Skip to main content

ŚB 6.6.27

Devanagari

सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विशफा नृप ।
ताम्राया: श्येनगृध्राद्या मुनेरप्सरसां गणा: ॥ २७ ॥

Text

surabher mahiṣā gāvo
ye cānye dviśaphā nṛpa
tāmrāyāḥ śyena-gṛdhrādyā
muner apsarasāṁ gaṇāḥ

Synonyms

surabheḥ — from the womb of Surabhi; mahiṣāḥ — buffalo; gāvaḥ — cows; ye — who; ca — also; anye — others; dvi-śaphāḥ — having cloven hooves; nṛpa — O King; tāmrāyāḥ — from Tāmrā; śyena — eagles; gṛdhra-ādyāḥ — vultures and so on; muneḥ — from Muni; apsarasām — of angels; gaṇāḥ — the groups.

Translation

My dear King Parīkṣit, from the womb of Surabhi the buffalo, cow and other animals with cloven hooves took birth, from the womb of Tāmrā the eagles, vultures and other large birds of prey took birth, and from the womb of Muni the angels took birth.