Skip to main content

CHAPTER FOURTEEN

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

The System of Universal Management

Způsob řízení vesmíru

This chapter describes the duties allotted to Manu by the Supreme Personality of Godhead. All the Manus, as well as their sons, the sages, the demigods and the Indras, act under the orders of various incarnations of the Supreme Personality of Godhead. At the end of every catur-yuga, consisting of Satya-yuga, Dvāpara-yuga, Tretā-yuga and Kali-yuga, the sages, acting under the orders of the Supreme Personality of Godhead, distribute the Vedic knowledge and thus reinstate eternal religious principles. Manu’s duty is to reestablish the system of religion. Manu’s sons execute Manu’s orders, and thus the entire universe is maintained by Manu and his descendants. The Indras are various rulers of the heavenly planets. Assisted by the demigods, they rule the three worlds. The Supreme Personality of Godhead also appears as incarnations in different yugas. He appears as Sanaka, Sanātana, Yājñavalkya, Dattātreya and others, and thus He gives instructions in spiritual knowledge, prescribed duties, principles of mystic yoga, and so on. As Marīci and others, He creates progeny; as the king, He punishes the miscreants; and in the form of time, He annihilates the creation. One may argue, “If the all-powerful Supreme Personality of Godhead can do anything simply by His will, why has He arranged for so many personalities to manage?” How and why He does this cannot be understood by those who are under the clutches of māyā.

Tato kapitola popisuje povinnosti, které zadává Nejvyšší Osobnost Božství Manuovi. Všichni Manuové a také jejich synové, mudrci, polobozi a Indrové jednají podle příkazů různých inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. Na konci každé catur-yugy, která se skládá ze Satya-yugy, Dvāpara- yugy, Tretā-yugy a Kali-yugy, šíří mudrci pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství védské poznání, a tak obnovují věčné náboženské zásady. Povinností Manua je znovu ustanovit systém náboženství. Manuovi synové plní jeho pokyny, a tak Manu spolu se svými potomky udržuje celý vesmír v chodu. Indrové jsou různými vládci nebeských planet, kteří za pomoci polobohů vládnou třem světům. Nejvyšší Osobnost Božství se též zjevuje jako inkarnace v různých yugách — jako Sanaka, Sanātana, Yājñavalkya, Dattātreya a další. V těchto podobách udílí pokyny o duchovním poznání, předepsaných povinnostech, principech mystické yogy a tak dále. V podobě Marīciho a jiných plodí potomstvo, v postavení krále trestá darebáky a jako čas ničí celé stvoření. Někdo může namítat: “Proč všemocný Nejvyšší Pán pověřuje správou vesmíru tolik osobností, když může sám učinit cokoliv pouhým přáním?” Jak a proč to dělá, nemohou ti, kdo jsou v zajetí māyi, pochopit.

Text 1:
Mahārāja Parīkṣit inquired: O most opulent Śukadeva Gosvāmī, please explain to me how Manu and the others in each manvantara are engaged in their respective duties, and by whose order they are so engaged.
Sloka 1:
Mahārāja Parīkṣit se otázal: Ó vznešený Śukadeve Gosvāmī, vysvětli mi prosím, jak Manu a ostatní v každé manvantaře plní své příslušné povinnosti a na čí nařízení tak jednají.
Text 2:
Śukadeva Gosvāmī said: The Manus, the sons of Manu, the great sages, the Indras and all the demigods, O King, are appointed by the Supreme Personality of Godhead in His various incarnations such as Yajña.
Sloka 2:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, Manuy, Manuovy syny, velké mudrce, Indry a všechny polobohy dosazuje Nejvyšší Osobnost Božství ve svých různých inkarnacích, jako je například Yajña.
Text 3:
O King, I have already described to you various incarnations of the Lord, such as Yajña. The Manus and others are chosen by these incarnations, under whose direction they conduct the universal affairs.
Sloka 3:
Yajñu a další Pánovy inkarnace jsem ti již popsal, ó králi. Manuové a ostatní jsou těmito inkarnacemi povoláni a pod Jejich vedením řídí vesmírné dění.
Text 4:
At the end of every four yugas, the great saintly persons, upon seeing that the eternal occupational duties of mankind have been misused, reestablish the principles of religion.
Sloka 4:
Když na konci každých čtyř yug velcí světci vidí, že věčné povinnosti lidstva byly zneužity, tak znovu ustanovují náboženské zásady.
Text 5:
Thereafter, O King, the Manus, being fully engaged according to the instructions of the Supreme Personality of Godhead, directly reestablish the principles of occupational duty in its full four parts.
Sloka 5:
Poté Manuové, plně zaměstnáni dle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství, přímo ustanovují zásady dharmy v jejích čtyřech úplných částech.
Text 6:
To enjoy the results of sacrifices [yajñas], the rulers of the world, namely the sons and grandsons of Manu, discharge the orders of the Supreme Personality of Godhead until the end of Manu’s reign. The demigods also share the results of these sacrifices.
Sloka 6:
Vládci světa — synové a vnuci Manua — plní nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství až do konce Manuovy vlády, aby si mohli užívat výsledků obětí. Také polobozi získávají z těchto výsledků svůj podíl.
Text 7:
Indra, King of heaven, receiving benedictions from the Supreme Personality of Godhead and thus enjoying highly developed opulences, maintains the living entities all over the three worlds by pouring sufficient rain on all the planets.
Sloka 7:
Nebeský král Indra, jenž dostává požehnání od Nejvyšší Osobnosti Božství a díky nim si užívá rozsáhlého bohatství, udržuje živé bytosti ve třech světech tím, že na všechny planety sesílá dostatečný déšť.
Text 8:
In every yuga, the Supreme Personality of Godhead, Hari, assumes the form of Siddhas such as Sanaka to preach transcendental knowledge, He assumes the form of great saintly persons such as Yājñavalkya to teach the way of karma, and He assumes the form of great yogīs such as Dattātreya to teach the system of mystic yoga.
Sloka 8:
V každé yuze přijímá Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, podobu Siddhů, jako je například Sanaka, aby kázal transcendentální poznání; podobu vznešených světců, jako je Yājñavalkya, aby kázal cestu karmy, a podobu významných yogīnů, jako je Dattātreya, aby vyučoval systém mystické yogy.
Text 9:
In the form of Prajāpati Marīci, the Supreme Personality of Godhead creates progeny; becoming the king, He kills the thieves and rogues; and in the form of time, He annihilates everything. All the different qualities of material existence should be understood to be qualities of the Supreme Personality of Godhead.
Sloka 9:
V podobě Prajāpatiho Marīciho plodí Nejvyšší Osobnost Božství potomstvo, jako král zabíjí zloděje a darebáky a v podobě času ničí vše. Je tedy třeba chápat, že všechny různé rysy hmotného světa jsou rysy Nejvyšší Osobnosti Božství.
Text 10:
People in general are bewildered by the illusory energy, and therefore they try to find the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead, through various types of research and philosophical speculation. Nonetheless, they are unable to see the Supreme Lord.
Sloka 10:
Všichni lidé jsou oklamáni matoucí energií, a proto se snaží nalézt Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost Božství, pomocí různých výzkumů a filozofické spekulace. Nejsou však schopni Nejvyššího Pána vidět.
Text 11:
In one kalpa, or one day of Brahmā, there take place the many changes called vikalpas. O King, all of these have been previously described to you by me. Learned scholars who know the past, present and future have ascertained that in one day of Brahmā there are fourteen Manus.
Sloka 11:
V jedné kalpě neboli jednom dni Brahmy nastává mnoho změn zvaných vikalpy. Ty jsem ti již všechny popsal dříve, ó králi. Velcí učenci, kteří znají minulost, přítomnost a budoucnost, zjistili, že během jednoho Brahmova dne se vystřídá čtrnáct Manuů.