Skip to main content

Text 50

Sloka 50

Devanagari

Dévanágarí

तत्तेऽर्हत्तम नम: स्तुतिकर्मपूजा:
कर्म स्मृतिश्चरणयो: श्रवणं कथायाम् ।
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं
भक्तिं जन: परमहंसगतौ लभेत ॥ ५० ॥

Text

Verš

tat te ’rhattama namaḥ stuti-karma-pūjāḥ
karma smṛtiś caraṇayoḥ śravaṇaṁ kathāyām
saṁsevayā tvayi vineti ṣaḍ-aṅgayā kiṁ
bhaktiṁ janaḥ paramahaṁsa-gatau labheta
tat te ’rhattama namaḥ stuti-karma-pūjāḥ
karma smṛtiś caraṇayoḥ śravaṇaṁ kathāyām
saṁsevayā tvayi vineti ṣaḍ-aṅgayā kiṁ
bhaktiṁ janaḥ paramahaṁsa-gatau labheta

Synonyms

Synonyma

tat — therefore; te — unto You; arhat-tama — O supreme of all worshipable persons; namaḥ — respectful obeisances; stuti-karma-pūjāḥ — worshiping Your Lordship by offering prayers and other devotional activities; karma — activities being dedicated to You; smṛtiḥ — constant remembrance; caraṇayoḥ — of Your lotus feet; śravaṇam — always hearing; kathāyām — in topics (about You); saṁsevayā — such devotional service; tvayi — unto You; vinā — without; iti — thus; ṣaṭ-aṅgayā — having six different parts; kim — how; bhaktim — devotional service; janaḥ — a person; paramahaṁsa-gatau — obtainable by the paramahaṁsa; labheta — may attain.

tat — proto; te — Tobě; arhat-tama — ó nejvyšší ze všech osob hodných uctívání; namaḥ — uctivé poklony; stuti-karma-pūjāḥ — uctívání Tebe přednášením modliteb a jinými druhy oddané služby; karma — činnosti zasvěcené Tobě; smṛtiḥ — neustálé vzpomínání; caraṇayoḥ — na Tvé lotosové nohy; śravaṇam — neustálé naslouchání; kathāyām — rozpravám (o Tobě); saṁsevayā — takové oddané služby; tvayi — Tobě; vinā — bez; iti — takto; ṣaṭ-aṅgayā — s šesti různými částmi; kim — jak; bhaktim — oddanou službu; janaḥ — člověk; paramahaṁsa-gatau — co je dosažitelné pro paramahaṁsu; labheta — může získat.

Translation

Překlad

Therefore, O Supreme Personality of Godhead, the best of all persons to whom prayers are offered, I offer my respectful obeisances unto You because without rendering six kinds of devotional service unto You — offering prayers, dedicating all the results of activities, worshiping You, working on Your behalf, always remembering Your lotus feet and hearing about Your glories — who can achieve that which is meant for the paramahaṁsas?

Proto Ti skládám uctivé poklony, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, nejlepší z těch, jimž jsou přednášeny modlitby. Kdo může dosáhnout toho, co je určené pro paramahaṁsy, aniž by Ti prokazoval šest druhů oddané služby — přednášení modliteb, věnování výsledků všech činností, uctívání, jednání v Tvém zájmu, neustálé vzpomínání na Tvé lotosové nohy a naslouchání o Tvé slávě?

Purport

Význam

The Vedas enjoin: nāyam ātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahunā śrutena. One cannot understand the Supreme Personality of Godhead simply by studying the Vedas and offering prayers. Only by the grace of the Supreme Lord can one understand Him. The process of understanding the Lord, therefore, is bhakti. Without bhakti, simply following the Vedic injunctions to understand the Absolute Truth will not be helpful at all. The process of bhakti is understood by the paramahaṁsa, one who has accepted the essence of everything. The results of bhakti are reserved for such a paramahaṁsa, and this stage cannot be obtained by any Vedic process other than devotional service. Other processes, such as jñāna and yoga, can be successful only when mixed with bhakti. When we speak of jñāna-yoga, karma-yoga and dhyāna-yoga the word yoga indicates bhakti. Bhakti-yoga, or buddhi-yoga, executed with intelligence and full knowledge, is the only successful method for going back home, back to Godhead. If one wants to be liberated from the pangs of material existence, he should take to devotional service for quick attainment of this goal.

Védy udávají: nāyam ātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahunā śrutena. Samotným studiem Véd a přednášením modliteb nemůže nikdo poznat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství. To je možné jedině Jeho milostí. Procesem vedoucím k poznání Pána je tedy bhakti. Pouze následovat védské pokyny bez bhakti nám k pochopení Absolutní Pravdy vůbec nepomůže. Proces bhakti chápe paramahaṁsa neboli ten, kdo přijímá esenci všeho. Jemu jsou vyhrazeny výsledky bhakti, a této úrovně nelze dosáhnout žádným jiným védským procesem než oddanou službou. Jiné procesy, jako je jñāna a yoga, mohou být úspěšné jen tehdy, když jsou smíšené s bhakti. Když mluvíme o jñāna-yoze, karma-yoze a dhyāna-yoze, slovo yoga poukazuje na bhakti. Bhakti-yoga neboli buddhi-yoga, vykonávaná s inteligencí a úplným poznáním, je jedinou úspěšnou metodou vedoucí k návratu domů, zpátky k Bohu. Ten, kdo se chce osvobodit od strastí hmotné existence, by měl v zájmu rychlého dosažení tohoto cíle začít vykonávat oddanou službu.