Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

कृपया भूतजं दु:खं दैवं जह्यात्समाधिना ।
आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥ २४ ॥

Text

Verš

kṛpayā bhūtajaṁ duḥkhaṁ
daivaṁ jahyāt samādhinā
ātmajaṁ yoga-vīryeṇa
nidrāṁ sattva-niṣevayā
kṛpayā bhūtajaṁ duḥkhaṁ
daivaṁ jahyāt samādhinā
ātmajaṁ yoga-vīryeṇa
nidrāṁ sattva-niṣevayā

Synonyms

Synonyma

kṛpayā — by being merciful to all other living entities; bhūta-jam — because of other living entities; duḥkham — suffering; daivam — sufferings imposed by providence; jahyāt — one should give up; samādhinā — by trance or meditation; ātma-jam — sufferings due to the body and mind; yoga-vīryeṇa — by practicing haṭha-yoga, prāṇāyāma and so forth; nidrām — sleeping; sattva-niṣevayā — by developing brahminical qualifications or the mode of goodness.

kṛpayā — tím, že je milostivý ke všem ostatním živým bytostem; bhūta-jam — kvůli druhým živým bytostem; duḥkham — utrpení; daivam — utrpení způsobené prozřetelností; jahyāt — člověk se má vzdát; samādhinā — pomocí transu či meditace; ātma-jam — utrpení způsobené tělem a myslí; yoga-vīryeṇa — praktikováním haṭha-yogy, prāṇāyāmy a tak dále; nidrām — spánku; sattva-niṣevayā — rozvíjením bráhmanských vlastností či kvality dobra.

Translation

Překlad

By good behavior and freedom from envy one should counteract sufferings due to other living entities, by meditation in trance one should counteract sufferings due to providence, and by practicing haṭha-yoga, prāṇāyāma and so forth one should counteract sufferings due to the body and mind. Similarly, by developing the mode of goodness, especially in regard to eating, one should conquer sleep.

Náležitým chováním prostým závisti má člověk vzdorovat utrpení, jež pochází od jiných živých bytostí, meditací v transu utrpení způsobenému prozřetelností a praktikováním haṭha-yogy, prāṇāyāmy atd. utrpení způsobenému tělem a myslí. Rozvojem kvality dobra, zvláště v ohledu jedení, má překonat spánek.

Purport

Význam

By practice, one should avoid eating in such a way that other living entities will be disturbed and suffer. Since I suffer when pinched or killed by others, I should not attempt to pinch or kill any other living entity. People do not know that because of killing innocent animals they themselves will have to suffer severe reactions from material nature. Any country where people indulge in unnecessary killing of animals will have to suffer from wars and pestilence imposed by material nature. Comparing one’s own suffering to the suffering of others, therefore, one should be kind to all living entities. One cannot avoid the sufferings inflicted by providence, and therefore when suffering comes one should fully absorb oneself in chanting the Hare Kṛṣṇa mantra. One can avoid sufferings from the body and mind by practicing mystic haṭha-yoga.

Praxí se má člověk naučit nejíst způsobem, který přináší utrpení jiným živým bytostem — trpím, když mě trápí nebo zabíjejí druzí, a proto bych žádnou živou bytost neměl trápit či zabíjet. Lidé nevědí, že za zabíjení nevinných zvířat jim hmotná příroda udělí kruté reakce. Země, kde lidé zbytečně zabíjejí zvířata, budou muset trpět válkami a epidemiemi, které na ně hmotná příroda uvalí. Když tedy srovnáme vlastní utrpení s utrpením ostatních, měli bychom být ke všem živým bytostem laskaví. Utrpení vnucenému prozřetelností se nemůžeme vyhnout, a když tedy přijde, měli bychom se plně pohroužit do zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Utrpení způsobenému tělem a myslí můžeme uniknout praktikováním mystické haṭha-yogy.