Skip to main content

Text 74

Sloka 74

Devanagari

Dévanágarí

धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णित: पापनाशन: ।
गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात् ॥ ७४ ॥

Text

Verš

dharmas te gṛha-medhīyo
varṇitaḥ pāpa-nāśanaḥ
gṛhastho yena padavīm
añjasā nyāsinām iyāt
dharmas te gṛha-medhīyo
varṇitaḥ pāpa-nāśanaḥ
gṛhastho yena padavīm
añjasā nyāsinām iyāt

Synonyms

Synonyma

dharmaḥ — that religious process; te — to you; gṛha-medhīyaḥ — although attached to household life; varṇitaḥ — explained (by me); pāpa-nāśanaḥ — the destruction of sinful reactions; gṛhasthaḥ — a person in household life; yena — by which; padavīm — the position; añjasā — very easily; nyāsinām — of those in the renounced order of life; iyāt — can obtain.

dharmaḥ — tento náboženský proces; te — tobě; gṛha-medhīyaḥ — třebaže lpí na rodinném životě; varṇitaḥ — vysvětlený (mnou); pāpa-nāśanaḥ — zničení následků hříšných činností; gṛhasthaḥ — hospodář; yena — kterým; padavīm — postavení; añjasā — velmi snadno; nyāsinām — těch, kdo jsou ve stavu odříkání; iyāt — může získat.

Translation

Překlad

The process of chanting the holy name of the Lord is so powerful that by this chanting even householders [gṛhasthas] can very easily gain the ultimate result achieved by persons in the renounced order. Mahārāja Yudhiṣṭhira, I have now explained to you that process of religion.

Proces zpívání svatého jména Pána je tak účinný, že jeho prostřednictvím mohou i hospodáři (gṛhasthové) velmi snadno dosáhnout výsledku, kterého nakonec dosahují ti, kdo jsou ve stavu odříkání. Mahārāji Yudhiṣṭhire, tento náboženský proces jsem ti nyní vyložil.

Purport

Význam

This is a confirmation of the Kṛṣṇa consciousness movement. Anyone who takes part in this movement, regardless of what he is, can gain the topmost result achieved by a perfect sannyāsī, namely brahma-jñāna (spiritual knowledge). Even more important, he can advance in devotional service. Mahārāja Yudhiṣṭhira thought that because he was a gṛhastha there was no hope of his being liberated, and therefore he asked Nārada Muni how he could get out of material entanglement. But Nārada Muni, citing a practical example from his own life, established that by associating with devotees and chanting the Hare Kṛṣṇa mantra, any man in any condition of life can achieve the highest perfection without a doubt.

Tímto veršem je potvrzena důležitost hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Každý, kdo se do tohoto hnutí zapojí — ať je to kdokoliv — může dosáhnout toho nejlepšího výsledku, jakého dosahuje dokonalý sannyāsī — brahma-jñāny neboli duchovního poznání. A co je ještě důležitější: může pokročit v oddané službě. Mahārāja Yudhiṣṭhira si myslel, že jakožto gṛhastha nemá naději na osvobození, a proto se zeptal Nārady Muniho, jak může z hmotného zajetí uniknout. Nārada Muni však jasně prohlásil — a doložil to praktickým příkladem z vlastního života — že kdokoliv, v jakémkoliv postavení, může díky styku s oddanými a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry dosáhnout té nejvyšší dokonalosti.