Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानपुरोगमा: ।
मुमुचु: कुसुमासारं शंसन्त: कर्म तद्धरे: ॥ १ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
tadā devarṣi-gandharvā
brahmeśāna-purogamāḥ
mumucuḥ kusumāsāraṁ
śaṁsantaḥ karma tad dhareḥ
śrī-śuka uvāca
tadā devarṣi-gandharvā
brahmeśāna-purogamāḥ
mumucuḥ kusumāsāraṁ
śaṁsantaḥ karma tad dhareḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; tadā — at that time (when Gajendra was delivered); deva-ṛṣi-gandharvāḥ — the demigods, sages and Gandharvas; brahma-īśāna-purogamāḥ — headed by Lord Brahmā and Lord Śiva; mumucuḥ — showered; kusuma-āsāram — a covering of flowers; śaṁsantaḥ — while praising; karma — transcendental activity; tat — that (gajendra-mokṣaṇa); hareḥ — of the Supreme Personality of Godhead.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; tadā — tehdy (když byl Gajendra vysvobozen); deva-ṛṣi-gandharvāḥ — polobozi, mudrci a Gandharvové; brahma-īśāna-purogamāḥ — v čele s Pánem Brahmou a Pánem Śivou; mumucuḥ — shazovali; kusuma-āsāram — záplavy květů; śaṁsantaḥ — chválíce; karma — transcendentální skutek; tat — tento (gajendra- mokṣaṇa); hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Translation

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī said: When the Lord delivered Gajendra, King of the elephants, all the demigods, sages and Gandharvas, headed by Brahmā and Śiva, praised this activity of the Supreme Personality of Godhead and showered flowers upon both the Lord and Gajendra.

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Pán vysvobodil krále slonů Gajendru, všichni polobozi, mudrci a Gandharvové v čele s Brahmou a Śivou chválili tento skutek Nejvyšší Osobnosti Božství a zaplavili Pána i Gajendru deštěm květů.

Purport

Význam

It is evident from this chapter that great sages like Devala Ṛṣi, Nārada Muni and Agastya Muni will sometimes curse someone. The curse of such a personality, however, is in fact a benediction. Both the crocodile, who had been a Gandharva in his previous life, and Gajendra, who had been a king named Indradyumna, were cursed, but both of them benefited. Indradyumna, in his birth as an elephant, attained salvation and became a personal associate of the Lord in Vaikuṇṭha, and the crocodile regained his status as a Gandharva. We find evidence in many places that the curse of a great saint or devotee is not a curse but a benediction.

Z této kapitoly je zřejmé, že velcí mudrci, jako je Devala Ṛṣi, Nārada Muni a Agastya Muni, občas někoho proklejí. Prokletí od takové osoby je však ve skutečnosti požehnáním. Jak krokodýl, který byl v minulém životě Gandharvou, tak i Gajendra, který byl králem Indradyumnou, byli prokleti, ale pro oba to bylo prospěšné. Indradyumna ve svém životě slona dosáhl osvobození a stal se osobním společníkem Pána na Vaikuṇṭě, zatímco krokodýl se stal opět Gandharvou. Na mnoha místech najdeme důkazy toho, že kletba od velkého světce či oddaného není prokletí, ale požehnání.