Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

श्रीबलिरुवाच
सङ्ग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम् ।
कीर्तिर्जयोऽजयो मृत्यु: सर्वेषां स्युरनुक्रमात् ॥ ७ ॥

Text

Verš

śrī-balir uvāca
saṅgrāme vartamānānāṁ
kāla-codita-karmaṇām
kīrtir jayo ’jayo mṛtyuḥ
sarveṣāṁ syur anukramāt
śrī-balir uvāca
saṅgrāme vartamānānāṁ
kāla-codita-karmaṇām
kīrtir jayo ’jayo mṛtyuḥ
sarveṣāṁ syur anukramāt

Synonyms

Synonyma

śrī-baliḥ uvāca — Bali Mahārāja said; saṅgrāme — in the battlefield; vartamānānām — of all persons present here; kāla-codita — influenced by the course of time; karmaṇām — for persons engaged in fighting or any other activities; kīrtiḥ — reputation; jayaḥ — victory; ajayaḥ — defeat; mṛtyuḥ — death; sarveṣām — of all of them; syuḥ — must be done; anukramāt — one after another.

śrī-baliḥ uvāca — Bali Mahārāja řekl; saṅgrāme — na bojišti; vartamānānām — všech, kteří jsou zde přítomní; kāla-codita — podléhajících času; karmaṇām — pro ty, kdo bojují nebo provádějí jiné činnosti; kīrtiḥ — sláva; jayaḥ — vítězství; ajayaḥ — porážka; mṛtyuḥ — smrt; sarveṣām — jich všech; syuḥ — musí nastat; anukramāt — jedno po druhém.

Translation

Překlad

Bali Mahārāja replied: All those present on this battlefield are certainly under the influence of eternal time, and according to their prescribed activities, they are destined to receive fame, victory, defeat and death, one after another.

Bali Mahārāja odvětil: Všichni, kteří jsou shromážděni na tomto bojišti, jsou bezpochyby pod vlivem věčného času a je jisté, že podle svých předchozích činností postupně sklidí slávu, vítězství, porážku i smrt.

Purport

Význam

If one is victorious on the battlefield, he becomes famous; and if one is not victorious but is defeated, he may die. Both victory and defeat are possible, whether on such a battlefield as this or on the battlefield of the struggle for existence. Everything takes place according to the laws of nature (prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ). Since everyone, without exception, is subject to the modes of material nature, whether one is victorious or defeated he is not independent, but is under the control of material nature. Bali Mahārāja, therefore, was very sensible. He knew that the fighting was arranged by eternal time and that under time’s influence one must accept the results of one’s own activities. Therefore even though Indra threatened that he would now kill Bali Mahārāja by releasing the thunderbolt, Bali Mahārāja was not at all afraid. This is the spirit of a kṣatriya: yuddhe cāpy apalāyanam (Bg. 18.43). A kṣatriya must be tolerant in all circumstances, especially on the battlefield. Thus Bali Mahārāja asserted that he was not at all afraid of death, although he was threatened by such a great personality as the King of heaven.

Ten, kdo na bojišti zvítězí, je slavný; pokud však prohraje, může i zemřít. Vítězství i porážka může nastat jak na bojišti, jako je toto, tak na bojišti života, na němž se odehrává boj o přežití. Vše probíhá podle přírodních zákonů (prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ). Každý bez výjimky podléhá kvalitám hmotné přírody, a proto ani vítěz, ani poražený není nezávislý, ale všechny ovládá hmotná příroda. Bali Mahārāja byl tedy velice moudrý. Věděl, že bitva nastala působením věčného času, pod jehož vlivem musí každý přijmout výsledky svého předchozího jednání. Proto se vůbec nebál, přestože mu Indra pohrozil, že ho nyní svým bleskem zabije. To je kšatrijská povaha: yuddhe cāpy apalāyanam (Bg. 18.43). Kṣatriya musí být za všech okolností tolerantní, zvláště na bojišti. Bali Mahārāja tedy prohlásil, že se smrti vůbec nebojí, přestože mu vyhrožovala tak vznešená osobnost, jako je nebeský král.