Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

श्रीब्रह्मोवाच
भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय ।
मुञ्चैनं हृतसर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम् ॥ २१ ॥

Text

Verš

śrī-brahmovāca
bhūta-bhāvana bhūteśa
deva-deva jaganmaya
muñcainaṁ hṛta-sarvasvaṁ
nāyam arhati nigraham
śrī-brahmovāca
bhūta-bhāvana bhūteśa
deva-deva jaganmaya
muñcainaṁ hṛta-sarvasvaṁ
nāyam arhati nigraham

Synonyms

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Lord Brahmā said; bhūta-bhāvana — O Supreme Being, well-wisher of everyone, who can cause one to flourish; bhūta-īśa — O master of everyone; deva-deva — O worshipable Deity of the demigods; jagat-maya — O all-pervading one; muñca — please release; enam — this poor Bali Mahārāja; hṛta-sarvasvam — now bereft of everything; na — not; ayam — such a poor man; arhati — deserves; nigraham — punishment.

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; bhūta-bhāvana — ó Nejvyšší Bytosti, dobrodinče všech, který dovedeš zajistit blahobyt; bhūta-īśa — ó vládce všech; deva-deva — ó uctívané Božstvo polobohů; jagat-maya — ó všudypřítomný; muñca — prosím propusť; enam — nebohého Baliho Mahārāje; hṛta-sarvasvam — nyní připraveného o všechno; na — ne; ayam — tento nebožák; arhati — zasluhuje si; nigraham — trest.

Translation

Překlad

Lord Brahmā said: O well-wisher and master of all living entities, O worshipable Deity of all the demigods, O all-pervading Personality of Godhead, now this man has been sufficiently punished, for You have taken everything. Now You can release him. He does not deserve to be punished more.

Pán Brahmā řekl: Ó dobrodinče a vládce všech živých bytostí, uctívané Božstvo polobohů, všeprostupující Osobnosti Božství, tento muž byl již dostatečně potrestán, neboť jsi ho o vše připravil. Nyní ho můžeš propustit. Nezasluhuje si další trest.

Purport

Význam

When Lord Brahmā saw that Prahlāda Mahārāja and Vindhyāvali had already approached the Lord to ask mercy for Bali Mahārāja, he joined them and recommended Bali Mahārāja’s release on the grounds of worldly calculations.

Když Pán Brahmā viděl, že Prahlāda Mahārāja a Vindhyāvali se obrátili na Pána s žádostí o milost pro Baliho Mahārāje, přidal se k nim a na základě světských propočtů doporučil jeho propuštění.