Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

तस्यायमनयस्यासीत् परेभ्यो व: पराभव: ।
प्रक्षीणेभ्य: स्ववैरिभ्य: समृद्धानां च यत्सुरा: ॥ २२ ॥

Text

Verš

tasyāyam anayasyāsīt
parebhyo vaḥ parābhavaḥ
prakṣīṇebhyaḥ sva-vairibhyaḥ
samṛddhānāṁ ca yat surāḥ
tasyāyam anayasyāsīt
parebhyo vaḥ parābhavaḥ
prakṣīṇebhyaḥ sva-vairibhyaḥ
samṛddhānāṁ ca yat surāḥ

Synonyms

Synonyma

tasya — that; ayam — this; anayasya — of your ungrateful activity; āsīt — was; parebhyaḥ — by others; vaḥ — of all of you; parābhavaḥ — the defeat; prakṣīṇebhyaḥ — although they were weak; sva-vairibhyaḥ — by your own enemies, who were previously defeated by you; samṛddhānām — being yourselves very opulent; ca — and; yat — which; surāḥ — O demigods.

tasya — toho; ayam — toto; anayasya — vašeho nevděčného jednání; āsīt — bylo; parebhyaḥ — druhými; vaḥ — vás všech; parābhavaḥ — porážka; prakṣīṇebhyaḥ — přestože byli slabí; sva-vairibhyaḥ — vašimi nepřáteli, které jste dříve poráželi; samṛddhānām — kteří jste byli velice bohatí; ca — a; yat — co; surāḥ — ó polobozi.

Translation

Překlad

Because of your misbehavior toward Bṛhaspati, you have been defeated by the demons. My dear demigods, since the demons were weak, having been defeated by you several times, how else could you, who were so advanced in opulence, be defeated by them?

Démoni vás porazili, protože jste se nevhodně chovali vůči Bṛhaspatimu. Moji milí polobozi, jak jinak by mohli tito démoni — kteří byli slabí, neboť jste je několikrát porazili — zvítězit nad vámi, kteří jste měli tak velké bohatství?

Purport

Význam

The devas are celebrated for fighting with the asuras perpetually. In such fights the asuras were always defeated, but this time the demigods were defeated. Why? The reason, as stated here, was that they had offended their spiritual master. Their impudent disrespect of their spiritual master was the cause of their defeat by the demons. As stated in the śāstras, when one disrespects a respectable superior, one loses his longevity and the results of his pious activities, and in this way one is degraded.

Devové jsou proslulí tím, že neustále bojují s asury. V těchto bojích byli asurové vždy poráženi, ale tentokrát utrpěli porážku polobozi. Proč? Zde je uvedeno, že to byl důsledek jejich přestupku vůči vlastnímu duchovnímu mistrovi. Jejich nestydatá neúcta k duchovnímu mistrovi byla příčinou porážky od démonů. V śāstrách stojí, že když někdo nemá v úctě výše postavenou ctihodnou osobu, zkracuje se mu délka života, přichází o výsledky svých zbožných činností a takto je ponížen.