Skip to main content

Texts 29-30

Sloka 29-30

Devanagari

Dévanágarí

आत्मतुल्यै: षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ ।
पर्युपासितमुन्निद्रशरदम्बुरुहेक्षणम् ॥ २९ ॥
द‍ृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्लादविक्लवा: ।
दण्डवत् पतिता राजञ्छनैरुत्थाय तुष्टुवु: ॥ ३० ॥

Text

Verš

ātma-tulyaiḥ ṣoḍaśabhir
vinā śrīvatsa-kaustubhau
paryupāsitam unnidra-
śarad-amburuhekṣaṇam
ātma-tulyaiḥ ṣoḍaśabhir
vinā śrīvatsa-kaustubhau
paryupāsitam unnidra-
śarad-amburuhekṣaṇam
dṛṣṭvā tam avanau sarva
īkṣaṇāhlāda-viklavāḥ
daṇḍavat patitā rājañ
chanair utthāya tuṣṭuvuḥ
dṛṣṭvā tam avanau sarva
īkṣaṇāhlāda-viklavāḥ
daṇḍavat patitā rājañ
chanair utthāya tuṣṭuvuḥ

Synonyms

Synonyma

ātma-tulyaiḥ — almost equal to Himself; ṣoḍaśabhiḥ — by sixteen (servants); vinā — without; śrīvatsa-kaustubhau — the Śrīvatsa mark and Kaustubha jewel; paryupāsitam — being attended on all sides; unnidra — blooming; śarat — of the autumn; amburuha — like lotus flowers; īkṣaṇam — having eyes; dṛṣṭvā — seeing; tam — Him (the Supreme Personality of Godhead, Nārāyaṇa); avanau — on the ground; sarve — all of them; īkṣaṇa — from directly seeing; āhlāda — with happiness; viklavāḥ — being overwhelmed; daṇḍa-vat — like a stick; patitāḥ — fell; rājan — O King; śanaiḥ — slowly; utthāya — standing up; tuṣṭuvuḥ — offered prayers.

ātma-tulyaiḥ — téměř jako On; ṣoḍaśabhiḥ — šestnácti (služebníky); vinā — bez; śrīvatsa-kaustubhau — znaku Śrīvatsa a drahokamu Kaustubha; paryupāsitam — obsluhovaný na všech stranách; unnidra — kvetoucí; śarat — podzimu; amburuha — jako lotosy; īkṣaṇam — s očima; dṛṣṭvā — když viděli; tam — Jeho (Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa); avanau — na zem; sarve — všichni; īkṣaṇa — z toho, že přímo viděli; āhlāda — štěstím; viklavāḥ — zaplaveni; daṇḍa-vat — jako tyč; patitāḥ — padli; rājan — ó králi; śanaiḥ — pomalu; utthāya — vstávali; tuṣṭuvuḥ — pronášeli modlitby.

Translation

Překlad

Surrounding and serving the Supreme Personality of Godhead, Nārāyaṇa, were sixteen personal attendants, decorated with ornaments and appearing exactly like Him but without the mark of Śrīvatsa and the Kaustubha jewel. O King, when all the demigods saw the Supreme Lord in that posture, smiling with eyes like the petals of lotuses grown in autumn, they were overwhelmed with happiness and immediately fell down like rods, offering daṇḍavats. Then they slowly rose and pleased the Lord by offering Him prayers.

Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, doprovázelo a obsluhovalo šestnáct osobních služebníků, kteří byli ozdobeni šperky a vypadali přesně jako On, jen neměli znak Śrīvatsa a drahokam Kaustubha. Ó králi, když polobozi spatřili Nejvyššího Pána v tomto postoji, jak se usmívá, s očima jako okvětní lístky na podzim vyrostlých lotosů, všichni byli zaplaveni štěstím a okamžitě padli na zem jako tyče (složili daṇḍavat). Pak pomalu vstali a potěšili Pána svými modlitbami.

Purport

Význam

In Vaikuṇṭhaloka the Supreme Personality of Godhead has four hands and decorations like the Śrīvatsa mark on His chest and the gem known as Kaustubha. These are special indications of the Supreme Personality of Godhead. The Lord’s personal attendants and other devotees in Vaikuṇṭha have the same features, except for the Śrīvatsa mark and the Kaustubha gem.

Na Vaikuṇṭhaloce má Nejvyšší Osobnost Božství čtyři ruce a ozdoby, jako je znak Śrīvatsa na hrudi a drahokam zvaný Kaustubha. To jsou zvláštní znamení Nejvyššího Pána. S výjimkou těchto znamení mají Pánovi osobní služebníci a další oddaní z Vaikuṇṭhy tytéž rysy jako On.