Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Devanagari

Dévanágarí

राजंश्चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते ।
प्रोक्तान्येभिर्मित: कल्पो युगसाहस्रपर्यय: ॥ ३६ ॥

Text

Verš

rājaṁś caturdaśaitāni
tri-kālānugatāni te
proktāny ebhir mitaḥ kalpo
yuga-sāhasra-paryayaḥ
rājaṁś caturdaśaitāni
tri-kālānugatāni te
proktāny ebhir mitaḥ kalpo
yuga-sāhasra-paryayaḥ

Synonyms

Synonyma

rājan — O King; caturdaśa — fourteen; etāni — all these; tri-kāla — the three periods of time (past, present and future); anugatāni — covering; te — to you; proktāni — described; ebhiḥ — by these; mitaḥ — estimated; kalpaḥ — one day of Brahmā; yuga-sāhasra — one thousand cycles of four yugas; paryayaḥ — consisting of.

rājan — ó králi; caturdaśa — čtrnáct; etāni — všichni tito; tri-kāla — tři fáze času (minulost, přítomnost a budoucnost); anugatāni — pokrývající; te — tobě; proktāni — popsáni; ebhiḥ — těmito; mitaḥ — počítán; kalpaḥ — jeden Brahmův den; yuga-sāhasra — tisíc cyklů čtyř yug; paryayaḥ — skládající se z.

Translation

Překlad

O King, I have now described to you the fourteen Manus appearing in the past, present and future. The total duration of time ruled by these Manus is one thousand yuga cycles. This is called a kalpa, or one day of Lord Brahmā.

Popsal jsem ti čtrnáct Manuů minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ó králi. Celková doba, ve které vládnou, trvá tisíc cyklů čtyř yug a nazývá se kalpa neboli jeden Brahmův den.

Purport

Význam

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Eighth Canto, Thirteenth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Description of Future Manus.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k třinácté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Popis budoucích Manuů”.