Skip to main content

Text 31

Sloka 31

Devanagari

Dévanágarí

देशे शुचौ समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मन: ।
स्थिरं सुखं समं तस्मिन्नासीतर्ज्वङ्ग ओमिति ॥ ३१ ॥

Text

Verš

deśe śucau same rājan
saṁsthāpyāsanam ātmanaḥ
sthiraṁ sukhaṁ samaṁ tasminn
āsītarjv-aṅga om iti
deśe śucau same rājan
saṁsthāpyāsanam ātmanaḥ
sthiraṁ sukhaṁ samaṁ tasminn
āsītarjv-aṅga om iti

Synonyms

Synonyma

deśe — in a place; śucau — very sacred; same — level; rājan — O King; saṁsthāpya — placing; āsanam — on the seat; ātmanaḥ — one’s self; sthiram — very steady; sukham — comfortably; samam — equipoised; tasmin — on that sitting place; āsīta — one should sit down; ṛju-aṅgaḥ — the body perpendicularly straight; om — the Vedic mantra praṇava; iti — in this way.

deśe — na místě; śucau — velmi posvátném; same — rovném; rājan — ó králi; saṁsthāpya — zajišťující; āsanam — místo k sezení; ātmanaḥ — sám; sthiram — stabilně; sukham — pohodlně; samam — vyrovnaný; tasmin — na to místo upravené k sezení; āsīta — člověk má usednout; ṛju-aṅgaḥ — tělo zcela vzpřímené; oṁ — védskou mantru praṇavu; iti — takto.

Translation

Překlad

My dear King, in a sacred and holy place of pilgrimage one should select a place in which to perform yoga. The place must be level and not too high or low. There one should sit very comfortably, being steady and equipoised, keeping his body straight, and thus begin chanting the Vedic praṇava.

Můj milý králi, člověk si má v posvátné poutní oblasti najít místo, kde se bude věnovat yoze. To místo musí být rovné a ne příliš vysoké ani nízké. Tam má pohodlně sedět, být klidný a vyrovnaný, držet tělo vzpřímené a tak začít pronášet védskou praṇavu.

Purport

Význam

Generally the chanting of om is recommended because in the beginning one cannot understand the Personality of Godhead. As stated in Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11):

Pronášení oṁ se obvykle doporučuje proto, že zpočátku člověk nedokáže porozumět Osobnosti Božství. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11) uvádí:

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate
vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

“Learned transcendentalists who know the Absolute Truth call this nondual substance Brahman, Paramātmā or Bhagavān.” Unless one is fully convinced of the Supreme Personality of Godhead, one has the tendency to become an impersonalist yogī searching for the Supreme Lord within the core of his heart (dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥ). Here the chanting of oṁkāra is recommended because in the beginning of transcendental realization, instead of chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, one may chant oṁkāra (praṇava). There is no difference between the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and oṁkāra because both of them are sound representations of the Supreme Personality of Godhead. Praṇavaḥ sarva-vedeṣu. In all Vedic literatures, the sound vibration oṁkāra is the beginning. Oṁ namo bhagavate vāsudevāya. The difference between chanting oṁkāra and chanting the Hare Kṛṣṇa mantra is that the Hare Kṛṣṇa mantra may be chanted without consideration of the place or the sitting arrangements recommended in Bhagavad-gītā (6.11):

“Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto nedvojnou podstatu Brahman, Paramātmā nebo Bhagavān.” Dokud člověk není plně přesvědčen o existenci Nejvyšší Osobnosti Božství, má sklon se stát impersonalistickým yogīnem, který hledá Nejvyššího Pána ve svém srdci (dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥ). Zde je doporučeno pronášení oṁkāry (praṇavy), které na počátku transcendentální realizace může nahradit zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Mezi Hare Kṛṣṇa mahā-mantrou a oṁkārou není žádný rozdíl, neboť obojí je zvukové zastoupení Nejvyšší Osobnosti Božství. Praṇavaḥ sarva-vedeṣu—zvukovou vibrací oṁkārou začínají všechna védská písma (oṁ namo bhagavate vāsudevāya). Pronášení oṁkāry a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry se od sebe liší tím, že Hare Kṛṣṇa lze zpívat bez ohledu na místo a bez příprav k sezení doporučených v Bhagavad-gītě (6.11):

śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nātinīcaṁ
cailājina-kuśottaram
śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nātinīcaṁ
cailājina-kuśottaram

“To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kuśa grass on the ground and then cover it with a deerskin and a soft cloth. The seat should neither be too high nor too low and should be situated in a sacred place.” The Hare Kṛṣṇa mantra may be chanted by anyone, without consideration of the place or how one sits. Śrī Caitanya Mahāprabhu has openly declared, niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. In chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra there are no particular injunctions regarding one’s sitting place. The injunction niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ includes deśa, kāla and pātra — place, time and the individual. Therefore anyone may chant the Hare Kṛṣṇa mantra, without consideration of the time and place. Especially in this age, Kali-yuga, it is very difficult to find a suitable place according to the recommendations of Bhagavad-gītā. The Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, however, may be chanted at any place and any time, and this will bring results very quickly. Yet even while chanting the Hare Kṛṣṇa mantra one may observe regulative principles. Thus while sitting and chanting one may keep his body straight, and this will help one in the chanting process; otherwise one may feel sleepy.

“K provádění yogy se má yogī odebrat na osamělé místo. Tam má na zemi rozprostřít trávu kuśa a pokrýt ji jelení kůží a měkkým plátnem. Místo k sezení nemá být ani příliš vysoké, ani příliš nízké a má se nacházet v poutní oblasti.” Hare Kṛṣṇa mantru může zpívat kdokoliv bez ohledu na to, kde a jak sedí. Śrī Caitanya Mahāprabhu otevřeně prohlásil: niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry neomezují žádné pokyny týkající se místa k sezení. Pokyn niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ se vztahuje na místo, čas i osobu (deśa, kāla a pātra). Každý tedy může zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, bez ohledu na čas a místo. Zvláště v tomto věku, Kali-yuze, je velice obtížné najít vhodné místo, které by odpovídalo tomu, co doporučuje Bhagavad-gītā. Hare Kṛṣṇa mahā-mantru je však možné zpívat kdekoliv a kdykoliv a velice rychle to přinese výsledky. I při zpívání Hare Kṛṣṇa mantry však může člověk dodržovat usměrňující zásady. Když sedí a zpívá, může držet tělo vzpřímené; to mu pomůže, aby neusínal.