Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिणोदिता: ।
युक्ता: सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीं नृप ॥ ५ ॥

Text

Verš

tato dharmaṁ catuṣpādaṁ
manavo hariṇoditāḥ
yuktāḥ sañcārayanty addhā
sve sve kāle mahīṁ nṛpa
tato dharmaṁ catuṣpādaṁ
manavo hariṇoditāḥ
yuktāḥ sañcārayanty addhā
sve sve kāle mahīṁ nṛpa

Synonyms

Synonyma

tataḥ — thereafter (at the end of Kali-yuga); dharmam — the religious principle; catuḥ-pādam — in four parts; manavaḥ — all the Manus; hariṇā — by the Supreme Personality of Godhead; uditāḥ — being instructed; yuktāḥ — being engaged; sañcārayanti — reestablish; addhā — directly; sve sve — in their own; kāle — time; mahīm — within this world; nṛpa — O King.

tataḥ — potom (na konci Kali-yugy); dharmam — náboženské zásady; catuḥ-pādam — o čtyřech částech; manavaḥ — všichni Manuové; hariṇā — Nejvyšší Osobností Božství; uditāḥ — pobízeni; yuktāḥ — zaměstnáni; sañcārayanti — znovu ustanovují; addhā — přímo; sve sve — ve své; kāle — době; mahīm — v tomto světě; nṛpa — ó králi.

Translation

Překlad

Thereafter, O King, the Manus, being fully engaged according to the instructions of the Supreme Personality of Godhead, directly reestablish the principles of occupational duty in its full four parts.

Poté Manuové, plně zaměstnáni dle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství, přímo ustanovují zásady dharmy v jejích čtyřech úplných částech.

Purport

Význam

Dharma, or occupational duty, can be established in its full four parts as explained in Bhagavad-gītā. In Bhagavad-gītā (4.1) the Lord says:

Dharma jako systém předepsaných povinností může být zavedena ve čtyřech úplných částech popsaných v Bhagavad-gītě. V Bhagavad- gītě (4.1) Pán říká:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave ’bravīt
imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt

“I instructed this imperishable science of yoga to the sun-god, Vivasvān, and Vivasvān instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikṣvāku.” This is the process of disciplic succession. Following the same process, the Kṛṣṇa consciousness movement is teaching the principles of Bhagavad-gītā as it is, without deviation, all over the world. If the fortunate people of this time accept the instructions of Lord Kṛṣṇa, they will certainly be happy in Śrī Caitanya Mahāprabhu’s mission. Caitanya Mahāprabhu wanted everyone, at least in India, to become a preacher of this mission. In other words, one should become a guru and preach the Lord’s instructions all over the world for the peace and prosperity of humanity.

“Vyložil jsem tuto nesmrtelnou vědu o yoze bohu Slunce Vivasvānovi, Vivasvān ji předal Manuovi, otci lidstva, a Manu ji potom sdělil Ikṣvākuovi.” To je princip učednické posloupnosti. A stejnou metodou učí hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po celém světě zásady Bhagavad-gīty takové, jaké jsou, bez jediné odchylky. Jestliže lidé přijmou pokyny Pána Kṛṣṇy a zapojí se v misi Śrī Caitanyi Mahāprabhua, budou jistě spokojení. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby se každý člověk — alespoň v Indii — stal kazatelem této mise. Měli bychom se tedy stát guruy a v zájmu míru a blahobytu lidstva kázat Pánovy pokyny po celém světě.