Skip to main content

ŚB 8.24.39

Devanagari

इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत ।
सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत् ॥ ३९ ॥

Text

ittham ādiśya rājānaṁ
harir antaradhīyata
so ’nvavaikṣata taṁ kālaṁ
yaṁ hṛṣīkeśa ādiśat

Synonyms

ittham — as aforementioned; ādiśya — instructing; rājānam — the King (Satyavrata); hariḥ — the Supreme Personality of Godhead; antaradhīyata — disappeared from that place; saḥ — he (the King); anvavaikṣata — began to wait for; tam kālam — that time; yam — which; hṛṣīka-īśaḥ — Lord Hṛṣīkeśa, the master of all the senses; ādiśat — instructed.

Translation

After thus instructing the King, the Supreme Personality of Godhead immediately disappeared. Then King Satyavrata began to wait for that time of which the Lord had instructed.