Skip to main content

Text 39

Sloka 39

Devanagari

Dévanágarí

सुरद्विषां श्रियं गुप्तामौशनस्यापि विद्यया ।
आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभु: ॥ ३९ ॥

Text

Verš

sura-dviṣāṁ śriyaṁ guptām
auśanasyāpi vidyayā
ācchidyādān mahendrāya
vaiṣṇavyā vidyayā vibhuḥ
sura-dviṣāṁ śriyaṁ guptām
auśanasyāpi vidyayā
ācchidyādān mahendrāya
vaiṣṇavyā vidyayā vibhuḥ

Synonyms

Synonyma

sura-dviṣām — of the enemies of the demigods; śriyam — the opulence; guptām — protected; auśanasya — of Śukrācārya; api — although; vidyayā — by the talents; ācchidya — collecting; adāt — delivered; mahā-indrāya — unto King Indra; vaiṣṇavyā — of Lord Viṣṇu; vidyayā — by a prayer; vibhuḥ — the most powerful Viśvarūpa.

sura-dviṣām — nepřátel polobohů; śriyam — bohatství; guptām — chráněné; auśanasya — Śukrācāryi; api — ačkoliv; vidyayā — talentem; ācchidya — sestavil; adāt — dal; mahā-indrāya — králi Indrovi; vaiṣṇavyā — Pána Viṣṇua; vidyayā — modlitbou; vibhuḥ — nejmocnější Viśvarūpa.

Translation

Překlad

The opulence of the demons, who are generally known as the enemies of the demigods, was protected by the talents and tactics of Śukrācārya, but Viśvarūpa, who was most powerful, composed a protective prayer known as the Nārāyaṇa-kavaca. By this intelligent mantra, he took away the opulence of the demons and gave it to Mahendra, the King of heaven.

Bohatství démonů, kteří jsou známí jako nepřátelé polobohů, bylo chráněné talentem a taktikami Śukrācāryi, ale Viśvarūpa, jenž byl velice mocný, složil ochrannou modlitbu zvanou Nārāyaṇa-kavaca. Pomocí této inteligentní mantry odebral bohatství démonům a předal ho Mahendrovi, nebeskému králi.

Purport

Význam

The distinction between the demigods (devas) and demons (asuras) is that the demigods are all devotees of Lord Viṣṇu whereas the demons are devotees of demigods like Lord Śiva, Goddess Kālī and Goddess Durgā. Sometimes the demons are also devotees of Lord Brahmā. For example, Hiraṇyakaśipu was a devotee of Lord Brahmā, Rāvaṇa was a devotee of Lord Śiva, and Mahiṣāsura was a devotee of Goddess Durgā. The demigods are devotees of Lord Viṣṇu (viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva), whereas the demons (āsuras tad-viparyayaḥ) are always against the viṣṇu-bhaktas, or Vaiṣṇavas. To oppose the Vaiṣṇavas, the demons become devotees of Lord Śiva, Lord Brahmā, Kālī, Durgā, and so on. In the days of yore, many long years ago, there was animosity between the devas and the asuras, and the same spirit still continues, for the devotees of Lord Śiva and Goddess Durgā are always envious of Vaiṣṇavas, who are devotees of Lord Viṣṇu. This strain between the devotees of Lord Śiva and Lord Viṣṇu has always existed. In the higher planetary systems, fights between the demons and the demigods continue for a long, long time.

Polobozi (devové) a démoni (asurové) se liší v tom, že všichni polobozi jsou oddaní Pána Viṣṇua, zatímco démoni jsou oddaní polobohů, jako je Pán Śiva, bohyně Kālī a bohyně Durgā. Někdy jsou démoni také oddanými Pána Brahmy. Například Hiraṇyakaśipu byl oddaný Pána Brahmy, Rāvaṇa byl oddaný Pána Śivy a Mahiṣāsura byl oddaný bohyně Durgy. Polobozi jsou oddaní Pána Viṣṇua (viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva), ale démoni vždy zaujímají vůči viṣṇu-bhaktům, vaiṣṇavům, nepřátelský postoj (āsuras tad-viparyayaḥ). Stávají se oddanými Pána Śivy, Pána Brahmy, Kālī, Durgy a dalších polobohů, aby mohli proti vaiṣṇavům bojovat. V dávných dobách, před mnoha a mnoha lety, vládlo mezi devy a asury nepřátelství a tatáž atmosféra přetrvává dodnes, neboť oddaní Pána Śivy a bohyně Durgy vždy nenávidí vaiṣṇavy, kteří jsou oddanými Pána Viṣṇua. Toto napětí mezi oddanými Pána Śivy a Pána Viṣṇua existovalo vždy. Boje mezi démony a polobohy na vyšších planetárních soustavách probíhají již po velice dlouhou dobu.

Herein we see that Viśvarūpa made for the demigods a protective covering, saturated with a Viṣṇu mantra. Sometimes the Viṣṇu mantra is called Viṣṇu-jvara, and the Śiva mantra is called Śiva-jvara. We find in the śāstras that sometimes the Śiva-jvara and Viṣṇu-jvara are employed in the fights between the demons and the demigods.

Zde se dočítáme, že Viśvarūpa vytvořil pro polobohy ochranný obal prostoupený Viṣṇu mantrou. Viṣṇu mantra se někdy nazývá Viṣṇu-jvara a Śiva mantra se nazývá Śiva-jvara. Z śāster se dozvídáme, že Śiva-jvara a Viṣṇu-jvara jsou někdy používány v bojích mezi démony a polobohy.

The word sura-dviṣām, which in this verse means “of the enemies of the demigods,” also refers to the atheists. Śrīmad-Bhāgavatam elsewhere says that Lord Buddha appeared for the purpose of bewildering the demons or atheists. The Supreme Personality of Godhead always awards His benediction to devotees. The Lord Himself confirms this in Bhagavad-gītā (9.31):

Slovo sura-dviṣām, které v tomto verši znamená “nepřátel polobohů”, se rovněž vztahuje na ateisty. Śrīmad-Bhāgavatam na jiném místě uvádí, že Pán Buddha se zjevil proto, aby zmátl démony či ateisty. Nejvyšší Osobnost Božství vždy udílí Svá požehnání oddaným. To Pán Osobně potvrzuje v Bhagavad-gītě (9.31):

kaunteya pratijānīhi
na me bhaktaḥ praṇaśyati
kaunteya pratijānīhi
na me bhaktaḥ praṇaśyati

“O son of Kuntī, declare it boldly that My devotee never perishes.”

“Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nikdy nezanikne.”