Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

येनावृता इमे लोकास्तपसा त्वाष्ट्रमूर्तिना ।
स वै वृत्र इति प्रोक्त: पाप: परमदारुण: ॥ १८ ॥

Text

Verš

yenāvṛtā ime lokās
tapasā tvāṣṭra-mūrtinā
sa vai vṛtra iti proktaḥ
pāpaḥ parama-dāruṇaḥ
yenāvṛtā ime lokās
tapasā tvāṣṭra-mūrtinā
sa vai vṛtra iti proktaḥ
pāpaḥ parama-dāruṇaḥ

Synonyms

Synonyma

yena — by whom; āvṛtāḥ — covered; ime — all these; lokāḥ — planets; tapasā — by the austerity; tvāṣṭra-mūrtinā — in the form of the son of Tvaṣṭā; saḥ — he; vai — indeed; vṛtraḥ — Vṛtra; iti — thus; proktaḥ — called; pāpaḥ — personified sin; parama-dāruṇaḥ — very fearful.

yena — jímž; āvṛtāḥ — zakryté; ime — všechny tyto; lokāḥ — planety; tapasā — askezí; tvāṣṭra-mūrtinā — v podobě syna Tvaṣṭy; saḥ — on; vai — vskutku; vṛtraḥ — Vṛtra; iti — takto; proktaḥ — zvaný; pāpaḥ — zosobněný hřích; parama-dāruṇaḥ — nanejvýš hrůzostrašný.

Translation

Překlad

That very fearful demon, who was actually the son of Tvaṣṭā, covered all the planetary systems by dint of austerity. Therefore he was named Vṛtra, or one who covers everything.

Tento hrůzostrašný démon, který byl ve skutečnosti synem Tvaṣṭy, zakryl mocí své askeze všechny planetární systémy. Dostal proto jméno Vṛtra, “ten, který vše zakrývá”.

Purport

Význam

In the Vedas it is said, sa imāḻ lokān āvṛṇot tad vṛtrasya vṛtratvam: because the demon covered all the planetary systems, his name was Vṛtrāsura.

Ve Vedách je řečeno: sa imā lokān āvṛṇot tad vṛtrasya vṛtratvam — jelikož démon zakryl všechny planetární systémy, jeho jméno bylo Vṛtrāsura.