Skip to main content

Text 52

Sloka 52

Devanagari

Dévanágarí

धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वश: ।
प्रह्रादायोचतू राजन्प्रश्रितावनताय च ॥ ५२ ॥

Text

Verš

dharmam arthaṁ ca kāmaṁ ca
nitarāṁ cānupūrvaśaḥ
prahrādāyocatū rājan
praśritāvanatāya ca
dharmam arthaṁ ca kāmaṁ ca
nitarāṁ cānupūrvaśaḥ
prahrādāyocatū rājan
praśritāvanatāya ca

Synonyms

Synonyma

dharmam — mundane occupational duty; artham — economic development; ca — and; kāmam — sense gratification; ca — and; nitarām — always; ca — and; anupūrvaśaḥ — according to order, or from the beginning to the end; prahrādāya — unto Prahlāda Mahārāja; ūcatuḥ — they spoke; rājan — O King; praśrita — who was humble; avanatāya — and submissive; ca — also.

dharmam — světské předepsané povinnosti; artham — hospodářský rozvoj; ca — a; kāmam — smyslový požitek; ca — a; nitarām — vždy; ca — a; anupūrvaśaḥ — po pořádku, od začátku do konce; prahrādāya — Prahlādovi Mahārājovi; ūcatuḥ — vykládali; rājan — ó králi; praśrita — který byl pokorný; avanatāya — a poddajný; ca — také.

Translation

Překlad

Thereafter, Ṣaṇḍa and Amarka systematically and unceasingly taught Prahlāda Mahārāja, who was very submissive and humble, about mundane religion, economic development and sense gratification.

Ṣaṇḍa a Amarka pak systematicky a bez ustání učili Prahlāda Mahārāje, jenž byl velmi poddajný a pokorný, o světském náboženství, hospodářském rozvoji a uspokojování smyslů.

Purport

Význam

There are four processes for human society — dharma, artha, kāma and mokṣa — and they culminate in liberation. Human society must follow a process of religion to advance, and on the basis of religion one should try to develop his economic condition so that he can fulfill his needs for sense gratification according to the religious rules and regulations. Then liberation from material bondage will be easier to attain. That is the Vedic process. When one is above the stages of dharma, artha, kāma and mokṣa, one becomes a devotee. He is then on the platform from which he is guaranteed not to fall again to material existence (yad gatvā na nivartante). As advised in Bhagavad-gītā if one transcends these four processes and is actually liberated, one engages in devotional service. Then he is guaranteed not to fall to material existence again.

Pro lidskou společnost jsou určeny čtyři procesy, které vrcholí osvobozením: dharma, artha, kāma a mokṣa. Aby v ní existoval pokrok, lidé musí následovat proces náboženství a na jeho základě se mají snažit vylepšit svou ekonomickou situaci, aby mohli uspokojit svou potřebu smyslového požitku ve shodě s náboženskými pravidly; potom snadněji dosáhnou vysvobození z pout hmoty. Tak vypadá védská metoda. Když člověk překoná úrovně dharmy, arthy, kāmy a mokṣi, stává se oddaným. Tehdy je v postavení, ze kterého již zaručeně nepoklesne na hmotnou úroveň (yad gatvā na nivartante). Bhagavad-gītā uvádí, že pokud někdo překoná tyto čtyři procesy a je skutečně osvobozený, vykonává oddanou službu. Tím má zajištěno, že již nepoklesne.