Skip to main content

Text 46

Sloka 46

Devanagari

Dévanágarí

श्रीराजोवाच
अनाद्यविद्योपहतात्मसंविद-
स्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुरा: ।
यद‍ृच्छयोपसृता यमाप्नुयु-
र्विमुक्तिदो न: परमो गुरुर्भवान् ॥ ४६ ॥

Text

Verš

śrī-rājovāca
anādy-avidyopahatātma-saṁvidas
tan-mūla-saṁsāra-pariśramāturāḥ
yadṛcchayopasṛtā yam āpnuyur
vimuktido naḥ paramo gurur bhavān
śrī-rājovāca
anādy-avidyopahatātma-saṁvidas
tan-mūla-saṁsāra-pariśramāturāḥ
yadṛcchayopasṛtā yam āpnuyur
vimuktido naḥ paramo gurur bhavān

Synonyms

Synonyma

śrī-rājā uvāca — the King offered prayers as follows; anādi — from time immemorial; avidyā — by ignorance; upahata — has been lost; ātma-saṁvidaḥ — knowledge about the self; tat — that is; mūla — the root; saṁsāra — material bondage; pariśrama — full of miserable conditions and hard work; āturāḥ — suffering; yadṛcchayā — by the supreme will; upasṛtāḥ — being favored by the ācārya; yam — the Supreme Personality of Godhead; āpnuyuḥ — can achieve; vimukti-daḥ — the process of liberation; naḥ — our; paramaḥ — the supreme; guruḥ — spiritual master; bhavān — Your Lordship.

śrī-rājā uvāca — král se modlil; anādi — odnepaměti; avidyā — působením nevědomosti; upahata — ztracené; ātma-saṁvidaḥ — poznání o vlastním já; tat — to je; mūla — kořen; saṁsāra — hmotné otroctví; pariśrama — plné strastí a těžké práce; āturāḥ — utrpení; yadṛcchayā — svrchovanou vůlí; upasṛtāḥ — obdařený přízní ācāryi; yam — Nejvyšší Osobnost Božství; āpnuyuḥ — může dosáhnout; vimukti-daḥ — proces vedoucí k osvobození; naḥ — náš; paramaḥ — nejvyšší; guruḥ — duchovní mistr; bhavān — Ty.

Translation

Překlad

The King said: By the grace of the Lord, those who have lost their self-knowledge since time immemorial, and who because of this ignorance are involved in a material, conditional life full of miseries, obtain the chance to meet the Lord’s devotee. I accept that Supreme Personality of Godhead as the supreme spiritual master.

Král pravil: “Ti, kdo již odnepaměti postrádají poznání o svém vlastním já a jsou kvůli této nevědomosti pohrouženi v hmotném, podmíněném životě plném utrpení, díky milosti Pána dostávají příležitost setkat se s Pánovým oddaným. Tohoto Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, pokládám za nejvyššího duchovního mistra.

Purport

Význam

The Supreme Personality of Godhead is actually the supreme spiritual master. The Supreme Lord knows everything about the suffering of the conditioned soul, and therefore He appears in this material world, sometimes personally, sometimes by an incarnation and sometimes by authorizing a living being to act on His behalf. In all cases, however, He is the original spiritual master who enlightens the conditioned souls who are suffering in the material world. The Lord is always busy helping the conditioned souls in many ways. Therefore He is addressed here as paramo gurur bhavān. The representative of the Supreme Personality of Godhead who acts to spread Kṛṣṇa consciousness is also guided by the Supreme Lord to act properly in executing the Lord’s order. Such a person may appear to be an ordinary human being, but because he acts on behalf of the Supreme Personality of Godhead, the supreme spiritual master, he is not to be neglected as ordinary. It is therefore said, ācāryaṁ māṁ vijānīyāt: an ācārya who acts on behalf of the Supreme Personality of Godhead should be understood to be as good as the Supreme Lord Himself.

Nejvyšší Osobnost Božství je nejvyšším duchovním mistrem. Nejvyšší Pán ví vše o utrpení podmíněné duše, a proto se v tomto hmotném světě zjevuje — někdy osobně, někdy jako inkarnace a jindy pověří určitou živou bytost, aby jednala v Jeho zastoupení. V každém případě je však On původním duchovním mistrem, který dává podmíněným duším, trpícím v hmotném světě, osvícení. Stále se mnoha způsoby snaží podmíněným duším pomáhat, a proto je zde osloven jako paramo gurur bhavān. Rovněž zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství, který šíří vědomí Kṛṣṇy, je veden Pánem, aby správně plnil Jeho nařízení. Taková osoba sice může vypadat jako úplně obyčejná lidská bytost, ale jelikož zastupuje Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyššího duchovního mistra, není správné ji přehlížet jako obyčejného člověka. Proto je řečeno: ācāryaṁ māṁ vijānīyāt — ācāryu, který jedná jménem Nejvyšší Osobnosti Božství, je třeba považovat za rovného samotnému Nejvyššímu Pánu.

sākṣād dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam
sākṣād dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura has advised that the spiritual master acting on the Supreme Lord’s behalf must be worshiped as being as good as the Supreme Lord, for he is the Lord’s most confidential servant in broadcasting the Lord’s message for the benefit of the conditioned souls involved in the material world.

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura doporučil, aby byl duchovní mistr jednající v zastoupení Nejvyššího Pána uctíván jako rovný Nejvyššímu Pánu. Je totiž Pánovým nejdůvěrnějším služebníkem, který šíří Pánovo poselství pro dobro podmíněných duší, uvězněných v hmotném světě.