Skip to main content

Text 19

Sloka 19

Devanagari

Dévanágarí

नैतत्पूर्वर्षयश्चक्रुर्न करिष्यन्ति चापरे ।
निरम्बुर्धारयेत्प्राणान् को वै दिव्यसमा: शतम् ॥ १९ ॥

Text

Verš

naitat pūrvarṣayaś cakrur
na kariṣyanti cāpare
nirambur dhārayet prāṇān
ko vai divya-samāḥ śatam
naitat pūrvarṣayaś cakrur
na kariṣyanti cāpare
nirambur dhārayet prāṇān
ko vai divya-samāḥ śatam

Synonyms

Synonyma

na — not; etat — this; pūrva-ṛṣayaḥ — the sages before you, such as Bhṛgu; cakruḥ — executed; na — nor; kariṣyanti — will execute; ca — also; apare — others; nirambuḥ — without drinking water; dhārayet — can sustain; prāṇān — the life air; kaḥ — who; vai — indeed; divya-samāḥ — celestial years; śatam — one hundred.

na — ne; etat — toto; pūrva-ṛṣayaḥ — mudrci narození dříve než ty, jako například Bhṛgu; cakruḥ — dokázali; na — ani; kariṣyanti — vykonají; ca — také; apare — jiní; nirambuḥ — bez pití vody; dhārayet — může udržovat; prāṇān — životní vzduch; kaḥ — kdo; vai — skutečně; divya-samāḥ — nebeských let; śatam — sto.

Translation

Překlad

Even saintly persons like Bhṛgu, born previously, could not perform such severe austerities, nor will anyone in the future be able to do so. Who within these three worlds can sustain his life without even drinking water for one hundred celestial years?

Dokonce ani světci narození před tebou, jako například Bhṛgu, nedokázali podstoupit tak tvrdou askezi a nedokáže to nikdo ani v budoucnosti. Kdo v těchto třech světech je schopen přežít sto nebeských let bez jediného napití vody?

Purport

Význam

It appears that even if a yogī does not drink a drop of water, he can live for many, many years by the yogic process, though his outer body be eaten by ants and moths.

Je vidět, že yogī může přežít díky yoze mnoho let, i když nevypije ani kapku vody a jeho hrubohmotné tělo pozřeli mravenci a jiný hmyz.