Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रित:
समर्हणं नोपजहार पूर्ववत् ।
ननाम मूर्ध्नाश्रुविलोललोचन:
सव्रीडनीचीनमुखो बभूव ह ॥ १४ ॥

Text

Verš

tasmai balir vāruṇa-pāśa-yantritaḥ
samarhaṇaṁ nopajahāra pūrvavat
nanāma mūrdhnāśru-vilola-locanaḥ
sa-vrīḍa-nīcīna-mukho babhūva ha
tasmai balir vāruṇa-pāśa-yantritaḥ
samarhaṇaṁ nopajahāra pūrvavat
nanāma mūrdhnāśru-vilola-locanaḥ
sa-vrīḍa-nīcīna-mukho babhūva ha

Synonyms

Synonyma

tasmai — unto Prahlāda Mahārāja; baliḥ — Bali Mahārāja; vāruṇa-pāśa-yantritaḥ — being bound by the ropes of Varuṇa; samarhaṇam — befitting respect; na — not; upajahāra — offered; pūrva-vat — like before; nanāma — he offered obeisances; mūrdhnā — with the head; aśru-vilola-locanaḥ — eyes inundated with tears; sa-vrīḍa — with shyness; nīcīna — downward; mukhaḥ — face; babhūva ha — he so became.

tasmai — Prahlādovi Mahārājovi; baliḥ — Bali Mahārāja; vāruṇa-pāśa- yantritaḥ — spoutaný Varuṇovými provazy; samarhaṇam — náležitou úctu; na — ne; upajahāra — vzdal; pūrva-vat — jako dříve; nanāma — poklonil se; mūrdhnā — hlavou; aśru-vilola-locanaḥ — oči plné slz; sa-vrīḍa — se studem; nīcīna — skloněný; mukhaḥ — obličej; babhūva ha — takovým se stal.

Translation

Překlad

Being bound by the ropes of Varuṇa, Bali Mahārāja could not offer befitting respect to Prahlāda Mahārāja as he had before. Rather, he simply offered respectful obeisances with his head, his eyes being inundated with tears and his face lowered in shame.

Jelikož byl Bali Mahārāja spoután Varuṇovými provazy, nemohl vzdát Prahlādovi Mahārājovi náležitou úctu jako dříve. Místo toho se mu jen uctivě poklonil, jeho oči zalily slzy a obličej studem sklonil k zemi.

Purport

Význam

Since Bali Mahārāja had been arrested by Lord Vāmanadeva, he was certainly to be considered an offender. Bali Mahārāja seriously felt that he was an offender to the Supreme Personality of Godhead. Certainly Prahlāda Mahārāja would not like this. Therefore Bali Mahārāja was ashamed and hung his head.

Jelikož Pán Vāmanadeva Baliho Mahārāje zajal, král se musel dopustit přestupku. Bali Mahārāja jasně cítil, že urazil Nejvyšší Osobnost Božství. To se Prahlādovi Mahārājovi nemohlo líbit; proto se Bali Mahārāja styděl a svěsil hlavu.