Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

सर्गं प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात् स्वराड्‌वपु: ।
कालरूपेण सर्वेषामभावाय पृथग्गुण: ॥ ९ ॥

Text

Verš

sargaṁ prajeśa-rūpeṇa
dasyūn hanyāt svarāḍ-vapuḥ
kāla-rūpeṇa sarveṣām
abhāvāya pṛthag guṇaḥ
sargaṁ prajeśa-rūpeṇa
dasyūn hanyāt svarāḍ-vapuḥ
kāla-rūpeṇa sarveṣām
abhāvāya pṛthag guṇaḥ

Synonyms

Synonyma

sargam — creation of progeny; prajā-īśa-rūpeṇa — in the form of the Prajāpati Marīci and others; dasyūn — thieves and rogues; hanyāt — kills; sva-rāṭ-vapuḥ — in the form of the king; kāla-rūpeṇa — in the form of time; sarveṣām — of everything; abhāvāya — for the annihilation; pṛthak — different; guṇaḥ — possessing qualities.

sargam — plození potomstva; prajā-īśa-rūpeṇa — v podobě Prajāpatiho Marīciho a dalších; dasyūn — zloděje a darebáky; hanyāt — zabíjí; sva-rāṭ- vapuḥ — v podobě krále; kāla-rūpeṇa — v podobě času; sarveṣām — všeho; abhāvāya — za účelem zničení; pṛthak — různé; guṇaḥ — má vlastnosti.

Translation

Překlad

In the form of Prajāpati Marīci, the Supreme Personality of Godhead creates progeny; becoming the king, He kills the thieves and rogues; and in the form of time, He annihilates everything. All the different qualities of material existence should be understood to be qualities of the Supreme Personality of Godhead.

V podobě Prajāpatiho Marīciho plodí Nejvyšší Osobnost Božství potomstvo, jako král zabíjí zloděje a darebáky a v podobě času ničí vše. Je tedy třeba chápat, že všechny různé rysy hmotného světa jsou rysy Nejvyšší Osobnosti Božství.