Skip to main content

ŚB 8.22.22

Devanagari

कृत्‍स्‍ना तेऽनेन दत्ता भूर्लोका: कर्मार्जिताश्च ये ।
निवेदितं च सर्वस्वमात्माविक्लवया धिया ॥ २२ ॥

Text

kṛtsnā te ’nena dattā bhūr
lokāḥ karmārjitāś ca ye
niveditaṁ ca sarvasvam
ātmāviklavayā dhiyā

Synonyms

kṛtsnāḥ — all; te — unto You; anena — by Bali Mahārāja; dattāḥ — have been given or returned; bhūḥ lokāḥ — all land and all planets; karma-arjitāḥ ca — whatever he achieved by his pious activities; ye — all of which; niveditam ca — have been offered to You; sarvasvam — everything he possessed; ātmā — even his body; aviklavayā — without hesitation; dhiyā — by such intelligence.

Translation

Bali Mahārāja had already offered everything to Your Lordship. Without hesitation, he has offered his land, the planets and whatever else he earned by his pious activities, including even his own body.