Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Devanagari

Dévanágarí

तावत् सुतलमध्यास्तां विश्वकर्मविनिर्मितम् ।
यदाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभव: ।
नोपसर्गा निवसतां सम्भवन्ति ममेक्षया ॥ ३२ ॥

Text

Verš

tāvat sutalam adhyāstāṁ
viśvakarma-vinirmitam
yad ādhayo vyādhayaś ca
klamas tandrā parābhavaḥ
nopasargā nivasatāṁ
sambhavanti mamekṣayā
tāvat sutalam adhyāstāṁ
viśvakarma-vinirmitam
yad ādhayo vyādhayaś ca
klamas tandrā parābhavaḥ
nopasargā nivasatāṁ
sambhavanti mamekṣayā

Synonyms

Synonyma

tāvat — as long as you are not in the post of Lord Indra; sutalam — in the planet known as Sutala; adhyāstām — go live there and occupy the place; viśvakarma-vinirmitam — which is especially created by Viśvakarmā; yat — wherein; ādhayaḥ — miseries pertaining to the mind; vyādhayaḥ — miseries pertaining to the body; ca — also; klamaḥ — fatigue; tandrā — dizziness or laziness; parābhavaḥ — becoming defeated; na — not; upasargāḥ — symptoms of other disturbances; nivasatām — of those who live there; sambhavanti — become possible; mama — of Me; īkṣayā — by the special vigilance.

tāvat — dokud nejsi v postavení Pána Indry; sutalam — na planetě zvané Sutala; adhyāstām — jdi tam a usaď se tam; viśvakarma-vinirmitam — vybudované Viśvakarmou; yat — kde; ādhayaḥ — utrpení týkající se mysli; vyādhayaḥ — utrpení týkající se těla; ca — také; klamaḥ — únava; tandrā — vyčerpanost nebo lenost; parābhavaḥ — porážka; na — ne; upasargāḥ — příznaky dalších potíží; nivasatām — těch, kteří tam žijí; sambhavanti — jsou možné; mama — Mému; īkṣayā — díky zvláštnímu dohledu.

Translation

Překlad

Until Bali Mahārāja achieves the position of King of heaven, he shall live on the planet Sutala, which was made by Viśvakarmā according to My order. Because it is especially protected by Me, it is free from mental and bodily miseries, fatigue, dizziness, defeat and all other disturbances. Bali Mahārāja, you may now go live there peacefully.

Dokud Bali Mahārāja nezíská postavení nebeského krále, bude žít na planetě Sutala, kterou na Můj pokyn vybudoval Viśvakarmā. Jelikož je pod Mou zvláštní ochranou, neexistuje tam mentální ani tělesné utrpení, únava, vyčerpanost, porážka ani žádné jiné těžkosti. Bali Mahārāji, nyní tam můžeš odejít a v klidu tam žít.

Purport

Význam

Viśvakarmā is the engineer or architect for the palatial buildings in the heavenly planets. Therefore, since he was engaged to construct the residential quarters of Bali Mahārāja, the buildings and palaces on the planet Sutala must at least equal those on the heavenly planets. A further advantage of this place designed for Bali Mahārāja was that he would not be disturbed by any outward calamity. Moreover, he would not be disturbed by mental or bodily miseries. These are all extraordinary features of the planet Sutala, where Bali Mahārāja would live.

Viśvakarmā je inženýrem a architektem paláců na nebeských planetách. Jelikož postavil obydlí pro Baliho Mahārāje, budovy a paláce na planetě Sutala se musely přinejmenším vyrovnat svým protějškům na nebeských planetách. Další výhodou tohoto místa určeného pro Baliho Mahārāje bylo, že ho tam neměly sužovat žádné vnější pohromy. Navíc se ho nemělo dotknout ani mentální či tělesné utrpení. To jsou neobyčejné rysy planety Sutala, kde měl Bali Mahārāja žít.

In the Vedic literatures we find descriptions of many different planets where there are many, many palaces, hundreds and thousands of times better than those of which we have experience on this planet earth. When we speak of palaces, this naturally includes the idea of great cities and towns. Unfortunately, when modern scientists try to explore other planets they see nothing but rocks and sand. Of course, they may go on their frivolous excursions, but the students of the Vedic literature will never believe them or give them any credit for exploring other planets.

Ve védských písmech nacházíme popisy mnoha různých planet, s mnoha paláci stotisíckrát lepšími než ty, které jsou známé na planetě Zemi. Když mluvíme o palácích, přirozeně tím míníme i města. Když se však moderní vědci snaží zkoumat jiné planety, nevidí nic než kameny a písek. Nic jim samozřejmě nebrání podnikat jejich bezcenné výlety, ale ti, kdo studují védskou literaturu, jim nikdy neuvěří, natož aby jim přiznali nějaké zásluhy za výzkum jiných planet.