Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

तच्छ्रुत्वैवासुरा: सर्व आश्रित्यौशनसं मतम् ।
देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिन: ॥ १८ ॥

Text

Verš

tac chrutvaivāsurāḥ sarva
āśrityauśanasaṁ matam
devān pratyudyamaṁ cakrur
durmadā ātatāyinaḥ
tac chrutvaivāsurāḥ sarva
āśrityauśanasaṁ matam
devān pratyudyamaṁ cakrur
durmadā ātatāyinaḥ

Synonyms

Synonyma

tat śrutvā — hearing that news; eva — indeed; asurāḥ — the demons; sarve — all; āśritya — taking shelter of; auśanasam — of Śukrācārya; matam — the instruction; devān — the demigods; pratyudyamam — action against; cakruḥ — performed; durmadāḥ — not very intelligent; ātatāyinaḥ — equipped with arms for fighting.

tat śrutvā — když slyšeli zvěsti; eva — vskutku; asurāḥ — démoni; sarve — všichni; āśritya — přijali útočiště; auśanasam — u Śukrācāryi; matam — pokyn; devān — polobozi; pratyudyamam — protiakci; cakruḥ — uskutečnili; durmadāḥ — nepříliš inteligentní; ātatāyinaḥ — vyzbrojeni k boji.

Translation

Překlad

Hearing of the pitiable condition of King Indra, the demons, following the instructions of their guru, Śukrācārya, equipped themselves with weapons and declared war against the demigods.

Když démoni slyšeli o žalostném stavu krále Indry, na pokyn svého gurua Śukrācāryi se ozbrojili a vyhlásili polobohům válku.