Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

बुद्धिभेद: परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत् ।
भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन ॥ १० ॥

Text

Verš

buddhi-bhedaḥ para-kṛta
utāho te svato ’bhavat
bhaṇyatāṁ śrotu-kāmānāṁ
gurūṇāṁ kula-nandana
buddhi-bhedaḥ para-kṛta
utāho te svato ’bhavat
bhaṇyatāṁ śrotu-kāmānāṁ
gurūṇāṁ kula-nandana

Synonyms

Synonyma

buddhi-bhedaḥ — pollution of the intelligence; para-kṛtaḥ — done by the enemies; utāho — or; te — of you; svataḥ — by yourself; abhavat — was; bhaṇyatām — let it be told; śrotu-kāmānām — to us, who are very eager to hear about it; gurūṇām — all your teachers; kula-nandana — O best of your family.

buddhi-bhedaḥ — znečištění inteligence; para-kṛtaḥ — způsobené nepřáteli; utāho — nebo; te — tebe; svataḥ — tebou samotným; abhavat — bylo; bhaṇyatām — nechť je řečeno; śrotu-kāmānām — nám, kteří máme velkou touhu to slyšet; gurūṇām — všichni tvoji učitelé; kula-nandana — ó nejlepší z vaší rodiny.

Translation

Překlad

O best of your family, has this pollution of your intelligence been brought about by you or by the enemies? We are all your teachers and are very eager to hear about this. Please tell us the truth.

Ó nejlepší z vaší rodiny, způsobil sis toto znečištění své inteligence sám, nebo je dílem nepřátel? Jsme tvoji učitelé a velmi si to přejeme od tebe slyšet. Prosíme, řekni nám pravdu.

Purport

Význam

Prahlāda Mahārāja’s teachers were astonished that a small boy could speak such exalted Vaiṣṇava philosophy. Therefore they inquired about the Vaiṣṇavas who stealthily taught it to him, in order that these Vaiṣṇavas might be arrested and killed in the presence of Prahlāda’s father, Hiraṇyakaśipu.

Prahlādovi učitelé žasli, jak mohl malý chlapec vykládat tak vznešenou vaišnavskou filozofii. Ptali se ho proto na vaiṣṇavy, kteří ho jistě museli tajně učit. Snažili se dosáhnout toho, aby tito vaiṣṇavové byli zatčeni a v přítomnosti Prahlādova otce Hiraṇyakaśipua zabiti.