Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृत: । आमन्‍त्र्य तं परिक्रम्य सगण: स्वालयं ययौ ॥ ४१ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ bhagavatā rājan
śrīvatsāṅkena sat-kṛtaḥ
āmantrya taṁ parikramya
sagaṇaḥ svālayaṁ yayau
śrī-śuka uvāca
evaṁ bhagavatā rājan
śrīvatsāṅkena sat-kṛtaḥ
āmantrya taṁ parikramya
sagaṇaḥ svālayaṁ yayau

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; evam — thus; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; rājan — O King; śrīvatsa-aṅkena — who always carries the mark of Śrīvatsa on His breast; sat-kṛtaḥ — being very much applauded; āmantrya — taking permission from; tam — Him; parikramya — circumambulating; sa-gaṇaḥ — with his associates; sva-ālayam — to his own abode; yayau — went back.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; bhagavatā — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; rājan — ó králi; śrīvatsa- aṅkena — jenž má vždy na hrudi znak Śrīvatsa; sat-kṛtaḥ — vydatně pochválen; āmantrya — když získal svolení; tam — od Něho; parikramya — obřadně obešel; sa-gaṇaḥ — se svými společníky; sva-ālayam — do svého sídla; yayau — odešel zpět.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: O King, having thus been praised by the Supreme Personality, who bears the mark of Śrīvatsa on His chest, Lord Śiva circumambulated Him. Then, after taking permission from Him, Lord Śiva returned to his abode, Kailāsa, along with his associates.

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když byl Pán Śiva takto pochválen Nejvyšším Pánem, jenž má na hrudi znak Śrīvatsa, obřadně Ho obešel. Pak od Něj získal svolení k odchodu a v doprovodu svých společníků se vrátil do svého sídla na Kailās.

Purport

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura remarks that when Lord Śiva was offering obeisances unto Lord Viṣṇu, Lord Viṣṇu arose and embraced him. Therefore the word śrīvatsāṅkena is used here. The mark of Śrīvatsa adorns the chest of Lord Viṣṇu, and therefore when Lord Viṣṇu embraced Lord Śiva while being circumambulated, the Śrīvatsa mark touched Lord Śiva’s bosom.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že když Pán Śiva skládal Pánu Viṣṇuovi poklony, Pán Viṣṇu vstal a objal ho. Proto je zde použito slova śrīvatsāṅkena. Znak Śrīvatsa zdobí hruď Pána Viṣṇua, a když tedy Pán Viṣṇu objal Pána Śivu, který Ho obřadně obcházel, znak Śrīvatsa se dotkl Śivovy hrudi.