Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

स सत्त्वमेनं परितो विपश्यन्
स्तम्भस्य मध्यादनुनिर्जिहानम् ।
नायं मृगो नापि नरो विचित्र-
महो किमेतन्नृमृगेन्द्ररूपम् ॥ १८ ॥

Text

Verš

sa sattvam enaṁ parito vipaśyan
stambhasya madhyād anunirjihānam
nāyaṁ mṛgo nāpi naro vicitram
aho kim etan nṛ-mṛgendra-rūpam
sa sattvam enaṁ parito vipaśyan
stambhasya madhyād anunirjihānam
nāyaṁ mṛgo nāpi naro vicitram
aho kim etan nṛ-mṛgendra-rūpam

Synonyms

Synonyma

saḥ — he (Hiraṇyakaśipu, the King of the Daityas); sattvam — living being; enam — that; paritaḥ — all around; vipaśyan — looking; stambhasya — of the pillar; madhyāt — from the midst; anunirjihānam — having come out; na — not; ayam — this; mṛgaḥ — animal; na — not; api — indeed; naraḥ — human being; vicitram — very wonderful; aho — alas; kim — what; etat — this; nṛ-mṛga-indra-rūpam — the form of both a man and the king of the beasts, the lion.

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu, král Daityů); sattvam — živou bytost; enam — tu; paritaḥ — všude kolem; vipaśyan — hledící; stambhasya — sloupu; madhyāt — zprostředka; anunirjihānam — vycházející; na — ne; ayam — toto; mṛgaḥ — zvíře; na — ne; api — skutečně; naraḥ — lidská bytost; vicitram — nanejvýš úžasná; aho — běda; kim — co; etat — toto; nṛ-mṛga-indra-rūpam — podoba jak člověka, tak krále zvířat, lva.

Translation

Překlad

While Hiraṇyakaśipu looked all around to find the source of the sound, that wonderful form of the Lord, which could not be ascertained to be either a man or a lion, emerged from the pillar. In amazement, Hiraṇyakaśipu wondered, “What is this creature that is half man and half lion?”

Zatímco se Hiraṇyakaśipu rozhlížel na všechny strany, aby nalezl původ onoho zvuku, ze sloupu vystoupil Pán v této úžasné podobě, o které se nedalo říci, zda je to člověk či lev. Ohromený Hiraṇyakaśipu přemýšlel: “Co je to za bytost, napůl člověk a napůl lev?”

Purport

Význam

A demon cannot calculate the unlimited potency of the Supreme Lord. As stated in the Vedas, parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca: the different potencies of the Lord are always working as an automatic exhibition of His knowledge. For a demon it is certainly wonderful that the form of a lion and the form of a man can be united, since a demon has no experience of the inconceivable power for which the Supreme Lord is called “all-powerful.” Demons cannot understand the omnipotence of the Lord. They simply compare the Lord to one of them (avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam). Mūḍhas, rascals, think that Kṛṣṇa is an ordinary human being who appears for the benefit of other human beings. Paraṁ bhāvam ajānantaḥ: fools, rascals and demons cannot realize the supreme potency of the Lord, but He can do anything and everything; indeed, He can do whatever He likes. When Hiraṇyakaśipu received benedictions from Lord Brahmā, he thought that he was safe, since he received the benediction that he would not be killed either by an animal or by a human being. He never thought that an animal and human being would be combined so that demons like him would be puzzled by such a form. This is the meaning of the Supreme Personality of Godhead’s omnipotence.

Démon nedokáže postihnout neomezenou moc Nejvyššího Pána. Ve Védách stojí: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca — různé energie Pána působí neustále jako přirozený projev Jeho poznání. Démonovi připadá úžasné, že se podoba lva a podoba člověka mohou spojit v jednu, jelikož nemá zkušenosti s nepochopitelnou mocí, na základě které je Nejvyšší Pán nazýván “všemocný”. Démoni nemohou Pánovu všemohoucnost pochopit; považují Ho za jednoho z nich (avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam). Mūḍhové, darebáci, si myslí, že Kṛṣṇa je obyčejný člověk, který přichází pro dobro jiných lidí. Paraṁ bhāvam ajānantaḥ — hlupáci, darebáci a démoni si nedokáží svrchovanou moc Pána uvědomit. Pán však může vše — může dělat, cokoliv chce. Když Hiraṇyakaśipu dostal od Pána Brahmy požehnání, myslel si, že je v bezpečí, jelikož měl slíbeno, že ho nezabije zvíře ani lidská bytost. Nikdy nepomyslel na to, že by zvíře a člověk mohli tvořit jednu bytost, aby taková podoba zmátla démony, jako je on. To je význam všemohoucnosti Nejvyšší Osobnosti Božství.