Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

श्रीप्रह्राद उवाच
न केवलं मे भवतश्च राजन्
स वै बलं बलिनां चापरेषाम् ।
परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये
ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता: ॥ ७ ॥

Text

Verš

śrī-prahrāda uvāca
na kevalaṁ me bhavataś ca rājan
sa vai balaṁ balināṁ cāpareṣām
pare ’vare ’mī sthira-jaṅgamā ye
brahmādayo yena vaśaṁ praṇītāḥ
śrī-prahrāda uvāca
na kevalaṁ me bhavataś ca rājan
sa vai balaṁ balināṁ cāpareṣām
pare ’vare ’mī sthira-jaṅgamā ye
brahmādayo yena vaśaṁ praṇītāḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja replied; na — not; kevalam — only; me — of me; bhavataḥ — of yourself; ca — and; rājan — O great King; saḥ — he; vai — indeed; balam — strength; balinām — of the strong; ca — and; apareṣām — of others; pare — exalted; avare — subordinate; amī — those; sthira-jaṅgamāḥ — moving or nonmoving living entities; ye — who; brahma-ādayaḥ — beginning from Lord Brahmā; yena — by whom; vaśam — under control; praṇītāḥ — brought.

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja odpověděl; na — ne; kevalam — pouze; me — mne; bhavataḥ — tebe; ca — a; rājan — ó velký králi; saḥ — On; vai — skutečně; balam — síla; balinām — silných; ca — a; apareṣām — ostatních; pare — vznešení; avare — podřízení; amī — ti; sthira-jaṅgamāḥ — pohyblivé či nehybné živé bytosti; ye — které; brahma-ādayaḥ — počínaje Pánem Brahmou; yena — kým; vaśam — pod kontrolu; praṇītāḥ — přivedené.

Translation

Překlad

Prahlāda Mahārāja said: My dear King, the source of my strength, of which you are asking, is also the source of yours. Indeed, the original source of all kinds of strength is one. He is not only your strength or mine, but the only strength for everyone. Without Him, no one can get any strength. Whether moving or not moving, superior or inferior, everyone, including Lord Brahmā, is controlled by the strength of the Supreme Personality of Godhead.

Prahlāda Mahārāja řekl: Můj milý králi, zdroj mé síly, na který se ptáš, je i zdrojem tvé síly. Veškerá síla má ve skutečnosti jeden původní zdroj. Ten je nejen tvou nebo mou silou, ale jedinou silou všech. Nikdo nemůže získat žádnou sílu bez Něho. Všechny bytosti, pohyblivé či nehybné, výše či níže postavené — dokonce i Pána Brahmu — ovládá síla Nejvyšší Osobnosti Božství.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa says in Bhagavad-gītā (10.41):

V Bhagavad-gītě (10.41) Pán Kṛṣṇa říká:

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-’ṁśa-sambhavam
yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-'ṁśa-sambhavam

“Know that all beautiful, glorious and mighty creations spring from but a spark of My splendor.” This is confirmed by Prahlāda Mahārāja. If one sees extraordinary strength or power anywhere, it is derived from the Supreme Personality of Godhead. To give an example, there are different grades of fire, but all of them derive heat and light from the sun. Similarly, all living entities, big or small, are dependent on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. One’s only duty is to surrender, for one is a servant and cannot independently attain the position of master. One can attain the position of master only by the mercy of the master, not independently. Unless one understands this philosophy, he is still a mūḍha; in other words, he is not very intelligent. The mūḍhas, the asses who do not have this intelligence, cannot surrender unto the Supreme Personality of Godhead.

“Věz, že všechny vznešené, krásné a působivé výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé záře.” To zde potvrzuje Prahlāda Mahārāja. Vždy, když vidíme neobyčejnou sílu či moc, pochází od Nejvyšší Osobnosti Božství. Známe například různé formy ohně, ale všechny získávají teplo a světlo ze slunce. Právě tak všechny živé bytosti, velké i malé, závisí na milosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Naší jedinou povinností je odevzdat se, neboť jsme služebníci a nemůžeme nezávisle dosáhnout postavení pána. Takové postavení je dostupné jedině pánovou milostí. Dokud člověk nepochopí tuto filozofii, zůstává mūḍhou; to znamená, že není příliš inteligentní. Mūḍhové neboli osli, kteří nejsou inteligentní, se nedokáží odevzdat Nejvyšší Osobnosti Božství.

Understanding the subordinate position of the living entity takes millions of births, but when one is actually wise he surrenders unto the Supreme Personality of Godhead. The Lord says in Bhagavad-gītā (7.19):

Živé bytosti trvá milióny životů, než pochopí své podřízené postavení. Když je skutečně moudrá, odevzdá se Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě (7.19) Pán říká:

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ
bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ

“After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto Me, knowing Me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare.” Prahlāda Mahārāja was a great soul, a mahātmā, and therefore he completely surrendered unto the lotus feet of the Lord. He was confident that Kṛṣṇa would give him protection under all circumstances.

“Ten, kdo má opravdu poznání, po mnoha zrozeních a smrtích, se Mi odevzdá — ví, že jsem příčinou všech příčin a vším, co existuje. Taková velká duše je nesmírně vzácná.” Prahlāda Mahārāja byl velkou duší, mahātmou, a proto se zcela odevzdal lotosovým nohám Pána. Byl si jistý, že ho Kṛṣṇa za všech okolností ochrání.