Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

श्रीब्रह्मोवाच
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तप:सिद्धोऽसि काश्यप ।
वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वर: ॥ १७ ॥

Text

Verš

śrī-brahmovāca
uttiṣṭhottiṣṭha bhadraṁ te
tapaḥ-siddho ’si kāśyapa
varado ’ham anuprāpto
vriyatām īpsito varaḥ
śrī-brahmovāca
uttiṣṭhottiṣṭha bhadraṁ te
tapaḥ-siddho ’si kāśyapa
varado ’ham anuprāpto
vriyatām īpsito varaḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Lord Brahmā said; uttiṣṭha — please get up; uttiṣṭha — get up; bhadram — good fortune; te — unto you; tapaḥ-siddhaḥ — perfect in executing austerities; asi — you are; kāśyapa — O son of Kaśyapa; vara-daḥ — the giver of benediction; aham — I; anuprāptaḥ — arrived; vriyatām — let it be submitted; īpsitaḥ — desired; varaḥ — benediction.

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; uttiṣṭha — prosím vstaň; uttiṣṭha — vstaň; bhadram — štěstí; te — tobě; tapaḥ-siddhaḥ — dokonalý v askezi; asi — jsi; kāśyapa — ó synu Kaśyapy; vara-daḥ — dárce požehnání; aham — já; anuprāptaḥ — dospěl jsem; vriyatām — nechť je dáno; īpsitaḥ — vytoužené; varaḥ — požehnání.

Translation

Překlad

Lord Brahmā said: O son of Kaśyapa Muni, please get up, please get up. All good fortune unto you. You are now perfect in the performance of your austerities, and therefore I may give you a benediction. You may now ask from me whatever you desire, and I shall try to fulfill your wish.

Pán Brahmā řekl: Vstaň, synu Kaśyapy Muniho, prosím vstaň. Přeji ti jen samé štěstí! Nyní jsi dosáhl dokonalosti v podstupování askeze, a proto ti mohu dát požehnání. Můžeš mě žádat o cokoliv a já se pokusím tvé přání splnit.

Purport

Význam

Śrīla Madhvācārya quotes from the Skanda Purāṇa, which says that Hiraṇyakaśipu, having become a devotee of Lord Brahmā, who is known as Hiraṇyagarbha, and having undergone a severe austerity to please him, is also known as Hiraṇyaka. Rākṣasas and demons worship various demigods, such as Lord Brahmā and Lord Śiva, just to take the post of these demigods. This we have already explained in previous verses.

Śrīla Madhvācārya v této souvislosti cituje ze Skanda Purāṇy, kde stojí, že jelikož se Hiraṇyakaśipu stal oddaným Pána Brahmy, Hiraṇyagarbhy, a podrobil se tvrdé askezi s cílem potěšit ho, je rovněž známý pod jménem Hiraṇyaka. Rākṣasové a démoni uctívají různé polobohy, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, jen aby získali jejich postavení. To jsme již uvedli v předcházejících verších.