Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्या-
ज्जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि ।
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसाद:
सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् ॥ २७ ॥

Text

Verš

naiṣā parāvara-matir bhavato nanu syāj
jantor yathātma-suhṛdo jagatas tathāpi
saṁsevayā surataror iva te prasādaḥ
sevānurūpam udayo na parāvaratvam
naiṣā parāvara-matir bhavato nanu syāj
jantor yathātma-suhṛdo jagatas tathāpi
saṁsevayā surataror iva te prasādaḥ
sevānurūpam udayo na parāvaratvam

Synonyms

Synonyma

na — not; eṣā — this; para-avara — of higher or lower; matiḥ — such discrimination; bhavataḥ — of Your Lordship; nanu — indeed; syāt — there can be; jantoḥ — of ordinary living entities; yathā — as; ātma-suhṛdaḥ — of one who is the friend; jagataḥ — of the whole material world; tathāpi — but still (there is such a demonstration of intimacy or difference); saṁsevayā — according to the degree of service rendered by the devotee; surataroḥ iva — like that of the desire tree in Vaikuṇṭhaloka (which offers fruits according to the desire of the devotee); te — Your; prasādaḥ — benediction or blessing; sevā-anurūpam — according to the category of service one renders to the Lord; udayaḥ — manifestation; na — not; para-avaratvam — discrimination due to higher or lower levels.

na — ne; eṣā — toto; para-avara — vyšších či nižších; matiḥ — takové rozlišování; bhavataḥ — Tvé; nanu — skutečně; syāt — může být; jantoḥ — obyčejných živých bytostí; yathā — jako; ātma-suhṛdaḥ — přítele; jagataḥ — celého hmotného světa; tathāpi — ale přesto (se zde projevuje důvěrnost či rozlišování); saṁsevayā — podle úrovně služby oddaného; surataroḥ iva — jako je tomu u stromu přání na Vaikuṇṭhaloce (který dává plody podle touhy oddaného); te — Tvoje; prasādaḥ — požehnání; sevā-anurūpam — podle úrovně služby, kterou oddaný pro Pána vykonává; udayaḥ — projev; na — ne; para-avaratvam — rozlišování na základě vyšší či nižší úrovně.

Translation

Překlad

Unlike an ordinary living entity, my Lord, You do not discriminate between friends and enemies, the favorable and the unfavorable, because for You there is no conception of higher and lower. Nonetheless, You offer Your benedictions according to the level of one’s service, exactly as a desire tree delivers fruits according to one’s desires and makes no distinction between the lower and the higher.

Můj Pane, Ty na rozdíl od obyčejných živých bytostí nerozlišuješ mezi přáteli a nepřáteli — těmi, kdo mají příznivý a kdo nepříznivý postoj—neboť pro Tebe neexistuje pojetí vyššího a nižšího. Přesto však udílíš svá požehnání podle úrovně služby, stejně jako strom přání dává plody odpovídající touhám a nerozlišuje mezi nižšími a vyššími.

Purport

Význam

In Bhagavad-gītā (4.11) the Lord clearly says, ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham: “As one surrenders to Me, I reward him accordingly.” As stated by Śrī Caitanya Mahāprabhu, jīvera ‘svarūpa’ hayakṛṣṇera ‘nitya-dāsa’: every living being is an eternal servant of Kṛṣṇa. According to the service the living entity renders, he automatically receives benedictions from Kṛṣṇa, who does not make distinctions, thinking, “Here is a person in an intimate relationship with Me, and here is a person I dislike.” Kṛṣṇa advises everyone to surrender to Him (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). One’s relationship with the Supreme Lord is in proportion to that surrender and the service one renders unto the Lord. Thus throughout the entire world the higher or lower positions of the living entities are selected by the living entities themselves. If one is inclined to dictate that the Lord grant something, one receives benedictions according to his desires. If one wants to be elevated to the higher planetary systems, the heavenly planets, he can be promoted to the place he desires, and if one wants to remain a hog or a pig on earth, the Lord fulfills that desire also. Therefore, one’s position is determined by one’s desires; the Lord is not responsible for the higher or lower grades of our existence. This is further explained quite definitely in Bhagavad-gītā (9.25) by the Lord Himself:

V Bhagavad-gītě (4.11) Pán jasně říká: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham — “Každého odměňuji podle toho, nakolik se Mi odevzdá.” Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlásil: jīvera ’svarūpa' haya—kṛṣṇera ’nitya-dāsa' — každá živá bytost je věčným služebníkem Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa nerozlišuje a nemyslí si: “Ten má se Mnou důvěrný vztah, a toho nemám rád” — každý od Něho automaticky získává požehnání podle úrovně své služby. Kṛṣṇa doporučuje, aby se Mu každý odevzdal (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). Vztah živé bytosti s Nejvyšším Pánem odpovídá tomuto odevzdání se a službě, kterou pro Pána vykonává. Své vyšší a nižší postavení v celém vesmíru si tedy živé bytosti vybírají samy. Má-li někdo sklony o něco Pána žádat, získá požehnání podle svých přání. Chce-li dosáhnout vyšších planetárních soustav, nebeských planet, může se dostat tam, kam si přeje, a chce-li zůstat prasetem na Zemi, Pán mu splní i tuto touhu. Naše postavení tedy předurčují naše touhy; Pán není zodpovědný za vyšší či nižší úroveň našeho života. To sám dále zcela jednoznačně vysvětluje v Bhagavad-gītě (9.25):

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino ’pi mām
yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām

Some people want to be promoted to the heavenly planets, some want to be promoted to Pitṛloka, and some want to remain on earth, but if one is interested in returning home, back to Godhead, he can be promoted there also. According to the demands of a particular devotee, he receives a result by the grace of the Lord. The Lord does not discriminate, thinking, “Here is a person favorable to Me, and here is a person who is not favorable.” Rather, He fulfills the desires of everyone. Therefore the śāstras enjoin:

Někteří lidé chtějí dosáhnout nebeských planet, někteří Pitṛloky a jiní chtějí zůstat na Zemi, a chce-li se někdo vrátit domů, zpátky k Bohu, může dospět i tam. Milostí Pána získává každý oddaný výsledek odpovídající jeho žádostem. Pán nedělá rozdíly a nemyslí si: “Ten Mi je příznivě nakloněn a ten nikoliv.” Plní touhy všech. Śāstry proto přikazují:

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param
akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“Whether one is without desire [the condition of the devotees], or is desirous of all fruitive results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Kṛṣṇa consciousness.” (Bhāg. 2.3.10) According to one’s position, whether as a devotee, a karmī or a jñānī, whatever one wants one can get if one fully engages in the service of the Lord.

“Ať už je člověk bez tužeb (což je stav oddaných), touží po plodech všeho druhu nebo chce osvobození, má vynaložit veškeré usilí na uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství, aby dosáhl úplné dokonalosti, která vrcholí vědomím Kṛṣṇy.” (Bhāg. 2.3.10) Každý může podle svého postavení — jako oddaný, karmī nebo jñānī — získat to, co chce, oddá-li se plně službě Pánu.