Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

मन्वन्तरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयस: ।
गृणन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वद श‍ृण्वताम् ॥ २ ॥

Text

Verš

manvantare harer janma
karmāṇi ca mahīyasaḥ
gṛṇanti kavayo brahmaṁs
tāni no vada śṛṇvatām
manvantare harer janma
karmāṇi ca mahīyasaḥ
gṛṇanti kavayo brahmaṁs
tāni no vada śṛṇvatām

Synonyms

Synonyma

manvantare — during the change of manvantaras (one Manu following another); hareḥ — of the Supreme Personality of Godhead; janma — appearance; karmāṇi — and activities; ca — also; mahīyasaḥ — of the supremely glorified; gṛṇanti — describe; kavayaḥ — the great learned persons who have perfect intelligence; brahman — O learned brāhmaṇa (Śukadeva Gosvāmī); tāni — all of them; naḥ — to us; vada — please describe; śṛṇvatām — who are very eager to hear.

manvantare — během střídání manvantar (jednoho Manua za druhým); hareḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; janma — zjevení; karmāṇi — a činnosti; ca — také; mahīyasaḥ — nanejvýš oslavovaného; gṛṇanti — popisují; kavayaḥ — velcí učenci s dokonalou inteligencí; brahman — ó učený brāhmaṇo (Śukadeve Gosvāmī); tāni — je všechny; naḥ — nám; vada — prosím popiš; śṛṇvatām — kteří dychtíme naslouchat.

Translation

Překlad

O learned brāhmaṇa, Śukadeva Gosvāmī, the great learned persons who are completely intelligent describe the activities and appearance of the Supreme Personality of Godhead during the various manvantaras. We are very eager to hear about these narrations. Kindly describe them.

Ó učený brāhmaṇo, Śukadeve Gosvāmī, velcí učenci s dokonalou inteligencí popisují činnosti a zjevení Nejvyšší Osobnosti Božství v průběhu různých manvantar. Dychtivě toužíme naslouchat těmto příběhům. Pověz nám o nich, prosím.

Purport

Význam

The Supreme Personality of Godhead has different varieties of incarnations, including the guṇa-avatāras, manvantara-avatāras, līlā-avatāras and yuga-avatāras, all of which are described in the śāstras. Without reference to the śāstras there can be no question of accepting anyone as an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, as especially mentioned here, gṛṇanti kavayaḥ: the descriptions of various incarnations are accepted by great learned scholars with perfect intelligence. At the present time, especially in India, so many rascals are claiming to be incarnations, and people are being misled. Therefore, the identity of an incarnation should be confirmed by the descriptions of the śāstras and by wonderful activities. As described in this verse by the word mahīyasaḥ, the activities of an incarnation are not ordinary magic or jugglery, but are wonderful activities. Thus any incarnation of the Supreme Personality of Godhead must be supported by the statements of the śāstra and must actually perform wonderful activities. Parīkṣit Mahārāja was eager to hear about the Manus of different ages. There are fourteen Manus during a day of Brahmā, and the age of each Manu lasts for seventy-one yugas. Thus there are thousands of Manus during the life of Brahmā.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, má různé druhy inkarnací. Mezi ně patří guṇa-avatārové, manvantara-avatārové, līlā-avatārové a yuga- avatārové. Ty všechny jsou popsány v śāstrách. Bez odkazu na śāstry nelze nikoho přijmout jako inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto platí to, co je uvedeno v tomto verši: gṛṇanti kavayaḥ — popisy různých inkarnací přijímají velcí učenci s dokonalou inteligencí. V současné době se zvláště v Indii mnoho darebáků prohlašuje za inkarnace a lidé jsou jimi svedeni. Inkarnace musí odpovídat popisům śāster; tím a jejím podivuhodným jednáním je potvrzena její totožnost. Jak zde dokládá slovo mahīyasaḥ, inkarnace nepředvádí obyčejná kouzla nebo podvody, ale její činnosti jsou úžasné. Totožnost každé inkarnace tedy musí být podpořena výroky śāster a tím, že skutečně vykonává zázračné činy. Mahārāja Parīkṣit toužil naslouchat o Manuech v různých věcích. Během jednoho dne Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů a vláda každého z nich trvá sedmdesát jedna yug. Během celého Brahmova života tedy žijí tisíce Manuů.