Skip to main content

Text 45

Sloka 45

Devanagari

Dévanágarí

ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरा: ।
विभूतयो मम ह्येता भूतानां भूतिहेतव: ॥ ४५ ॥

Text

Verš

brahmā bhavo bhavantaś ca
manavo vibudheśvarāḥ
vibhūtayo mama hy etā
bhūtānāṁ bhūti-hetavaḥ
brahmā bhavo bhavantaś ca
manavo vibudheśvarāḥ
vibhūtayo mama hy etā
bhūtānāṁ bhūti-hetavaḥ

Synonyms

Synonyma

brahmā — Lord Brahmā; bhavaḥ — Lord Śiva; bhavantaḥ — all of you prajāpatis; ca — and; manavaḥ — the Manus; vibudha-īśvarāḥ — all the different demigods (such as the sun, the moon, Venus, Mars and Jupiter, who are all in charge of various activities for the welfare of the world); vibhūtayaḥ — expansions of energy; mama — My; hi — indeed; etāḥ — all these; bhūtānām — of all the living entities; bhūti — of welfare; hetavaḥ — causes.

brahmā — Pán Brahmā; bhavaḥ — Pán Śiva; bhavantaḥ — vy všichni Prajāpatiové; ca — a; manavaḥ — Manuové; vibudha-īśvarāḥ — nejrůznější polobozi (jako například Slunce, Měsíc, Venuše, Mars a Jupiter, kteří mají na starosti různé činnosti přinášející blaho světu); vibhūtayaḥ — expanze energie; mama — Mé; hi — vskutku; etāḥ — všichni tito; bhūtānām — všech živých bytostí; bhūti — blaha; hetavaḥ — příčiny.

Translation

Překlad

Lord Brahmā, Lord Śiva, the Manus, all the other demigods in the higher planetary systems, and you prajāpatis, who are increasing the population, are working for the benefit of all living entities. Thus you expansions of My marginal energy are incarnations of My various qualities.

Pán Brahmā, Pán Śiva, Manuové, všichni ostatní polobozi na vyšších planetárních soustavách a vy, Prajāpatiové, kteří zvyšujete počet obyvatel, jednáte ve prospěch všech živých bytostí. Jakožto expanze Mé okrajové energie jste tedy inkarnacemi Mých různých vlastností.

Purport

Význam

There are various types of incarnations or expansions of the Supreme Personality of Godhead. The expansions of His personal self, or viṣṇu-tattva, are called svāṁśa expansions, whereas the living entities, who are not viṣṇu-tattva but jīva-tattva, are called vibhinnāṁśa, separated expansions. Although Prajāpati Dakṣa is not on the same level as Lord Brahmā and Lord Śiva, he is compared to them because he engages in the service of the Lord. In the service of the Personality of Godhead, it is not that Lord Brahmā is considered very great while an ordinary human being trying to preach the glories of the Lord is considered very low. There are no such distinctions. Regardless of whether materially high or materially low, anyone engaged in the service of the Lord is spiritually very dear to Him. In this regard, Śrīla Madhvācārya gives this quotation from the Tantra-nirṇaya:

Existují různé druhy inkarnací či expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství. Expanze Jeho osobnosti, viṣṇu-tattva, se nazývají expanze svāṁśa, zatímco živé bytosti — které nejsou viṣṇu-tattva, ale jīva-tattva — se nazývají vibhinnāṁśa, oddělené expanze. I když Prajāpati Dakṣa není na stejné úrovni jako Pán Brahmā a Pán Śiva, je k nim přirovnán, protože slouží Pánu. Ve službě Osobnosti Božství neplatí, že by Pán Brahmā byl považován za významného, zatímco obyčejná lidská bytost, která se snaží kázat slávu Pána, by byla považována za podřadnou. Takové rozdíly zde neexistují. Každý, kdo slouží Pánu, je Mu duchovně velice drahý — bez ohledu na to, zda má z hmotného hlediska vysoké či nízké postavení. Śrīla Madhvācārya v této souvislosti uvádí následující citát z Tantra-nirṇayi:

viśeṣa-vyakti-pātratvād
brahmādyās tu vibhūtayaḥ
tad-antaryāmiṇaś caiva
matsyādyā vibhavāḥ smṛtāḥ
viśeṣa-vyakti-pātratvād
brahmādyās tu vibhūtayaḥ
tad-antaryāmiṇaś caiva
matsyādyā vibhavāḥ smṛtāḥ

From Lord Brahmā down, all the living entities engaged in the service of the Lord are extraordinary and are called vibhūti. As the Lord says in Bhagavad-gītā (10.41):

Všechny živé bytosti od Pána Brahmy níže, které slouží Pánu, jsou neobyčejné a nazývají se vibhūti. Pán říká v Bhagavad-gītě (10.41):

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-’ṁśa-sambhavam
yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-'ṁśa-sambhavam

“Know that all beautiful, glorious and mighty creations spring from but a spark of My splendor.” A living entity especially empowered to act on behalf of the Lord is called vibhūti, whereas the viṣṇu-tattva incarnations of the Lord, such as the Matsya avatāra (keśava dhṛta-mīna-śarīra jaya jagad-īśa hare), are called vibhava.

“Věz, že všechny bohaté, krásné a slavné výtvory povstávají z pouhého zlomku Mé nádhery.” Živá bytost zvláště zplnomocněná jednat jménem Pána se nazývá vibhūti, zatímco inkarnace Pána kategorie viṣṇu-tattva, jako například Matsya avatāra (keśava dhṛta-mīna-śarīra jaya jagad-īśa hare), se nazývají vibhava.