Skip to main content

CHAPTER FIFTEEN

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Bali Mahārāja Conquers the Heavenly Planets

Bali Mahārāja dobývá nebeské planety

This chapter describes how Bali, after performing the Viśvajit-yajña, received the benediction of a chariot and various kinds of paraphernalia for war, with which he attacked the King of heaven. All the demigods, being afraid of him, left the heavenly planets and went away, following the instructions of their guru.

Tato kapitola popisuje, jak Bali po vykonání Viśvajit-yajñi obdržel vůz a různé potřeby pro vedení boje, se kterými napadl nebeského krále. Všichni polobozi ve strachu před ním opustili na pokyn svého gurua nebeské planety.

Mahārāja Parīkṣit wanted to understand how Lord Vāmanadeva, on the plea of taking three paces of land from Bali Mahārāja, took everything away from him and arrested him. Śukadeva Gosvāmī responded to this inquiry with the following explanation. In the fight between the demons and the demigods, as described in the Eleventh Chapter of this canto, Bali was defeated, and he died in the fight, but by the grace of Śukrācārya he regained his life. Thus he engaged himself in the service of Śukrācārya, his spiritual master. The descendants of Bhṛgu, being pleased with him, engaged him in the Viśvajit-yajña. When this yajña was performed, from the fire of yajña came a chariot, horses, a flag, a bow, armor and two quivers of arrows. Mahārāja Prahlāda, Bali Mahārāja’s grandfather, gave Bali an eternal garland of flowers, and Śukrācārya gave him a conchshell. Bali Mahārāja, after offering obeisances to Prahlāda, the brāhmaṇas and his spiritual master, Śukrācārya, equipped himself to fight with Indra and went to Indrapurī with his soldiers. Blowing his conchshell, he attacked the outskirts of Indra’s kingdom. When Indra saw Bali Mahārāja’s prowess, he went to his own spiritual master, Bṛhaspati, told him about Bali’s strength, and inquired about his duty. Bṛhaspati informed the demigods that because Bali had been endowed with extraordinary power by the brāhmaṇas, the demigods could not fight with him. Their only hope was to gain the favor of the Supreme Personality of Godhead. Indeed, there was no alternative. Under the circumstances, Bṛhaspati advised the demigods to leave the heavenly planets and keep themselves somewhere invisible. The demigods followed his orders, and Bali Mahārāja, along with his associates, gained the entire kingdom of Indra. The descendants of Bhṛgu Muni, being very affectionate to their disciple Bali Mahārāja, engaged him in performing one hundred aśvamedha-yajñas. In this way, Bali enjoyed the opulences of the heavenly planets.

Mahārāja Parīkṣit chtěl vědět, jak Pán Vāmanadeva Balimu Mahārājovi všechno vzal pod záminkou, že chce jen tolik země, kolik obsáhne třemi kroky, a jak ho zajal. Śukadeva Gosvāmī na tuto otázku odpověděl následujícím vysvětlením. V boji mezi démony a polobohy, popsaném v jedenácté kapitole tohoto zpěvu, byl Bali poražen a zemřel, ale milostí Śukrācāryi byl znovu přiveden k životu. Poté začal Śukrācāryovi, svému duchovnímu mistrovi, sloužit. Potomci Bhṛgua s ním byli spokojeni a nechali ho vykonat Viśvajit-yajñu, při níž se z ohně zjevil vůz, koně, vlajka, luk, brnění a dva toulce šípů. Mahārāja Prahlāda, děd Baliho Mahārāje, mu dal neuvadající květinovou girlandu a Śukrācārya mu daroval lasturu. Bali Mahārāja se pak Prahlādovi, brāhmaṇům a svému duchovnímu mistrovi Śukrācāryovi poklonil, vyzbrojil se pro boj s Indrou a spolu se svými vojáky se vydal do Indrapurī. Pak zatroubil na svou lasturu a zaútočil na hranice Indrova království. Když Indra viděl jeho moc, šel za svým duchovním mistrem, Bṛhaspatim, aby mu pověděl o Baliho síle a zeptal se ho, co je jeho povinností. Bṛhaspati polobohům prozradil, že brāhmaṇové obdařili Baliho neobyčejnou silou, a proto s ním polobozi nemohou bojovat. Jejich jedinou nadějí bylo získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství; jiná možnost neexistovala. Za těchto okolností Bṛhaspati polobohům poradil, aby opustili nebeské planety a někde se neviditelně skryli. Polobozi se řídili jeho pokyny, a Bali Mahārāja tak se svými společníky získal celé Indrovo království. Potomci Bhṛgua Muniho byli ke svému žákovi Balimu velice laskaví a nechali ho vykonat sto aśvamedha-yajñí. Tímto způsobem si Bali užíval bohatství nebeských planet.

Texts 1-2:
Mahārāja Parīkṣit inquired: The Supreme Personality of Godhead is the proprietor of everything. Why did He beg three paces of land from Bali Mahārāja like a poor man, and when He got the gift for which He had begged, why did He nonetheless arrest Bali Mahārāja? I am very much anxious to know the mystery of these contradictions.
Sloka 1-2:
Mahārāja Parīkṣit se otázal: Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je majitelem všeho. Proč jako chudý člověk prosil Baliho Mahārāje o tři kroky země? A proč přesto Baliho Mahārāje zajal, když dostal dar, o který prosil? Velmi si přeji znát tajemství těchto protikladů.
Text 3:
Śukadeva Gosvāmī said: O King, when Bali Mahārāja lost all his opulence and died in the fight, Śukrācārya, a descendant of Bhṛgu Muni, brought him back to life. Because of this, the great soul Bali Mahārāja became a disciple of Śukrācārya and began to serve him with great faith, offering everything he had.
Sloka 3:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když Bali Mahārāja ztratil všechno své bohatství a padl v boji, přivedl ho Śukrācārya, potomek Bhṛgua Muniho, zpátky k životu. Vznešená duše Bali Mahārāja se tak stal Śukrācāryovým žákem a začal mu s velkou vírou sloužit. Odevzdával mu vše, co měl.
Text 4:
The brāhmaṇa descendants of Bhṛgu Muni were very pleased with Bali Mahārāja, who desired to conquer the kingdom of Indra. Therefore, after purifying him and properly bathing him according to regulative principles, they engaged him in performing the yajña known as Viśvajit.
Sloka 4:
Bráhmanští potomci Bhṛgua Muniho byli s Balim Mahārājem, který chtěl dobýt Indrovo království, velice spokojeni. Podrobili ho náležité očistě, vykoupali podle usměrňujících zásad, a pak ho nechali vykonat yajñu zvanou Viśvajit.
Text 5:
When ghee [clarified butter] was offered in the fire of sacrifice, there appeared from the fire a celestial chariot covered with gold and silk. There also appeared yellow horses like those of Indra, and a flag marked with a lion.
Sloka 5:
Když do obětního ohně nalili ghí (přepuštěné máslo), zjevil se nebeský vůz pokrytý zlatem a hedvábím, žlutí koně, jaké má Indra, a vlajka se znakem lva.
Text 6:
A gilded bow, two quivers of infallible arrows, and celestial armor also appeared. Bali Mahārāja’s grandfather Prahlāda Mahārāja offered Bali a garland of flowers that would never fade, and Śukrācārya gave him a conchshell.
Sloka 6:
Dále se objevil zlatý luk, dva toulce neselhávajících šípů a nebeské brnění. Baliho děd, Prahlāda Mahārāja, dal svému vnukovi květinovou girlandu, která nikdy neuvadne, a Śukrācārya mu věnoval lasturu.
Text 7:
When Mahārāja Bali had thus performed the special ritualistic ceremony advised by the brāhmaṇas and had received, by their grace, the equipment for fighting, he circumambulated the brāhmaṇas and offered them obeisances. He also saluted Prahlāda Mahārāja and offered obeisances to him.
Sloka 7:
Když takto Mahārāja Bali vykonal specifický obřad, který mu doporučili brāhmaṇové, a jejich milostí získal válečnou výzbroj, obřadně je obešel a složil jim poklony. Pozdravil i Prahlāda Mahārāje a také jemu se poklonil.
Texts 8-9:
Then, after getting on the chariot given by Śukrācārya, Bali Mahārāja, decorated with a nice garland, put protective armor on his body, equipped himself with a bow, and took up a sword and a quiver of arrows. When he sat down on the seat of the chariot, his arms decorated with golden bangles and his ears with sapphire earrings, he shone like a worshipable fire.
Sloka 8-9:
Poté, co Bali Mahārāja, ozdobený pěknou girlandou, nastoupil na vůz, který dostal od Śukrācāryi, oblékl si ochranné brnění a vyzbrojil se lukem, mečem a toulcem plným šípů. Paže mu zdobily zlaté náramky a uši safírové náušnice, a když usedl na sedadlo vozu, zářil jako posvátný oheň.
Texts 10-11:
When he assembled with his own soldiers and the demon chiefs, who were equal to him in strength, opulence and beauty, they appeared as if they would swallow the sky and burn all directions with their vision. After thus gathering the demoniac soldiers, Bali Mahārāja departed for the opulent capital of Indra. Indeed, he seemed to make the entire surface of the world tremble.
Sloka 10-11:
Bali Mahārāja spolu se svými vojáky a démonskými vůdci, kteří byli stejně silní, bohatí a krásní jako on, vypadali, jako kdyby chtěli spolknout nebe a spálit všechny strany svým pohledem. Když takto shromáždil démonské vojáky, vydal se do Indrova bohatého hlavního města. Zdálo se, jako kdyby třásl povrchem celého světa.
Text 12:
King Indra’s city was full of pleasing orchards and gardens, such as the Nandana garden. Because of the weight of the flowers, leaves and fruit, the branches of the eternally existing trees were bending down. The gardens were visited by pairs of chirping birds and singing bees. The entire atmosphere was celestial.
Sloka 12:
Hlavní město krále Indry bylo plné příjemných sadů a zahrad, jako je například zahrada jménem Nandana, v níž se větve věčně existujících stromů sklánějí k zemi pod tíhou květů, listů a plodů. Do zahrad přilétaly páry štěbetajících ptáků a sladce bzučící včely. Atmosféra v celém městě byla nebeská.
Text 13:
Beautiful women protected by the demigods sported in the gardens, which had lotus ponds full of swans, cranes, cakravākas and ducks.
Sloka 13:
Nádherné ženy si pod ochranou polobohů hrály v zahradách s lotosovými jezírky plnými labutí, jeřábů, cakravāků a kachen.
Text 14:
The city was surrounded by trenches full of Ganges water, known as Ākāśa-gaṅgā, and by a high wall, which was the color of fire. Upon this wall were parapets for fighting.
Sloka 14:
Město bylo obehnáno příkopy naplněnými vodou Gangy známé jako Ākāśa-gaṅgā a vysokými hradbami barvy ohně. Na těchto hradbách byly terasy uzpůsobené k boji.
Text 15:
The doors were made of solid gold plates, and the gates were of excellent marble. These were linked by various public roads. The entire city had been constructed by Viśvakarmā.
Sloka 15:
Dveře byly z odolných zlatých plátů a brány z prvotřídního mramoru. Spojovaly je různé veřejné cesty. Celé město postavil Viśvakarmā.
Text 16:
The city was full of courtyards, wide roads, assembly houses, and not less than one hundred million airplanes. The crossroads were made of pearl, and there were sitting places made of diamond and coral.
Sloka 16:
Ve městě byla četná nádvoří, široké cesty, sněmovní budovy a ne méně než sto miliónů letadel. Křižovatky byly z perel a místa k sezení z diamantů a korálu.
Text 17:
Everlastingly beautiful and youthful women, who were dressed with clean garments, glittered in the city like fires with flames. They all possessed the quality of śyāmā.
Sloka 17:
Jako ohně s mnoha plameny v onom městě zářily věčně krásné a mladé ženy, oblečené do čistých šatů. Všechny měly vlastnost śyāmā.
Text 18:
The breezes blowing in the streets of the city bore the fragrance of the flowers falling from the hair of the women of the demigods.
Sloka 18:
Vánek nesl ulicemi vůni květů padajících z vlasů žen polobohů.
Text 19:
Apsarās passed on the streets, which were covered with the white, fragrant smoke of aguru incense emanating from windows with golden filigree.
Sloka 19:
Apsary se procházely po ulicích, které halil bílý, voňavý kouř z vonné látky aguru linoucí se z oken vyzdobených zlatým filigránem.
Text 20:
The city was shaded by canopies decorated with pearls, and the domes of the palaces had flags of pearl and gold. The city always resounded with the vibrations of peacocks, pigeons and bees, and above the city flew airplanes full of beautiful women who constantly chanted auspicious songs that were very pleasing to the ear.
Sloka 20:
Město zastiňovaly baldachýny ozdobené perlami a na kopulích paláců vlály vlajky pošité perlami a zlatem. Nepřetržitě se v něm ozývali pávi, holubi a včely a nad ním létala letadla, v nichž nádherné ženy bez ustání zpívaly příznivé písně, velmi příjemné na poslech.
Text 21:
The city was filled with the sounds of mṛdaṅgas, conchshells, kettledrums, flutes and well-tuned stringed instruments all playing in concert. There was constant dancing and the Gandharvas sang. The combined beauty of Indrapurī defeated beauty personified.
Sloka 21:
Ono město znělo zvuky bubnů, lastur, kotlů, fléten a dobře naladěných strunných nástrojů, jež vytvářely harmonickou souhru. Neustále se tam tančilo a Gandharvové zpívali. Celková krása Indrapurī překonávala zosobněnou krásu.
Text 22:
No one who was sinful, envious, violent toward other living entities, cunning, falsely proud, lusty or greedy could enter that city. The people who lived there were all devoid of these faults.
Sloka 22:
Do tohoto města nemohl vstoupit nikdo hříšný, zlomyslný, násilný vůči jiným živým bytostem, vychytralý, plný falešné pýchy, chtivý nebo chamtivý. Lidé, kteří tam žili, žádnou z těchto neřestí neprojevovali.
Text 23:
Bali Mahārāja, who was the commander of numberless soldiers, gathered his soldiers outside this abode of Indra and attacked it from all directions. He sounded the conchshell given him by his spiritual master, Śukrācārya, thus creating a fearful situation for the women protected by Indra.
Sloka 23:
Bali Mahārāja, jenž velel nespočetně mnoha vojákům, shromáždil své vojsko okolo tohoto Indrova sídla a napadl je ze všech stran. Rozezněl lasturu, kterou mu dal jeho duchovní mistr Śukrācārya, a tak v ženách pod Indrovou ochranou vzbudil strach.
Text 24:
Seeing Bali Mahārāja’s indefatigable endeavor and understanding his motive, King Indra, along with the other demigods, approached his spiritual master, Bṛhaspati, and spoke as follows.
Sloka 24:
Když král Indra viděl nezlomné úsilí Baliho Mahārāje a pochopil, o co mu jde, obrátil se společně s ostatními polobohy na svého duchovního mistra Bṛhaspatiho a promluvil k němu.
Text 25:
My lord, our old enemy Bali Mahārāja now has new enthusiasm, and he has obtained such astonishing power that we think that perhaps we cannot resist his prowess.
Sloka 25:
Můj pane, náš starý nepřítel Bali Mahārāja je nyní opět nadšený a tím získal úžasnou sílu, až si myslíme, že jeho moci snad ani nedokážeme vzdorovat.
Text 26:
No one anywhere can counteract this military arrangement of Bali’s. It now appears that Bali is trying to drink up the entire universe with his mouth, lick up the ten directions with his tongue, and raise fire in every direction with his eyes. Indeed, he has arisen like the annihilating fire known as saṁvartaka.
Sloka 26:
Tomuto Baliho vojenskému tažení se nikdo nikde neubrání. Vypadá to, jako kdyby chtěl svými ústy vypít celý vesmír, jazykem slízat všech deset stran a očima na všech stranách zapálit požár. Rozmáhá se jako pustošivý oheň saṁvartaka.
Text 27:
Kindly inform me. What is the cause for Bali Mahārāja’s strength, endeavor, influence and victory? How has he become so enthusiastic?
Sloka 27:
Prosím, řekni mi, jaká je příčina Baliho síly, snahy, vlivu a vítězství? Z čeho pochází jeho nadšení?
Text 28:
Bṛhaspati, the spiritual master of the demigods, said: O Indra, I know the cause for your enemy’s becoming so powerful. The brāhmaṇa descendants of Bhṛgu Muni, being pleased by Bali Mahārāja, their disciple, endowed him with such extraordinary power.
Sloka 28:
Bṛhaspati, duchovní mistr polobohů, pravil: Ó Indro, vím proč tvůj nepřítel získal takovou neobyčejnou moc. Bali Mahārāja byl takto obdarován bráhmanskými potomky Bhṛgua Muniho, jelikož je jako jejich žák potěšil.
Text 29:
Neither you nor your men can conquer the most powerful Bali. Indeed, no one but the Supreme Personality of Godhead can conquer him, for he is now equipped with the supreme spiritual power [brahma-tejas]. As no one can stand before Yamarāja, no one can now stand before Bali Mahārāja.
Sloka 29:
Ani ty, ani tvoji lidé nedokážete mocného Baliho přemoci. Nepřemůže ho nikdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství, protože nyní je obdařen svrchovanou duchovní silou (brahma-tejas). Nikdo před ním neobstojí, tak jako neobstojí nikdo před Yamarājem.
Text 30:
Therefore, waiting until the situation of your enemies is reversed, you should all leave this heavenly planet and go elsewhere, where you will not be seen.
Sloka 30:
Proto byste měli všichni opustit tuto nebeskou planetu a odejít někam, kde nebudete na očích, a tam pak čekat, dokud se situace vašich nepřátel neobrátí v jejich neprospěch.
Text 31:
Bali Mahārāja has now become extremely powerful because of the benedictions given him by the brāhmaṇas, but when he later insults the brāhmaṇas, he will be vanquished, along with his friends and assistants.
Sloka 31:
Nyní je Bali Mahārāja neobyčejně mocný díky požehnání od brāhmaṇů, ale když později tyto brāhmaṇy urazí, bude i se svými přáteli a společníky zničen.
Text 32:
Śukadeva Gosvāmī continued: The demigods, being thus advised by Bṛhaspati for their benefit, immediately accepted his words. Assuming forms according to their desire, they left the heavenly kingdom and scattered, without being observed by the demons.
Sloka 32:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Polobozi okamžitě souhlasili se slovy Bṛhaspatiho, který jim poradil, co pro ně bude dobré. Přijali podoby podle vlastního přání, opustili nebeské království a rozprchli se, aniž by je démoni spatřili.
Text 33:
When the demigods had disappeared, Bali Mahārāja, the son of Virocana, entered the heavenly kingdom, and from there he brought the three worlds under his control.
Sloka 33:
Když polobozi zmizeli, Bali Mahārāja, syn Virocany, vstoupil do nebeského království a odtud si podmanil všechny tři světy.
Text 34:
The brāhmaṇa descendants of Bhṛgu, being very pleased with their disciple, who had conquered the entire universe, now engaged him in performing one hundred aśvamedha sacrifices.
Sloka 34:
Bráhmanští potomci Bhṛgua byli se svým žákem, který dobyl celý vesmír, velmi spokojeni a přiměli ho k vykonání sta obětí aśvamedha.
Text 35:
When Bali Mahārāja performed these sacrifices, he gained a great reputation in all directions, throughout the three worlds. Thus he shone in his position, like the brilliant moon in the sky.
Sloka 35:
Když Bali Mahārāja uspořádal tyto oběti, získal si dobrou pověst na všech stranách všude ve třech světech. Zářil tak ve svém postavení jako jasný měsíc na nebi.
Text 36:
Because of the favor of the brāhmaṇas, the great soul Bali Mahārāja, thinking himself very satisfied, became very opulent and prosperous and began to enjoy the kingdom.
Sloka 36:
Díky přízni brāhmaṇů získal velkomyslný Bali Mahārāja velké bohatství a prosperitu a začal si užívat království, považuje se za naprosto spokojeného.