Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Devanagari

Dévanágarí

यत्ते गतीनां तिसृणामीशितु: परमं पदम् ।
नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति ॥ ३२ ॥

Text

Verš

yat te gatīnāṁ tisṛṇām
īśituḥ paramaṁ padam
nārvācīno visargasya
dhātar veditum arhati
yat te gatīnāṁ tisṛṇām
īśituḥ paramaṁ padam
nārvācīno visargasya
dhātar veditum arhati

Synonyms

Synonyma

yat — which; te — of You; gatīnām tisṛṇām — of the three destinations (the heavenly planets, the earthly planets and hell); īśituḥ — who are the controller; paramam padam — the supreme abode, Vaikuṇṭhaloka; na — not; arvācīnaḥ — a person appearing after; visargasya — the creation; dhātaḥ — O supreme controller; veditum — to understand; arhati — is able.

yat — které; te — Tebe; gatīnām tisṛṇām — tří míst určení (nebeských planet, zemských planet a pekla); īśituḥ — Jenž jsi vládcem; paramam padam — svrchované sídlo, Vaikuṇṭhaloka; na — ne; arvācīnaḥ — ten, kdo se zjevuje po; visargasya — stvoření; dhātaḥ — ó nejvyšší vládce; veditum — chápat; arhati — je schopen.

Translation

Překlad

O supreme controller, You control the three destinations [promotion to the heavenly planets, birth as a human being, and condemnation in hell], yet Your supreme abode is Vaikuṇṭha-dhāma. Since we appeared after You created this cosmic manifestation, Your activities are impossible for us to understand. We therefore have nothing to offer You but our humble obeisances.

Ó nejvyšší vládce, ovládáš tři místa určení (povýšení na nebeské planety, zrození jako lidská bytost a odsouzení do pekla), ale Tvým svrchovaným sídlem je Vaikuṇṭha-dhām. Jelikož jsme se zjevili poté, co jsi stvořil tento vesmírný projev, nemůžeme Tvým činnostem porozumět. Nejsme schopni Ti proto nabídnout nic než hluboké poklony.

Purport

Význam

An inexperienced man generally does not know what to beg from the Supreme Personality of Godhead. Everyone is under the jurisdiction of the created material world, and no one knows what benediction to ask when praying to the Supreme Lord. People generally pray to be promoted to the heavenly planets because they have no information of Vaikuṇṭhaloka. Śrīla Madhvācārya quotes the following verse:

Nezkušený člověk obvykle neví, o co by měl Nejvyšší Osobnost Božství žádat. Každý spadá pod pravomoc stvořeného hmotného světa a nikdo neví, jaké požehnání má chtít, když se modlí k Nejvyššímu Pánu. Lidé se obvykle modlí o povýšení na nebeské planety, protože nemají žádné informace o Vaikuṇṭhaloce. Śrīla Madhvācārya cituje následující verš:

deva-lokāt pitṛ-lokāt
nirayāc cāpi yat param
tisṛbhyaḥ paramaṁ sthānaṁ
vaiṣṇavaṁ viduṣāṁ gatiḥ
deva-lokāt pitṛ-lokāt
nirayāc cāpi yat param
tisṛbhyaḥ paramaṁ sthānaṁ
vaiṣṇavaṁ viduṣāṁ gatiḥ

There are different planetary systems, known as Devaloka (the planets of the demigods), Pitṛloka (the planet of the Pitās) and Niraya (the hellish planets). When one transcends these various planetary systems and enters Vaikuṇṭhaloka, he achieves the ultimate resort of the Vaiṣṇavas. Vaiṣṇavas have nothing to do with the other planetary systems.

Existují různé planetární soustavy, známé jako Devaloka (planety polobohů), Pitṛloka (planeta Pitů) a Niraya (pekelné planety). Když někdo tyto planetární soustavy transcenduje a vstoupí na Vaikuṇṭhaloku, dosáhne konečného útočiště vaiṣṇavů. Vaiṣṇavové nemají s jinými planetárními soustavami nic společného.