Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

तेषां कुपथदेष्टृणां पततां तमसि ह्यध: ।
ये श्रद्दध्युर्वचस्ते वै मज्जन्त्यश्मप्लवा इव ॥ १४ ॥

Text

Verš

teṣāṁ kupatha-deṣṭṝṇāṁ
patatāṁ tamasi hy adhaḥ
ye śraddadhyur vacas te vai
majjanty aśma-plavā iva
teṣāṁ kupatha-deṣṭṝṇāṁ
patatāṁ tamasi hy adhaḥ
ye śraddadhyur vacas te vai
majjanty aśma-plavā iva

Synonyms

Synonyma

teṣām — of them (the misleaders); ku-patha-deṣṭṝṇām — who show the path of danger; patatām — themselves falling; tamasi — in darkness; hi — indeed; adhaḥ — down; ye — anyone who; śraddadhyuḥ — place faith in; vacaḥ — the words; te — they; vai — indeed; majjanti — sink; aśma-plavāḥ — boats made of stone; iva — like.

teṣām — těch (pomýlených vůdců); ku-patha-deṣṭṝṇām — kteří ukazují cestu nebezpečí; patatām — sami klesající; tamasi — do temnoty; hi — vskutku; adhaḥ — dolů; ye — každý, kdo; śraddadhyuḥ — vkládá víru ve; vacaḥ — slova; te — oni; vai — jistě; majjanti — potopí se; aśma-plavāḥ — lodě z kamenů; iva — jako.

Translation

Překlad

Leaders who have fallen into ignorance and who mislead people by directing them to the path of destruction [as described in the previous verse] are, in effect, boarding a stone boat, and so too are those who blindly follow them. A stone boat would be unable to float and would sink in the water with its passengers. Similarly, those who mislead people go to hell, and their followers go with them.

Vůdci, kteří poklesli do nevědomosti a svádějí lidi tím, že je vedou na cestu zkázy (jak popisuje minulý verš), v podstatě nastupují na kamennou loď a stejně činí i ti, kdo je slepě následují. Kamenná loď by nemohla plout a potopila by se i se svými pasažéry. Podobně ti, kdo svádějí lidi, jdou do pekla a jejich následovníci tam půjdou s nimi.

Purport

Význam

As stated in the Vedic literature (Bhāg. 11.20.17):

Védská literatura uvádí (Bhāg. 11.20.17):

nṛ-deham ādyaṁ sulabhaṁ sudurlabhaṁ
plavaṁ sukalpaṁ guru-karṇa-dhāram
nṛ-deham ādyaṁ sulabhaṁ sudurlabhaṁ
plavaṁ sukalpaṁ guru-karṇa-dhāram

We, the conditioned souls, have fallen in the ocean of nescience, but the human body fortunately provides us a good opportunity to cross the ocean because the human body is like a very good boat. When directed by a spiritual master acting as the captain, the boat can very easily cross the ocean. Furthermore, the boat is helped across by favorable winds, which are the instructions of Vedic knowledge. If one does not take advantage of all these facilities to cross the ocean of nescience, he is certainly committing suicide.

My, podmíněné duše, jsme spadli do oceánu nevědomosti, ale lidské tělo nám naštěstí dává příležitost tento oceán překonat, protože je jako velice dobrá loď. Když je tato loď řízena duchovním mistrem v úloze kapitána, může snadno přeplout celý oceán. Dále lodi pomáhají příznivé větry, jimiž jsou védské pokyny. Pokud člověk nevyužije všech těchto možností k překonání oceánu nevědomosti, páchá sebevraždu.

One who boards a boat made of stone is doomed. To be elevated to the stage of perfection, humanity must first give up false leaders who present boats of stone. All of human society is in such a dangerous position that to be rescued it must abide by the standard instructions of the Vedas. The cream of these instructions appears in the form of Bhagavad-gītā. One should not take shelter of any other instructions, for Bhagavad-gītā gives direct instructions on how to fulfill the aim of human life. Lord Śrī Kṛṣṇa therefore says, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja: “Give up all other processes of religion and simply surrender to Me.” Even if one does not accept Lord Kṛṣṇa as the Supreme Personality of Godhead, His instructions are so exalted and beneficial for humanity that if one follows His instructions one will be saved. Otherwise one will be cheated by unauthorized meditation and gymnastic methods of yoga. Thus one will board a boat of stone, which will sink and drown all its passengers. Unfortunately, although the American people are extremely eager to get out of materialistic chaos, they are sometimes found to patronize the makers of stone boats. That will not help them. They must take the proper boat offered by Kṛṣṇa in the form of the Kṛṣṇa consciousness movement. Then they will be easily saved. In this regard Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comments: aśmamayaḥ plavo yeṣāṁ te yathā majjantaṁ plavam anumajjanti tatheti rāja-nīty-upadeṣṭṛṣu sva-sabhyeṣu kopo vyañjitaḥ. If society is guided by political diplomacy, with one nation maneuvering against another, it will certainly sink like a stone boat. Political maneuvering and diplomacy will not save human society. People must take to Kṛṣṇa consciousness to understand the aim of life, to understand God, and to fulfill the human mission.

Ten, kdo nastoupí na loď z kamene, je odsouzen k záhubě. Aby lidstvo mohlo dospět k dokonalosti, musí se nejprve zříci falešných vůdců, kteří zvou na kamenné lodě. Celá lidská společnost je v takovém nebezpečí, že jedinou možností k záchraně je řídit se standardními pokyny Ved. Vyvrcholení těchto pokynů se objevuje v podobě Bhagavad-gīty. Člověk nemá přijímat žádné jiné pokyny, protože Bhagavad-gītā vede přímo k dosažení cíle lidského života. Pán Śrī Kṛṣṇa proto říká: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Zanech všech ostatních druhů náboženství a jednoduše se odevzdej Mně.” Jeho pokyny jsou tak vznešené a prospěšné pro celé lidstvo, že bude-li se jimi člověk řídit, bude zachráněn, dokonce i když neuznává Pána Kṛṣṇu za Nejvyšší Osobnost Božství. Nebude-li je však následovat, bude oklamán neautorizovanou meditací a gymnastickými metodami yogy. Tak nastoupí na loď z kamene, která se potopí a klesne ke dnu i se všemi cestujícími. Přestože Američané touží vyváznout z materialistického chaosu, někdy bohužel vidíme, že podporují výrobce kamenných lodí. Takové jednání jim nepomůže. Musí nastoupit na správnou loď, kterou Kṛṣṇa nabízí v podobě hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Pak budou snadno zachráněni. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává: aśmayaḥ plavo yeṣāṁ te yathā majjantaṁ plavam anumajjanti tatheti rāja-nīty-upadeṣṭṛṣu sva-sabhyeṣu kopo vyañjitaḥ. Je-li společnost řízena politickou diplomacií, kdy jeden národ manévruje proti druhému, zaručeně se potopí jako kamenná loď. Politické intriky a diplomacie lidskou společnost nezachrání. Lidé musí přijmout proces vědomí Kṛṣṇy, aby pochopili životní cíl, Boha, a splnili poslání lidského života.