Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Devanagari

Dévanágarí

न यस्य कश्चातितितर्ति मायां
यया जनो मुह्यति वेद नार्थम् ।
तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं
नमाम भूतेषु समं चरन्तम् ॥ ३० ॥

Text

Verš

na yasya kaścātititarti māyāṁ
yayā jano muhyati veda nārtham
taṁ nirjitātmātma-guṇaṁ pareśaṁ
namāma bhūteṣu samaṁ carantam
na yasya kaścātititarti māyāṁ
yayā jano muhyati veda nārtham
taṁ nirjitātmātma-guṇaṁ pareśaṁ
namāma bhūteṣu samaṁ carantam

Synonyms

Synonyma

na — not; yasya — of whom (the Supreme Personality of Godhead); kaśca — anyone; atititarti — is able to overcome; māyām — the illusory energy; yayā — by whom (by the illusory energy); janaḥ — people in general; muhyati — become bewildered; veda — understand; na — not; artham — the aim of life; tam — unto Him (the Supreme Personality of Godhead); nirjita — completely controlling; ātmā — the living entities; ātma-guṇam — and His external energy; para-īśam — the Lord, who is transcendentally situated; namāma — we offer our respectful obeisances; bhūteṣu — unto all living beings; samam — equally situated, or equipoised; carantam — controlling or ruling them.

na — ne; yasya — jehož (Nejvyšší Osobnosti Božství); kaśca — kdokoliv; atititarti — je schopen překonat; māyām — iluzorní energii; yayā — jíž (iluzorní energií); janaḥ — všichni lidé; muhyati — jsou zmateni; veda — chápou; na — ne; artham — smysl života; tam — Jemu (Nejvyšší Osobnosti Božství); nirjita — zcela ovládající; ātmā — živé bytosti; ātma-guṇam — a Jeho vnější energii; para-īśam — Pánu, který je v transcendentálním postavení; namāma — skládáme uctivé poklony; bhūteṣu — vůči všem živým bytostem; samam — zaujímajícímu stejný postoj, vyrovnanému; carantam — vládnoucímu jim.

Translation

Překlad

No one can overcome the Supreme Personality of Godhead’s illusory energy [māyā], which is so strong that it bewilders everyone, making one lose the sense to understand the aim of life. That same māyā, however, is subdued by the Supreme Personality of Godhead, who rules everyone and who is equally disposed toward all living entities. Let us offer our obeisances unto Him.

Nikdo nemůže překonat matoucí energii Nejvyšší Osobnosti Božství, māyu, která je tak mocná, že každého zmátne natolik, že člověk přestane chápat smysl života. Tutéž māyu má však pod kontrolou Nejvyšší Pán, jenž vládne každému a je všem živým bytostem nakloněný stejně. S úctou se Mu pokloňme.

Purport

Význam

The prowess of the Supreme Personality of Godhead, Viṣṇu, certainly controls all living entities, so much so that the living entities have forgotten the aim of life. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum: the living entities have forgotten that the aim of life is to go back home, back to Godhead. The external energy of the Supreme Personality of Godhead gives all conditioned souls what appears to be an opportunity to be happy within this material world, but that is māyā; in other words, it is a dream that is never to be fulfilled. Thus every living being is illusioned by the external energy of the Supreme Lord. That illusory energy is undoubtedly very strong, but she is fully under the control of the transcendental person who is described in this verse as pareśam, the transcendental Lord. The Lord is not a part of the material creation, but is beyond the creation. Therefore, not only does He control the conditioned souls through His external energy, but He also controls the external energy itself. Bhagavad-gītā clearly says that the strong material energy controls everyone and that getting out of her control is extremely difficult. That controlling energy belongs to the Supreme Personality of Godhead and works under His control. The living entities, however, being subdued by the material energy, have forgotten the Supreme Personality of Godhead.

Moc Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, ovládá všechny živé bytosti až do té míry, že zapomínají na smysl života. Na te viduḥ svārtha- gatiṁ hi viṣṇum — zapomněly, že smyslem života je vrátit se domů, zpátky k Bohu. Vnější energie Nejvyšší Osobnosti Božství dává všem podmíněným duším zdánlivou příležitost najít štěstí v tomto hmotném světě, ale to je māyā — sen, který se nikdy nesplní. Takto je každá živá bytost ošálená vnější energií Nejvyššího Pána. Tato iluzorní energie je nepochybně velice silná, ale je zcela pod vládou transcendentální osoby, kterou tento verš popisuje slovem pareśam jako transcendentálního Pána. Pán není částí hmotného stvoření, ale je nad ním. Nejenže ovládá prostřednictvím své vnější energie podmíněné duše, ale ovládá i samotnou vnější energii. Bhagavad- gītā jasně říká, že mocná hmotná energie ovládá každého a že je nesmírně obtížné vymanit se z její nadvlády. Patří Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a jedná pod Jeho kontrolou. Ty živé bytosti, které podlehly hmotné energii, však na Nejvyšší Osobnost Božství zapomínají.