Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

यैरियं बुभुजे ब्रह्मन्दैत्येन्द्रैरनिवर्तिभि: ।
तेषां कालोऽग्रसील्ल‍ोकान् न यशोऽधिगतं भुवि ॥ ८ ॥

Text

Verš

yair iyaṁ bubhuje brahman
daityendrair anivartibhiḥ
teṣāṁ kālo ’grasīl lokān
na yaśo ’dhigataṁ bhuvi
yair iyaṁ bubhuje brahman
daityendrair anivartibhiḥ
teṣāṁ kālo ’grasīl lokān
na yaśo ’dhigataṁ bhuvi

Synonyms

Synonyma

yaiḥ — by whom; iyam — this world; bubhuje — was enjoyed; brahman — O best of the brāhmaṇas; daitya-indraiḥ — by great heroes and kings born in demoniac families; anivartibhiḥ — by those who were determined to fight, either to lay down their lives or to win victory; teṣām — of such persons; kālaḥ — the time factor; agrasīt — took away; lokān — all possessions, all objects of enjoyment; na — not; yaśaḥ — the reputation; adhigatam — achieved; bhuvi — in this world.

yaiḥ — jimiž; iyam — tento svět; bubhuje — byl užívaný; brahman — ó nejlepší z brāhmaṇů; daitya-indraiḥ — významnými hrdiny a králi narozenými v démonských rodinách; anivartibhiḥ — těmi, kteří byli odhodlaní bojovat a buď položit život, nebo dobýt vítězství; teṣām — těchto osob; kālaḥ — časový faktor; agrasīt — vzal; lokān — všechno vlastnictví, všechny předměty požitku; na — ne; yaśaḥ — slávu; adhigatam — získanou; bhuvi — v tomto světě.

Translation

Překlad

O best of the brāhmaṇas, certainly the great demoniac kings who were never reluctant to fight enjoyed this world, but in due course of time everything they had was taken away, except their reputation, by which they continue to exist. In other words, one should try to achieve a good reputation instead of anything else.

Ó nejlepší z brāhmaṇů, tento svět jistě skýtal požitek významným démonským králům, kteří se nikdy nezdráhali bojovat, ale čas jim vzal vše, kromě slávy, ve které žijí dál. Více než o cokoliv jiného je tedy třeba usilovat o dobrou pověst.

Purport

Význam

In this regard, Cāṇakya Paṇḍita (Cāṇakya-śloka 34) also says, āyuṣaḥ kṣaṇa eko ’pi na labhya svarṇa-koṭibhiḥ. The duration of one’s life is extremely short, but if in that short lifetime one can do something that enhances his good reputation, that may continue to exist for many millions of years. Bali Mahārāja therefore decided not to follow his spiritual master’s instruction that he deny his promise to Vāmanadeva; instead, he decided to give the land according to the promise and be everlastingly celebrated as one of the twelve mahājanas (balir vaiyāsakir vayam).

Cāṇakya Paṇḍita v této souvislosti také říká (Cāṇakya-śloka 34): āyuṣaḥ kṣaṇa eko 'pi na labhya svarṇa-koṭibhiḥ. Život je nesmírně krátký, ale pokud během něho dokážeme udělat něco, čím zvětšíme svoji slávu, můžeme žít dalších mnoho miliónů let. Bali Mahārāja se proto rozhodl neuposlechnout nařízení svého duchovního mistra, který chtěl, aby odmítl splnit svůj slib Vāmanadevovi. Místo toho se rozhodl darovat zemi podle daného slibu a být věčně oslavovaný jako jeden z dvanácti mahājanů (balir vaiyāsakir vayam).