Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य-
मनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहु: ।
कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं
स्रोतो यथान्त:पतितं गभीरम् ॥ २७ ॥

Text

Verš

tvam ādir anto bhuvanasya madhyam
ananta-śaktiṁ puruṣaṁ yam āhuḥ
kālo bhavān ākṣipatīśa viśvaṁ
sroto yathāntaḥ patitaṁ gabhīram
tvam ādir anto bhuvanasya madhyam
ananta-śaktiṁ puruṣaṁ yam āhuḥ
kālo bhavān ākṣipatīśa viśvaṁ
sroto yathāntaḥ patitaṁ gabhīram

Synonyms

Synonyma

tvam — Your Lordship; ādiḥ — the original cause; antaḥ — the cause of dissolution; bhuvanasya — of the universe; madhyam — maintenance of the present manifestation; ananta-śaktim — the reservoir of unlimited potencies; puruṣam — the Supreme Person; yam — whom; āhuḥ — they say; kālaḥ — the principle of eternal time; bhavān — Your Lordship; ākṣipati — attracting; īśa — the Supreme Lord; viśvam — the whole universe; srotaḥ — waves; yathā — as; antaḥ patitam — fallen within the water; gabhīram — very deep.

tvam — Ty, Pane; ādiḥ — původní příčina; antaḥ — příčina zničení; bhuvanasya — vesmíru; madhyam — udržování současného projevu; ananta- śaktim — zdroj nekonečných energií; puruṣam — Nejvyšší Osoba; yam — jehož; āhuḥ — nazývají; kālaḥ — princip věčného času; bhavān — Ty, Pane; ākṣipati — přitahující; īśa — Nejvyšší Pán; viśvam — celý vesmír; srotaḥ — vlny; yathā — jako; antaḥ patitam — spadlé do vody; gabhīram — hluboké.

Translation

Překlad

O my Lord, You are the beginning, the manifestation and the ultimate dissolution of the three worlds, and You are celebrated in the Vedas as the reservoir of unlimited potencies, the Supreme Person. O my Lord, as waves attract branches and leaves that have fallen into deep water, You, the supreme eternal time factor, attract everything in this universe.

Ó můj Pane, jsi počátkem, projeveným stavem a konečným zničením tří světů a ve Védách jsi veleben jako zdroj nekonečných energií a Nejvyšší Osoba. Ó můj Pane, jako svrchovaný věčný faktor času přitahuješ vše ve vesmíru, tak jako vlny přitahují větve a listy, jež spadly do hluboké vody.

Purport

Význam

The time factor is sometimes described as kāla-srota, waves of time. Everything in this material world is within the time factor and is being carried away by waves of attraction, which represent the Supreme Personality of Godhead.

Faktor času je někdy nazýván kāla-srota, “vlny času”. Všechno v tomto hmotném světě je v moci časového faktoru, unášeno vlnami přitažlivosti, jež zastupují Nejvyšší Osobnost Božství.