Skip to main content

Text 35

Sloka 35

Devanagari

Dévanágarí

श्रीविश्‍वरूप उवाच
विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्चउपव्ययम् ।
कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाचितम् ।
प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्य: स एव स्वार्थ उच्यते ॥ ३५ ॥

Text

Verš

śrī-viśvarūpa uvāca
vigarhitaṁ dharma-śīlair
brahmavarca-upavyayam
kathaṁ nu mad-vidho nāthā
lokeśair abhiyācitam
pratyākhyāsyati tac-chiṣyaḥ
sa eva svārtha ucyate
śrī-viśvarūpa uvāca
vigarhitaṁ dharma-śīlair
brahmavarca-upavyayam
kathaṁ nu mad-vidho nāthā
lokeśair abhiyācitam
pratyākhyāsyati tac-chiṣyaḥ
sa eva svārtha ucyate

Synonyms

Synonyma

śrī-viśvarūpaḥ uvāca — Śrī Viśvarūpa said; vigarhitam — condemned; dharma-śīlaiḥ — by persons respectful to the religious principles; brahma-varcaḥ — of brahminical strength or power; upavyayam — causes loss; katham — how; nu — indeed; mat-vidhaḥ — a person like me; nāthāḥ — O lords; loka-īśaiḥ — by the ruling powers of different planets; abhiyācitam — request; pratyākhyāsyati — will refuse; tat-śiṣyaḥ — who is on the level of their disciple; saḥ — that; eva — indeed; sva-arthaḥ — real interest; ucyate — is described as.

śrī-viśvarūpaḥ uvāca — Śrī Viśvarūpa pravil; vigarhitam — odsouzené; dharma-śīlaiḥ — těmi, kdo mají úctu k náboženským zásadám; brahma-varcaḥ — bráhmanské síly; upavyayam — způsobuje ztrátu; katham — jak; nu — vskutku; mat-vidhaḥ — osoba, jako jsem já; nāthāḥ — ó pánové; loka-īśaiḥ — vládci různých planet; abhiyācitam — žádost; pratyākhyāsyati — odmítne; tat-śiṣyaḥ — který je na úrovni jejich žáka; saḥ — to; eva — vskutku; sva-arthaḥ — skutečný zájem; ucyate — je popsáno jako.

Translation

Překlad

Śrī Viśvarūpa said: O demigods, although the acceptance of priesthood is decried as causing the loss of previously acquired brahminical power, how can someone like me refuse to accept your personal request? You are all exalted commanders of the entire universe. I am your disciple and must take many lessons from you. Therefore I cannot refuse you. I must agree for my own benefit.

Śrī Viśvarūpa řekl: Ó polobozi, i když je přijímání kněžského stavu odsuzované, jelikož vede ke ztrátě dříve nabyté bráhmanské síly, jak může osoba, jako jsem já, odmítnout vaši osobní žádost? Jste všichni vznešení vládci celého vesmíru. Já jsem vaším žákem a musím se od vás mnohému naučit; proto vás nemohu odmítnout. Musím souhlasit pro své vlastní dobro.

Purport

Význam

The professions of a qualified brāhmaṇa are paṭhana, pāṭhana, yajana, yājana, dāna and pratigraha. The words yajana and yājana mean that a brāhmaṇa becomes the priest of the populace for the sake of their elevation. One who accepts the post of spiritual master neutralizes the sinful reactions of the yajamāna, the one on whose behalf he performs yajña. Thus the results of the pious acts previously performed by the priest or spiritual master are diminished. Therefore priesthood is not accepted by learned brāhmaṇas. Nevertheless, the greatly learned brāhmaṇa Viśvarūpa became the priest of the demigods because of his profound respect for them.

Činnosti kvalifikovaného brāhmaṇy jsou paṭhana, pāṭhana, yajana, yājana, dāna a pratigraha. Slova yajana a yājana znamenají, že brāhmaṇa se stává knězem obyvatel v zájmu jejich budoucího štěstí. Ten, kdo přijme roli duchovního mistra, neutralizuje hříšné reakce yajamāny—osoby, pro niž vykonává yajñu. Tím se snižuje množství výsledků zbožných činností, které dříve kněz či duchovní mistr vykonal. Učení brāhmaṇové proto kněžský stav nepřijímají. Vysoce vzdělaný brāhmaṇa Viśvarūpa se však stal knězem polobohů, protože k nim měl hlubokou úctu.