Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

रूपं तवैतत् पुरुषर्षभेज्यं
श्रेयोऽर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण ।
योगेन धात: सह नस्त्रिलोकान्
पश्याम्यमुष्मिन्नु ह विश्वमूर्तौ ॥ ९ ॥

Text

Verš

rūpaṁ tavaitat puruṣarṣabhejyaṁ
śreyo ’rthibhir vaidika-tāntrikeṇa
yogena dhātaḥ saha nas tri-lokān
paśyāmy amuṣminn u ha viśva-mūrtau
rūpaṁ tavaitat puruṣarṣabhejyaṁ
śreyo ’rthibhir vaidika-tāntrikeṇa
yogena dhātaḥ saha nas tri-lokān
paśyāmy amuṣminn u ha viśva-mūrtau

Synonyms

Synonyma

rūpam — form; tava — Your; etat — this; puruṣa-ṛṣabha — O best of all personalities; ijyam — worshipable; śreyaḥ — ultimate auspiciousness; arthibhiḥ — by persons who desire; vaidika — under the direction of Vedic instructions; tāntrikeṇa — realized by followers of Tantras, like Nārada-pañcarātra; yogena — by practice of mystic yoga; dhātaḥ — O supreme director; saha — with; naḥ — us (the demigods); tri-lokān — controlling the three worlds; paśyāmi — we see directly; amuṣmin — in You; u — oh; ha — completely manifested; viśva-mūrtau — in You, who have the universal form.

rūpam — podoba; tava — Tvoje; etat — tato; puruṣa-ṛṣabha — ó nejlepší ze všech osobností; ijyam — hodná uctívání; śreyaḥ — nejvyšší dobro; arthibhiḥ — těmi, kdo chtějí; vaidika — pod vedením védských pokynů; tāntrikeṇa — realizované následovníky Tanter, jako je Nārada-pañcarātra; yogena — prováděním mystické yogy; dhātaḥ — ó nejvyšší vládce; saha — s; naḥ — námi (polobohy); tri-lokān — ovládající tři světy; paśyāmi — přímo vidíme; amuṣmin — v Tobě; u — ó; ha — zcela projevené; viśva-mūrtau — v Tobě, který máš vesmírnou podobu.

Translation

Překlad

O best of persons, O supreme director, those who actually aspire for supreme good fortune worship this form of Your Lordship according to the Vedic Tantras. My Lord, we can see all the three worlds in You.

Ó nejlepší z osob, nejvyšší vládce, ti, kdo si skutečně přejí nejvyšší dobro, uctívají Tvoji podobu podle védských Tanter. Všechny tři světy vidíme v Tobě, můj Pane.

Purport

Význam

The Vedic mantras say: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3). When the devotee sees the Supreme Personality of Godhead by his meditation, or when he sees the Lord personally, face to face, he becomes aware of everything within this universe. Indeed, nothing is unknown to him. Everything within this material world is fully manifested to a devotee who has seen the Supreme Personality of Godhead. Bhagavad-gītā (4.34) therefore advises:

Védské mantry uvádějí: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Když oddaný vidí Nejvyšší Osobnost Božství prostřednictvím své meditace nebo když vidí Pána osobně, tváří v tvář, poznává vše v tomto vesmíru. Nic pro něj nezůstane neznámé. Oddanému, který spatřil Nejvyšší Osobnost Božství, je plně zjeveno vše o hmotném světě. Bhagavad- gītā (4.34) proto radí:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

“Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth.” Lord Brahmā is one of these self-realized authorities (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ kumāraḥ kapilo manuḥ). One must therefore accept the disciplic succession from Lord Brahmā, and then one can understand the Supreme Personality of Godhead in fullness. Here the word viśva-mūrtau indicates that everything exists in the form of the Supreme Personality of Godhead. One who is able to worship Him can see everything in Him and see Him in everything.

“Snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a zároveň mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, jelikož vidí pravdu.” Pán Brahmā je jednou z těchto seberealizovaných autorit (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ kumāraḥ kapilo manuḥ). Člověk tedy musí být přijat do učednické posloupnosti Pána Brahmy, a pak může plně pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Slovo viśva-mūrtau zde vyjadřuje, že vše existuje v podobě Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo je schopen uctívat Nejvyššího Pána, může vidět vše v Něm a Jeho ve všem.