Skip to main content

CHAPTER TWO

KAPITOLA DRUHÁ

The Elephant Gajendra’s Crisis

Slon Gajendra v ohrožení

The Second, Third and Fourth chapters of this canto describe how the Lord, during the reign of the fourth Manu, gave protection to the king of the elephants. As described in this Second Chapter, when the King of the elephants, along with his female elephants, was enjoying in the water, a crocodile suddenly attacked him, and the elephant surrendered to the lotus feet of the Personality of Godhead for protection.

Druhá, třetí a čtvrtá kapitola tohoto zpěvu popisují, jak Pán během vlády čtvrtého Manua zachránil krále slonů. V této druhé kapitole je vylíčeno, jak si král slonů užíval se svými slonicemi ve vodě, když tu ho znenadání napadl krokodýl, a slon se odevzdal lotosovým nohám Osobnosti Božství, aby ho Pán ochránil.

In the midst of the Ocean of Milk, there is a very high and beautiful mountain that has an altitude of ten thousand yojanas, or eighty thousand miles. This mountain is known as Trikūṭa. In a valley of Trikūṭa there is a nice garden named Ṛtumat, which was constructed by Varuṇa, and in that area there is a very nice lake. Once the chief of the elephants, along with female elephants, went to enjoy bathing in that lake, and they disturbed the inhabitants of the water. Because of this, the chief crocodile in that water, who was very powerful, immediately attacked the elephant’s leg. Thus there ensued a great fight between the elephant and the crocodile. This fight continued for one thousand years. Neither the elephant nor the crocodile died, but since they were in the water, the elephant gradually became weak whereas the power of the crocodile increased more and more. Thus the crocodile became more and more encouraged. Then the elephant, being helpless and seeing that there was no other way for his protection, sought shelter at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead.

Uprostřed oceánu mléka se do výše deseti tisíc yojanů (více než sto dvaceti tisíc kilometrů) zvedá překrásná hora. Jmenuje se Trikūṭa. V údolí Trikūṭy se rozprostírá nádherná zahrada zvaná Ṛtumat, kterou vytvořil Varuṇa, a leží tam velmi pěkné jezero. Jednou se do něho šel koupat král slonů se svými slonicemi. Jelikož narušili klid obyvatel jezera, mocný vůdce krokodýlů zaútočil na slonovu nohu. Mezi slonem a krokodýlem vypukl urputný zápas, který trval tisíc let. Ani jeden z nich nezemřel, ale jelikož byli ve vodě, slon postupně slábl, zatímco krokodýlovi síly přibývalo, což mu dodávalo stále větší sebedůvěru. Bezmocný slon viděl, že se jinak nezachrání, a proto vyhledal útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství.

Text 1:
Śukadeva Gosvāmī said: My dear King, there is a very large mountain called Trikūṭa. It is ten thousand yojanas [eighty thousand miles] high. Being surrounded by the Ocean of Milk, it is very beautifully situated.
Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý králi, existuje jedna ohromná hora zvaná Trikūṭa. Je vysoká deset tisíc yojanů (128 000 kilometrů). Kolem ní se rozprostírá oceán mléka, což jí dodává na kráse.
Texts 2-3:
The length and breadth of the mountain are of the same measurement [eighty thousand miles]. Its three principal peaks, which are made of iron, silver and gold, beautify all directions and the sky. The mountain also has other peaks, which are full of jewels and minerals and are decorated with nice trees, creepers and shrubs. The sounds of the waterfalls on the mountain create a pleasing vibration. In this way the mountain stands, increasing the beauty of all directions.
Sloka 2-3:
Délka i šířka hory je stejná (128 000 kilometrů). Její tři hlavní vrcholy, ze železa, stříbra a zlata, jsou ozdobou všech světových stran i nebe. Hora má také další vrcholy, které jsou plné drahokamů a minerálů a zdobí je pěkné stromy, popínavé rostliny a keře. Zvuky vodopádů na jejích úbočích vytvářejí příjemnou vibraci. Hora tak zvyšuje krásu všech světových stran.
Text 4:
The ground at the foot of the mountain is always washed by waves of milk that produce emeralds all around in the eight directions [north, south, east, west and the directions midway between them].
Sloka 4:
Země na úpatí hory je neustále omývána vlnami mléka, které vytvářejí zelené smaragdy na všech osmi stranách (sever, jih, východ, západ, severovýchod, jihovýchod, jihozápad a severozápad).
Text 5:
The inhabitants of the higher planets — the Siddhas, Cāraṇas, Gandharvas, Vidyādharas, serpents, Kinnaras and Apsarās — go to that mountain to sport. Thus all the caves of the mountain are full of these denizens of the heavenly planets.
Sloka 5:
Obyvatelé vyšších planet — Siddhové, Cāraṇové, Gandharvové, Vidyādharové, hadi, Kinnarové a Apsary — přicházejí na tuto horu za zábavou. Všechny její jeskyně jsou tedy plné těchto obyvatel nebeských planet.
Text 6:
Because of the resounding vibrations of the denizens of heaven singing in the caves, the lions there, being very proud of their strength, roar with unbearable envy, thinking that another lion is roaring in that way.
Sloka 6:
V jeskyních se rozléhá zpěv nebeských obyvatel, a proto lvi, kteří tam žijí a jsou velmi pyšní na svou sílu, řvou s nesnesitelnou závistí, neboť si myslí, že takto řve jiný lev.
Text 7:
The valleys beneath Trikūṭa Mountain are beautifully decorated by many varieties of jungle animals, and in the trees, which are maintained in gardens by the demigods, varieties of birds chirp with sweet voices.
Sloka 7:
Údolí pod vrcholky hory Trikūṭa zdobí mnoho různých druhů lesní zvěře a na stromech, které v zahradách pěstují polobozi, sladkými hlasy štěbetá množství různých ptáků.
Text 8:
Trikūṭa Mountain has many lakes and rivers, with beaches covered by small gems resembling grains of sand. The water is as clear as crystal, and when the demigod damsels bathe in it, their bodies lend fragrance to the water and the breeze, thus enriching the atmosphere.
Sloka 8:
Hora Trikūṭa nese mnoho řek a jezer s plážemi pokrytými malými drahokamy, jež připomínají zrnka písku. Voda je tam křišťálově čistá, a když se v ní koupou dívky polobohů, vůně jejich těl se nese vodou i vzduchem a obohacuje tak celou atmosféru.
Texts 9-13:
In a valley of Trikūṭa Mountain there was a garden called Ṛtumat. This garden belonged to the great devotee Varuṇa and was a sporting place for the damsels of the demigods. Flowers and fruits grew there in all seasons. Among them were mandāras, pārijātas, pāṭalas, aśokas, campakas, cūtas, piyālas, panasas, mangoes, āmrātakas, kramukas, coconut trees, date trees and pomegranates. There were madhukas, palm trees, tamālas, asanas, arjunas, ariṣṭas, uḍumbaras, plakṣas, banyan trees, kiṁśukas and sandalwood trees. There were also picumardas, kovidāras, saralas, sura-dārus, grapes, sugarcane, bananas, jambu, badarīs, akṣas, abhayas and āmalakīs.
Sloka 9-13:
V jednom údolí hory Trikūṭa ležela zahrada zvaná Ṛtumat. Ta patřila velkému oddanému Varuṇovi a byla místem, kam se chodili bavit dívky polobohů. Květy a ovoce tam rostly v každou roční dobu. Byly tam například stromy mandāra, pārijāta, pāṭala, aśoka a campaka, plody cūta, piyāla a panasa, manga, plody āmrātaka a kramuka, kokosové palmy, datlovníky a marhaníky. Rostly tam madhuky, palmy, stromy tamāla, asana a arjuna, ariṣṭa, uḍumbara, plakṣa, banyány, kiṁśuky a santály. Byly tam také picumardy, kovidāry, stromy sarala a sura-dāru, vinná réva, cukrová třtina, banány a plody jambu, badarī, akṣa, abhaya a āmalakī.
Texts 14-19:
In that garden there was a very large lake filled with shining golden lotus flowers and the flowers known as kumuda, kahlāra, utpala and śatapatra, which added excellent beauty to the mountain. There were also bilva, kapittha, jambīra and bhallātaka trees. Intoxicated bumblebees drank honey and hummed with the chirping of the birds, whose songs were very melodious. The lake was crowded with swans, kāraṇḍavas, cakrāvakas, cranes, and flocks of water chickens, dātyūhas, koyaṣṭis and other murmuring birds. Because of the agitating movements of the fish and tortoises, the water was decorated with pollen that had fallen from the lotus flowers. The lake was surrounded by kadamba flowers, vetasa flowers, nalas, nīpas, vañjulakas, kundas, kurubakas, aśokas, śirīṣas, kūṭajas, iṅgudas, kubjakas, svarṇa-yūthīs, nāgas, punnāgas, jātīs, mallikās, śatapatras, jālakās and mādhavī-latās. The banks were also abundantly adorned with varieties of trees that yielded flowers and fruits in all seasons. Thus the entire mountain stood gloriously decorated.
Sloka 14-19:
V té zahradě bylo velké jezero plné zářících zlatých lotosů a květin zvaných kumuda, kahlāra, utpala a śatapatra, které hoře dodávaly jedinečný půvab. Rostly tam také stromy bilva, kapittha, jambīra a bhallātaka. Omámení čmeláci pili med a bzučeli do líbezného švitoření ptáků. Jezero obývaly v hojném počtu labutě, kāraṇḍavy, cakravākové, jeřábi a hejna vodních kachen, ptáků dātyūha, koyaṣṭi a dalších švitořících ptáků. Kvůli vlnám, které svými pohyby vytvářely ryby a želvy, byla voda ozdobená pylem z lotosových květů. V okolí jezera rostly ještě další stromy a rostliny: kadamba, vetasa, nala, nīpa, vañjulaka, kunda, kurubaka, aśoka, śirīṣa, kūṭaja, iṅguda, kubjaka, svarṇa-yūthī, nāga, punnāga, jātī, mallikā, śatapatra, jālakā a mādhavī-latā. Jeho břehy také krášlilo mnoho stromů různých druhů, které měly květy a plody ve všech ročních obdobích. Celá hora tak byla nádherně ozdobená.
Text 20:
The leader of the elephants who lived in the forest of the mountain Trikūṭa once wandered toward the lake with his female elephants. He broke many plants, creepers, thickets and trees, not caring for their piercing thorns.
Sloka 20:
Vládce slonů, který žil v lese na hoře Trikūṭa, se jednou se svými slonicemi vydal k jezeru. Cestou polámal mnoho stromů, keřů a jiných rostlin. Bodání jejich trnů mu nevadilo.
Text 21:
Simply by catching scent of that elephant, all the other elephants, the tigers and the other ferocious animals, such as lions, rhinoceroses, great serpents and black and white sarabhas, fled in fear. The camarī deer also fled.
Sloka 21:
Všichni ostatní sloni, tygři a další dravá zvířata, jako například lvi, nosorožci, velcí hadi a černé a bílé śarabhy, strachy utekli, když jen tohoto slona zvětřili. Rozutekli se i jeleni camarī.
Text 22:
By the mercy of this elephant, animals like the foxes, wolves, buffalos, bears, boars, gopucchas, porcupines, monkeys, rabbits, the other deer and many other small animals loitered elsewhere in the forest. They were not afraid of him.
Sloka 22:
Milostí tohoto slona se lišky, vlci, buvoli, medvědi, kanci, gopucchy, dikobrazi, opice, králíci, různé druhy jelenů a mnoho jiných malých zvířat toulalo v jiné části lesa. Neměli z něho strach.
Texts 23-24:
Surrounded by the herd’s other elephants, including females, and followed by the young ones, Gajapati, the leader of the elephants, made Trikūṭa Mountain tremble all around because of the weight of his body. He was perspiring, liquor dripped from his mouth, and his vision was overwhelmed by intoxication. He was being served by bumblebees who drank honey, and from a distance he could smell the dust of the lotus flowers, which was carried from the lake by the breeze. Thus surrounded by his associates, who were afflicted by thirst, he soon arrived at the bank of the lake.
Sloka 23-24:
Gajapati, vládce slonů, obklopený dalšími slony a slonicemi svého stáda a následován slůňaty, tíhou svého těla třásl celou horu Trikūṭa. Potil se, z tlamy mu kapal opojný mok a oči měl zastřené opojením. Obsluhovali ho čmeláci sající med, a on již na dálku větřil pyl z lotosů v jezeře, unášený lehkým vánkem. V doprovodu svých společníků, kteří trpěli žízní, brzy dospěl na břeh jezera.
Text 25:
The King of the elephants entered the lake, bathed thoroughly and was relieved of his fatigue. Then, with the aid of his trunk, he drank the cold, clear, nectarean water, which was mixed with the dust of lotus flowers and water lilies, until he was fully satisfied.
Sloka 25:
Král slonů vstoupil do jezera, důkladně se umyl a zbavil se únavy. Poté pomocí chobotu pil k svému plnému uspokojení studenou, čirou vodu podobnou nektaru, smíšenou s pylem lotosů a leknínů.
Text 26:
Like a human being who lacks spiritual knowledge and is too attached to the members of his family, the elephant, being illusioned by the external energy of Kṛṣṇa, had his wives and children bathe and drink the water. Indeed, he raised water from the lake with his trunk and sprayed it over them. He did not mind the hard labor involved in this endeavor.
Sloka 26:
Jelikož ho Kṛṣṇova vnější energie udržovala pod vlivem iluze, byl jako člověk, který postrádá duchovní poznání a příliš lpí na členech své rodiny. Vedl své manželky a děti k tomu, aby se koupaly a pily, a sám nabíral vodu z jezera chobotem a stříkal ji na ně. Nehleděl na úsilí, které ho to stálo.
Text 27:
By the arrangement of providence, O King, a strong crocodile was angry at the elephant and attacked the elephant’s leg in the water. The elephant was certainly strong, and he tried his best to get free from this danger sent by providence.
Sloka 27:
Ó králi, řízením osudu se na slona rozhněval silný krokodýl a zaútočil ve vodě na jeho nohu. Slon byl však mocný a ze všech sil se snažil uniknout nebezpečí, které na něho prozřetelnost seslala.
Text 28:
Thereafter, seeing Gajendra in that grave condition, his wives felt very, very sorry and began to cry. The other elephants wanted to help Gajendra, but because of the crocodile’s great strength, they could not rescue him by grasping him from behind.
Sloka 28:
Když ho jeho manželky viděly v této vážné situaci, žal jim sevřel srdce a začaly naříkat. Ostatní sloni chtěli Gajendrovi pomoci, ale ani když ho chytili zezadu, krokodýlova velká síla jim znemožňovala, aby ho zachránili.
Text 29:
O King, the elephant and the crocodile fought in this way, pulling one another in and out of the water, for one thousand years. Upon seeing the fight, the demigods were very surprised.
Sloka 29:
Ó králi, slon s krokodýlem tak zápasili po tisíc let, a tahali přitom jeden druhého z vody a do vody. Polobozi žasli při pohledu na tento zápas.
Text 30:
Thereafter, because of being pulled into the water and fighting for many long years, the elephant became diminished in his mental, physical and sensual strength. The crocodile, on the contrary, being an animal of the water, increased in enthusiasm, physical strength and sensual power.
Sloka 30:
Jelikož byl slon vtahován do vody a zápasil po mnoho dlouhých let, ubývalo mu fyzické síly a jeho mysl a smysly slábly. Krokodýl je však vodní živočich, a jeho nadšení, tělesná síla a schopnosti smyslů proto naopak rostly.
Text 31:
When the King of the elephants saw that he was under the clutches of the crocodile by the will of providence and, being embodied and circumstantially helpless, could not save himself from danger, he was extremely afraid of being killed. He consequently thought for a long time and finally reached the following decision.
Sloka 31:
Když král slonů viděl, že se ocitl ve spárech krokodýla z vůle prozřetelnosti a nemůže se z tohoto nebezpečí sám zachránit, jelikož je vtělenou bytostí a za daných okolností bezmocný, začal se bát smrti. Dlouho proto uvažoval, a nakonec dospěl k následujícímu rozhodnutí.
Text 32:
The other elephants, who are my friends and relatives, could not rescue me from this danger. What then to speak of my wives? They cannot do anything. It is by the will of providence that I have been attacked by this crocodile, and therefore I shall seek shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is always the shelter of everyone, even of great personalities.
Sloka 32:
Ostatní sloni — moji přátelé a příbuzní — mě z tohoto nebezpečí nedokázali zachránit. Což teprve mé manželky? Ty nezmohou nic. Řízením osudu jsem byl napaden tímto krokodýlem, a proto vyhledám ochranu u Nejvyššího Pána, který je vždy útočištěm všech, dokonce i velkých osobností.
Text 33:
The Supreme Personality of Godhead is certainly not known to everyone, but He is very powerful and influential. Therefore, although the serpent of eternal time, which is fearful in force, endlessly chases everyone, ready to swallow him, if one who fears this serpent seeks shelter of the Lord, the Lord gives him protection, for even death runs away in fear of the Lord. I therefore surrender unto Him, the great and powerful supreme authority who is the actual shelter of everyone.
Sloka 33:
Nejvyšší Pán jistě není známý každému, ale je nesmírně mocný a vlivný. Hledá-li u Něj útočiště ten, kdo má strach z hada věčného času, Pán ho ochrání. Tento had má hrozivou sílu a bez ustání pronásleduje každou živou bytost a chystá se ji pozřít. I smrt však se strachem prchá před Pánem. Odevzdávám se proto Jemu, velké a mocné svrchované autoritě, jež je skutečným útočištěm všech.