Skip to main content

Text 26

Sloka 26

Devanagari

Dévanágarí

अथ तार्क्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट्‌प्रभुचिकीर्षितम् ।
बबन्ध वारुणै: पाशैर्बलिं सूत्येऽहनि क्रतौ ॥ २६ ॥

Text

Verš

atha tārkṣya-suto jñātvā
virāṭ prabhu-cikīrṣitam
babandha vāruṇaiḥ pāśair
baliṁ sūtye ’hani kratau
atha tārkṣya-suto jñātvā
virāṭ prabhu-cikīrṣitam
babandha vāruṇaiḥ pāśair
baliṁ sūtye ’hani kratau

Synonyms

Synonyma

atha — thereafter; tārkṣya-sutaḥ — Garuḍa; jñātvā — knowing; virāṭ — the king of birds; prabhu-cikīrṣitam — the desire of Lord Viṣṇu as Vāmanadeva; babandha — arrested; vāruṇaiḥ — belonging to Varuṇa; pāśaiḥ — by the ropes; balim — Bali; sūtye — when soma-rasa is taken; ahani — on the day; kratau — at the time of sacrifice.

atha — pak; tārkṣya-sutaḥ — Garuḍa; jñātvā — znající; virāṭ — král ptáků; prabhu-cikīrṣitam — touhu Pána Viṣṇua v podobě Vāmanadeva; babandha — spoutal; vāruṇaiḥ — patřícími Varuṇovi; pāśaiḥ — provazy; balim — Baliho; sūtye — kdy se přijímá soma-rasa; ahani — v den; kratau — v době oběti.

Translation

Překlad

Thereafter, on the day of soma-pāna, after the sacrifice was finished, Garuḍa, king of the birds, understanding the desire of his master, arrested Bali Mahārāja with the ropes of Varuṇa.

Poté, v den soma-pāny, když byla oběť dokončena, král ptáků Garuḍa, který znal touhu svého Pána, zajal Baliho Mahārāje a spoutal ho Varuṇovými provazy.

Purport

Význam

Garuḍa, the constant companion of the Supreme Personality of Godhead, knows the confidential part of the Lord’s desire. Bali Mahārāja’s tolerance and devotion were undoubtedly superexcellent. Garuḍa arrested Bali Mahārāja to show the entire universe the greatness of the King’s tolerance.

Garuḍa, stálý společník Nejvyšší Osobnosti Božství, zná důvěrnou stránku Pánových tužeb. Tolerance a oddanost Baliho Mahārāje byly bezesporu ojedinělé a Garuḍa ho zajal proto, aby celému vesmíru ukázal velikost jeho tolerance.