Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा-
मात्मानमन्यं च विदु: परं यत् ।
सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ज्ञो
न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥ २५ ॥

Text

Verš

deho ’savo ’kṣā manavo bhūta-mātrām
ātmānam anyaṁ ca viduḥ paraṁ yat
sarvaṁ pumān veda guṇāṁś ca taj-jño
na veda sarva-jñam anantam īḍe
deho ’savo ’kṣā manavo bhūta-mātrām
ātmānam anyaṁ ca viduḥ paraṁ yat
sarvaṁ pumān veda guṇāṁś ca taj-jño
na veda sarva-jñam anantam īḍe

Synonyms

Synonyma

dehaḥ — this body; asavaḥ — the life airs; akṣāḥ — the different senses; manavaḥ — the mind, understanding, intellect and ego; bhūta-mātrām — the five gross material elements and the sense objects (form, taste, sound and so on); ātmānam — themselves; anyam — any other; ca — and; viduḥ — know; param — beyond; yat — that which; sarvam — everything; pumān — the living being; veda — knows; guṇān — the qualities of the material nature; ca — and; tat-jñaḥ — knowing those things; na — not; veda — knows; sarva-jñam — unto the omniscient; anantam — the unlimited; īḍe — I offer my respectful obeisances.

dehaḥ — toto tělo; asavaḥ — životní vzduchy; akṣāḥ — různé smysly; manavaḥ — mysl, chápání, intelekt a ego; bhūta-mātrām — pět hrubohmotných prvků a smyslových předmětů (podobu, chuť, zvuk a tak dále); ātmānam — samy sebe; anyam — kterýkoliv jiný; ca — a; viduḥ — znají; param — nad; yat — to, co; sarvam — vše; pumān — živá bytost; veda — zná; guṇān — kvality hmotné přírody; ca — a; tat-jñaḥ — když tyto věci zná; na — ne; veda — zná; sarva-jñam — vševědoucímu; anantam — neomezenému; īḍe — s úctou se klaním.

Translation

Překlad

Because they are only matter, the body, the life airs, the external and internal senses, the five gross elements and the subtle sense objects [form, taste, smell, sound and touch] cannot know their own nature, the nature of the other senses or the nature of their controllers. But the living being, because of his spiritual nature, can know his body, the life airs, the senses, the elements and the sense objects, and he can also know the three qualities that form their roots. Nevertheless, although the living being is completely aware of them, he is unable to see the Supreme Being, who is omniscient and unlimited. I therefore offer my respectful obeisances unto Him.

Tělo, životní vzduchy, vnější a vnitřní smysly, pět hrubohmotných prvků a jemné smyslové předměty (podoba, chuť, vůně, zvuk a dotek) jakožto hmota nemohou znát svou povahu, povahu jiných smyslů či povahu svých vládců. Živá bytost je však duchovní, a proto je v její moci znát své tělo, životní vzduchy, smysly, prvky a smyslové předměty, jakož i tři kvality, které tvoří jejich základ. Nicméně ani když si jich je živá bytost plně vědoma, nemůže vidět Nejvyšší Bytost, která je vševědoucí a neomezená. S úctou se tedy klaním Nejvyššímu.

Purport

Význam

Material scientists can make an analytical study of the physical elements, the body, the senses, the sense objects and even the air that controls the vital force, but still they cannot understand that above all these is the real spirit soul. In other words, the living entity, because of his being a spirit soul, can understand all the material objects, or, when self-realized, he can understand the Paramātmā, upon whom yogīs meditate. Nevertheless, the living being, even if advanced, cannot understand the Supreme Being, the Personality of Godhead, for He is ananta, unlimited, in all six opulences.

Materialističtí vědci mohou analyticky prostudovat hmotné prvky, tělo, smysly, smyslové předměty a dokonce i vzduch, který ovládá životní sílu, ale přesto nedokáží pochopit, že nad tím vším je skutečná duše. Jinými slovy — živá bytost může jakožto duše pochopit všechny hmotné předměty, nebo — je-li seberealizovaná — je schopna pochopit Paramātmu, o Níž meditují yogīni. Nicméně ani pokročilá živá bytost nemůže pochopit Nejvyšší Bytost, Osobnost Božství, neboť Pán je ananta, neomezený majitel všech šesti vznešených vlastností.