Skip to main content

Text 45

Sloka 45

Devanagari

Dévanágarí

तं वव्रिरे सुरगणा स्वस्रीयं द्विषतामपि ।
विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत् ॥ ४५ ॥

Text

Verš

taṁ vavrire sura-gaṇā
svasrīyaṁ dviṣatām api
vimatena parityaktā
guruṇāṅgirasena yat
taṁ vavrire sura-gaṇā
svasrīyaṁ dviṣatām api
vimatena parityaktā
guruṇāṅgirasena yat

Synonyms

Synonyma

tam — him (Viśvarūpa); vavrire — accepted as a priest; sura-gaṇāḥ — the demigods; svasrīyam — the son of a daughter; dviṣatām — of the inimical demons; api — although; vimatena — being disrespected; parityaktāḥ — who were given up; guruṇā — by their spiritual master; āṅgirasena — Bṛhaspati; yat — since.

tam — jeho (Viśvarūpu); vavrire — přijali za kněze; sura-gaṇāḥ — polobozi; svasrīyam — syna dcery; dviṣatām — nepřátelských démonů; api — ačkoliv; vimatena — jelikož byl zneuctěn; parityaktāḥ — kteří byli zavrženi; guruṇā — svým duchovním mistrem; āṅgirasena — Bṛhaspatim; yat — neboť.

Translation

Překlad

Although Viśvarūpa was the son of the daughter of their eternal enemies the demons, the demigods accepted him as their priest in accordance with the order of Brahmā when they were abandoned by their spiritual master, Bṛhaspati, whom they had disrespected.

Když se polobohů zřekl jejich duchovní mistr, Bṛhaspati, jehož zneuctili, přijali v souladu s pokynem Brahmy za svého kněze Viśvarūpu, přestože byl synem dcery jejich věčných nepřátel, démonů.

Purport

Význam

Thus end the Bhaktivedanta purports to the Sixth Canto, Sixth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “The Progeny of the Daughters of Dakṣa.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šesté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Potomstvo Dakṣových dcer”.