velké velryby, které dokáží spolknout menší velryby), vyplavali na povrch. Tímto stloukáním oceánu ze všeho nejdříve vznikl velmi nebezpečný jed zvaný hālahala.
Text 19:
O King, when that uncontrollable poison was forcefully spreading up and down in all directions, all the demigods, along with the Lord Himself, approached Lord Śiva [Sadāśiva]. Feeling unsheltered and very much afraid, they sought shelter of him.
Sloka 19:
Ó králi, když se tento neovladatelný jed prudce šířil nahoru i dolů a na všechny strany, všichni polobozi se spolu se samotným Pánem obrátili na Pána Śivu (Sadāśivu). Jelikož se cítili nechráněni a měli velký strach, hledali útočiště u něho.
Text 20:
The demigods observed Lord Śiva sitting on the summit of Kailāsa Hill with his wife, Bhavānī, for the auspicious development of the three worlds. He was being worshiped by great saintly persons desiring liberation. The demigods offered him their obeisances and prayers with great respect.
Sloka 20:
Polobozi spatřili Pána Śivu, jak sedí na vrcholu hory Kailās se svou manželkou Bhavānī a dbá na příznivý rozvoj tří světů. Byl uctíván velkými světci toužícími po vysvobození. Polobozi mu s velkou úctou složili poklony a přednesli své modlitby.
Text 21:
The prajāpatis said: O greatest of all demigods, Mahādeva, Supersoul of all living entities and cause of their happiness and prosperity, we have come to the shelter of your lotus feet. Now please save us from this fiery poison, which is spreading all over the three worlds.
Sloka 21:
Prajāpatiové řekli: Ó nejpřednější z polobohů, Mahādevo, Nadduše všech živých bytostí a příčino jejich blahobytu a štěstí, hledáme útočiště u tvých lotosových nohou. Zachraň nás prosím před tímto pálivým jedem, který se šíří po všech třech světech.
Text 22:
O lord, you are the cause of bondage and liberation of the entire universe because you are its ruler. Those who are advanced in spiritual consciousness surrender unto you, and therefore you are the cause of mitigating their distresses, and you are also the cause of their liberation. We therefore worship Your Lordship.
Sloka 22:
Ó pane, jsi příčinou otroctví i osvobození v celém vesmíru, protože jsi jeho vládce. Ti, kdo jsou pokročilí v duchovním chápání, se odevzdávají tobě. Jsi tedy tím, kdo zmírňuje jejich utrpení, a také jsi příčinou jejich vysvobození. Proto uctíváme tebe.
Text 23:
O lord, you are self-effulgent and supreme. You create this material world by your personal energy, and you assume the names Brahmā, Viṣṇu and Maheśvara when you act in creation, maintenance and annihilation.
Sloka 23:
Ó Pane, jsi soběstačný a nejvyšší. Svou osobní energií tvoříš tento hmotný svět, a když působíš při stvoření, udržování a zničení, přijímáš jména Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara.
Text 24:
You are the cause of all causes, the self-effulgent, inconceivable, impersonal Brahman, which is originally Parabrahman. You manifest various potencies in this cosmic manifestation.
Sloka 24:
Jsi příčina všech příčin, zářící, nepochopitelný, neosobní Brahman, který je původně Parabrahmanem. Projevuješ v tomto vesmíru různé energie.
Text 25:
O lord, you are the original source of Vedic literature. You are the original cause of material creation, the life force, the senses, the five elements, the three modes and the mahat-tattva. You are eternal time, determination and the two religious systems called truth [satya] and truthfulness [ṛta]. You are the shelter of the syllable om, which consists of three letters a-u-m.
Sloka 25:
Ó pane, jsi původním zdrojem védské literatury. Jsi původní příčina hmotného stvoření, životní síla, smysly, pět prvků, tři kvality a mahat- tattva. Jsi věčný čas, odhodlání a dva náboženské systémy zvané satya (pravda) a ṛta (pravdivost). Jsi útočištěm slabiky oṁ, která se skládá ze tří písmen: “a-u-m”.
Text 26:
O father of all planets, learned scholars know that fire is your mouth, the surface of the globe is your lotus feet, eternal time is your movement, all the directions are your ears, and Varuṇa, master of the waters, is your tongue.
Sloka 26:
Ó otče všech planet, učenci vědí, že oheň jsou tvá ústa, povrch Země jsou tvé lotosové nohy, věčný čas je tvůj pohyb, všechny strany jsou tvoje uši a Varuṇa, vládce vod, je tvůj jazyk.
Text 27:
O lord, the sky is your navel, the air is your breathing, the sun is your eyes, and the water is your semen. You are the shelter of all kinds of living entities, high and low. The god of the moon is your mind, and the upper planetary system is your head.
Sloka 27:
Ó pane, nebe je tvůj pupek, vzduch je tvůj dech, Slunce jsou tvé oči a voda tvoje semeno. Jsi útočištěm veškerých živých bytostí, vyvinutých i nízkých. Bůh Měsíce je tvá mysl a vyšší planetární systém tvá hlava.
Text 28:
O lord, you are the three Vedas personified. The seven seas are your abdomen, and the mountains are your bones. All drugs, creepers and vegetables are the hairs on your body, the Vedic mantras like Gāyatrī are the seven layers of your body, and the Vedic religious system is the core of your heart.
Sloka 28:
Ó pane, jsi zosobněné tři Védy. Sedm moří je tvoje břicho a hory jsou tvé kosti. Všechny léčivé, popínavé a jiné rostliny jsou chlupy na tvém těle, védské mantry jako například Gāyatrī jsou sedmi složkami tvého těla a védský náboženský systém je nitro tvého srdce.
Text 29:
O lord, the five important Vedic mantras are represented by your five faces, from which the thirty-eight most celebrated Vedic mantras have been generated. Your Lordship, being celebrated as Lord Śiva, is self-illuminated. You are directly situated as the supreme truth, known as Paramātmā.
Sloka 29:
Ó pane, pět důležitých védských manter je představováno tvými pěti obličeji, z nichž vzešlo třicet osm nejslavnějších védských manter. Ty, jenž jsi oslavován jako Pán Śiva, vydáváš vlastní záři. Jsi přímo nejvyšší pravdou, zvanou Paramātmā.
Text 30:
O lord, your shadow is seen in irreligion, which brings about varieties of irreligious creations. The three modes of nature — goodness, passion and ignorance — are your three eyes. All the Vedic literatures, which are full of verses, are emanations from you because their compilers wrote the various scriptures after receiving your glance.
Sloka 30:
Ó pane, tvůj stín je možno vidět v bezbožnosti, jež vytváří různá bezbožná stvoření. Tři kvality přírody — dobro, vášeň a nevědomost — jsou tvé tři oči. Všechny védské texty, plné veršů, vycházejí z tebe, neboť jejich tvůrci sepsali různá písma poté, co jsi na ně pohlédl svým zrakem.
Text 31:
O Lord Girīśa, since the impersonal Brahman effulgence is transcendental to the material modes of goodness, passion and ignorance, the various directors of this material world certainly cannot appreciate it or even know where it is. It is not understandable even to Lord Brahmā, Lord Viṣṇu or the King of heaven, Mahendra.
Sloka 31:
Ó pane Girīśo, jelikož neosobní záře Brahmanu je transcendentální vůči hmotným kvalitám dobra, vášně a nevědomosti, nedovedou ji různí vládci tohoto hmotného světa vnímat a nevědí ani, kde se nachází. Nezná ji dokonce ani Pán Brahmā, Pán Viṣṇu či nebeský král Mahendra.
Text 32:
When annihilation is performed by the flames and sparks emanating from your eyes, the entire creation is burned to ashes. Nonetheless, you do not know how this happens. What then is to be said of your destroying the Dakṣa-yajña, Tripurāsura and the kālakūṭa poison? Such activities cannot be subject matters for prayers offered to you.
Sloka 32:
Když plameny a jiskry šlehající z tvých očí ničí svět, je celé stvoření spáleno na popel. Ty však ani nevíš, jak se to děje. Co potom říci o tvém zničení Dakṣa-yajñi, Tripurāsury a jedu kālakūṭa? O těchto činnostech modlitby, určené na tvoji oslavu, nemohou pojednávat.
Text 33:
Exalted, self-satisfied persons who preach to the entire world think of your lotus feet constantly within their hearts. However, when persons who do not know your austerity see you moving with Umā, they misunderstand you to be lusty, or when they see you wandering in the crematorium they mistakenly think that you are ferocious and envious. Certainly they are shameless. They cannot understand your activities.
Sloka 33:
Vznešené, vnitřně spokojené osoby, jež kážou celému světu, v srdci neustále myslí na tvé lotosové nohy. Když tě však lidé, kteří neznají tvou askezi, vidí s Umou, mylně se domnívají, že jsi posedlý chtíčem. Když tě vidí v krematoriu, mylně tě považují za zuřivého a plného zášti. Tito lidé jsou nestydatí. Nemohou chápat tvé jednání.
Text 34:
Even personalities like Lord Brahmā and other demigods cannot understand your position, for you are beyond the moving and nonmoving creation. Since no one can understand you in truth, how can one offer you prayers? It is impossible. As far as we are concerned, we are creatures of Lord Brahmā’s creation. Under the circumstances, therefore, we cannot offer you adequate prayers, but as far as our ability allows, we have expressed our feelings.
Sloka 34:
Ani osobnosti, jako je Pán Brahmā a další polobozi, nechápou tvé postavení, neboť stojíš nad pohyblivým a nehybným stvořením. Jelikož tě nikdo nezná v pravdě, jak ti někdo může přednést modlitby? To není možné. Pokud jde o nás, jsme produkty stvoření Pána Brahmy. Za těchto okolností nejsme schopni přednést náležité modlitby, ale podle svých schopností jsme alespoň vyjádřili své pocity.
Text 35:
O greatest of all rulers, your actual identity is impossible for us to understand. As far as we can see, your presence brings flourishing happiness to everyone. Beyond this, no one can appreciate your activities. We can see this much, and nothing more.
Sloka 35:
Ó největší ze všech vládců, nedokážeme pochopit tvou skutečnou totožnost. Vidíme jen to, že tvá přítomnost skýtá zdar a štěstí všem. Mimo to nikdo nedokáže ocenit tvé činnosti. Vidíme jen tolik, nic víc.
Text 36:
Śrīla Śukadeva Gosvāmī continued: Lord Śiva is always benevolent toward all living entities. When he saw that the living entities were very much disturbed by the poison, which was spreading everywhere, he was very compassionate. Thus he spoke to his eternal consort, Satī, as follows.
Sloka 36:
Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Pán Śiva je vždy laskavý ke všem živým bytostem. Když viděl, že jsou velmi znepokojené jedem, který se všude šířil, měl s nimi soucit. Promluvil tedy ke své věčné choti Satī.
Text 37:
Lord Śiva said: My dear Bhavānī, just see how all these living entities have been placed in danger because of the poison produced from the churning of the Ocean of Milk.
Sloka 37:
Pán Śiva pravil: Milá Bhavānī, jen se podívej, do jakého nebezpečí se dostaly všechny živé bytosti kvůli jedu, který vznikl při stloukání oceánu mléka!
Text 38:
It is my duty to give protection and safety to all living entities struggling for existence. Certainly it is the duty of the master to protect his suffering dependents.
Sloka 38:
Mou povinností je poskytnout ochranu a bezpečí všem živým bytostem, bojujícím o přežití. Pán je nepochybně povinen chránit své trpící poddané.
Text 39:
People in general, being bewildered by the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead, are always engaged in animosity toward one another. But devotees, even at the risk of their own temporary lives, try to save them.
Sloka 39:
Obyčejní lidé, zmatení iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství, mezi sebou neustále udržují nepřátelství. Oddaní se je však snaží zachránit i za cenu svých vlastních dočasných životů.
Text 40:
My dear gentle wife Bhavānī, when one performs benevolent activities for others, the Supreme Personality of Godhead, Hari, is very pleased. And when the Lord is pleased, I am also pleased, along with all other living creatures. Therefore, let me drink this poison, for all the living entities may thus become happy because of me.
Sloka 40:
Má drahá, laskavá ženo Bhavānī, Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, je velice potěšen, když někdo jedná pro dobro druhých. A je-li Pán spokojen, jsem spokojen i já a také všechny ostatní živé bytosti. Proto vypiji tento jed, neboť tak mohou být díky mně všichni živí tvorové šťastní.
Text 41:
Śrīla Śukadeva Gosvāmī continued: After informing Bhavānī in this way, Lord Śiva began to drink the poison, and Bhavānī, who knew perfectly well the capabilities of Lord Śiva, gave him her permission to do so.
Sloka 41:
Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Poté, co Pán Śiva takto zpravil Bhavānī o vzniklé situaci, začal pít jed a Bhavānī, která dobře znala jeho schopnosti, mu dala své svolení.
Text 42:
Thereafter, Lord Śiva, who is dedicated to auspicious, benevolent work for humanity, compassionately took the whole quantity of poison in his palm and drank it.
Sloka 42:
Pán Śiva, jenž se věnuje příznivým činnostem pro blaho lidstva, soucitně vzal všechen jed do dlaně a vypil ho.
Text 43:
As if in defamation, the poison born from the Ocean of Milk manifested its potency by marking Lord Śiva’s neck with a bluish line. That line, however, is now accepted as an ornament of the Lord.
Sloka 43:
Jed vytvořený z oceánu mléka projevil takovou intenzitu, že poznamenal krk Pána Śivy modrou čarou, jako kdyby ho chtěl zneuctít. Nyní je však tato čára přijímána jako Pánova ozdoba.
Text 44:
It is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of people in general. This is considered the highest method of worshiping the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone’s heart.
Sloka 44:
Je řečeno, že velké osobnosti téměř vždy souhlasí s tím, že budou dobrovolně trpět kvůli utrpení obyčejných lidí. To je dokonalá metoda uctívání Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž je přítomný v srdci každého.
Text 45:
Upon hearing of this act, everyone, including Bhavānī [the daughter of Mahārāja Dakṣa], Lord Brahmā, Lord Viṣṇu, and the people in general, very highly praised this deed performed by Lord Śiva, who is worshiped by the demigods and who bestows benedictions upon the people.
Sloka 45:
Poté, co slyšeli o tomto činu, začali všichni — jak Bhavānī (dcera Mahārāje Dakṣi), tak Pán Brahmā, Pán Viṣṇu i obyčejní lidé — vysoce chválit skutek Pána Śivy, jehož uctívají i polobozi a jenž dává lidem požehnání.
Text 46:
Scorpions, cobras, poisonous drugs and other animals whose bites are poisonous took the opportunity to drink whatever little poison had fallen and scattered from Lord Śiva’s hand while he was drinking.
Sloka 46:
Štíři, kobry, jedovaté rostliny a jiní tvorové, jejichž kousnutí je jedovaté, využili příležitosti a vypili nepatrné množství jedu, které ukáplo Pánu Śivovi z ruky, když pil.