Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Devanagari

Dévanágarí

विराग: सर्वकामेभ्य: शिक्षितो मे मधुव्रतात् ।
कृच्छ्राप्तं मधुवद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम् ॥ ३६ ॥

Text

Verš

virāgaḥ sarva-kāmebhyaḥ
śikṣito me madhu-vratāt
kṛcchrāptaṁ madhuvad vittaṁ
hatvāpy anyo haret patim
virāgaḥ sarva-kāmebhyaḥ
śikṣito me madhu-vratāt
kṛcchrāptaṁ madhuvad vittaṁ
hatvāpy anyo haret patim

Synonyms

Synonyma

virāgaḥ — detachment; sarva-kāmebhyaḥ — from all material desires; śikṣitaḥ — has been taught; me — unto me; madhu-vratāt — from the bumblebee; kṛcchra — with great difficulties; āptam — acquired; madhu-vat — as good as honey (“money is honey”); vittam — money; hatvā — killing; api — even; anyaḥ — another; haret — takes away; patim — the owner.

virāgaḥ — odpoutanost; sarva-kāmebhyaḥ — od všech hmotných tužeb; śikṣitaḥ — byla učena; me — mě; madhu-vratāt — od včely; kṛcchra — s velkými potížemi; āptam — získané; madhu-vat — stejně dobré jako med (money is honey, “peníze jsou med”); vittam — peníze; hatvā — zabíjející; api — dokonce; anyaḥ — někdo jiný; haret — odebere; patim — vlastníka.

Translation

Překlad

From the bumblebee I have learned to be unattached to accumulating money, for although money is as good as honey, anyone can kill its owner and take it away.

Od včely jsem se naučil nelpět na hromadění peněz, neboť i když jsou peníze stejně dobré jako med, kdokoliv může jejich vlastníka zabít a vzít mu je.

Purport

Význam

The honey gathered in the comb is taken away by force. Therefore one who accumulates money should realize that he may be harassed by the government or by thieves or even killed by enemies. Especially in this Age of Kali-yuga, it is said that instead of protecting the money of the citizens, the government itself will take away the money with the force of law. The learned brāhmaṇa had therefore decided that he should not accumulate any money. One should own as much as he immediately needs. There is no need to keep a big balance at hand, along with the fear that it may be plundered by the government or by thieves.

Med nashromážděný v plástu je včelám násilím odebrán. Ten, kdo střádá peníze, by si měl tedy uvědomit, že ho o ně může připravit vláda či zloději nebo ho nepřátelé mohou dokonce i zabít. Zvláště o tomto věku Kali se říká, že místo aby vláda chránila peníze občanů, bude jim je z moci zákona brát. Učený brāhmaṇa se proto rozhodl, že žádné peníze střádat nebude. Člověk by měl vlastnit jen tolik, kolik bezprostředně potřebuje. Není třeba mít po ruce spoustu peněz a zároveň se bát, že se jich zmocní vláda nebo zloději.