Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

कुरु त्वं प्रेतकृत्यानि पितु: पूतस्य सर्वश: ।
मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान्यास्यति सुप्रजा: ॥ २२ ॥

Text

Verš

kuru tvaṁ preta-kṛtyāni
pituḥ pūtasya sarvaśaḥ
mad-aṅga-sparśanenāṅga
lokān yāsyati suprajāḥ
kuru tvaṁ preta-kṛtyāni
pituḥ pūtasya sarvaśaḥ
mad-aṅga-sparśanenāṅga
lokān yāsyati suprajāḥ

Synonyms

Synonyma

kuru — perform; tvam — you; preta-kṛtyāni — the ritualistic ceremony performed after death; pituḥ — of your father; pūtasya — already purified; sarvaśaḥ — in all respects; mat-aṅga — My body; sparśanena — by touching; aṅga — My dear child; lokān — to planets; yāsyati — he will be elevated; su-prajāḥ — to become a devotee-citizen.

kuru — vykonej; tvam — ty; preta-kṛtyāni — obřad prováděný po smrti; pituḥ — tvého otce; pūtasya — již očištěný; sarvaśaḥ — po všech stránkách; mat-aṅga — Mého těla; sparśanena — dotekem; aṅga — Mé milé dítě; lokān — na planety; yāsyati — bude povznesen; su-prajāḥ — aby se stal řádným občanem.

Translation

Překlad

My dear child, your father has already been purified just by the touch of My body at the time of his death. Nonetheless, the duty of a son is to perform the śrāddha ritualistic ceremony after his father’s death so that his father may be promoted to a planetary system where he may become a good citizen and devotee.

Mé milé dítě, tvůj otec se již očistil dotekem Mého těla v okamžiku smrti. Nicméně povinností syna je vykonat po otcově smrti obřad śrāddha, aby mohl otec dosáhnout planetární soustavy, kde se může stát řádným občanem a oddaným.

Purport

Význam

In this regard, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura says that although Hiraṇyakaśipu was already purified, he had to take birth on a higher planetary system to become a devotee again. Prahlāda Mahārāja was advised to perform the ritualistic ceremony as a matter of etiquette, for the Supreme Personality of Godhead under no circumstances wants to stop the regulative principles. Madhva Muni also instructs:

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti říká, že i když byl Hiraṇyakaśipu již očištěn, musel se narodit ve vyšší planetární soustavě, aby se stal znovu oddaným. Prahlāda Mahārāja byl vyzván, aby v rámci etikety vykonal příslušný obřad, neboť Nejvyšší Osobnost Božství nechce za žádných okolností zastavit dodržování usměrňujících zásad. Madhva Muni také připomíná:

madhu-kaiṭabhau bhakty-abhāvā
dūrau bhagavato mṛtau
tama eva kramād āptau
bhaktyā ced yo hariṁ yayau
madhu-kaiṭabhau bhakty-abhāvā
dūrau bhagavato mṛtau
tama eva kramād āptau
bhaktyā ced yo hariṁ yayau

When the demons Madhu and Kaiṭabha were killed by the Supreme Personality of Godhead, their kinsmen also observed the ritualistic ceremonies so that these demons could return home, back to Godhead.

Když Nejvyšší Pán zabil démony Madhua a Kaiṭabhu, jejich příbuzní rovněž uspořádali náležité obřady, aby se tito démoni mohli vrátit domů, zpátky k Bohu.