Skip to main content

Texts 1-2

Sloka 1-2

Devanagari

Dévanágarí

श्रीराजोवाच
देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणाम् ।
सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥ १ ॥
तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा ।
अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान् पर: ॥ २ ॥

Text

Verš

śrī-rājovāca
devāsura-nṛṇāṁ sargo
nāgānāṁ mṛga-pakṣiṇām
sāmāsikas tvayā prokto
yas tu svāyambhuve ’ntare
śrī-rājovāca
devāsura-nṛṇāṁ sargo
nāgānāṁ mṛga-pakṣiṇām
sāmāsikas tvayā prokto
yas tu svāyambhuve ’ntare
tasyaiva vyāsam icchāmi
jñātuṁ te bhagavan yathā
anusargaṁ yayā śaktyā
sasarja bhagavān paraḥ
tasyaiva vyāsam icchāmi
jñātuṁ te bhagavan yathā
anusargaṁ yayā śaktyā
sasarja bhagavān paraḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-rājā uvāca — the King said; deva-asura-nṛṇām — of the demigods, the demons and the human beings; sargaḥ — the creation; nāgānām — of the Nāgas (serpentine living entities); mṛga-pakṣiṇām — of the beasts and birds; sāmāsikaḥ — briefly; tvayā — by you; proktaḥ — described; yaḥ — which; tu — however; svāyambhuve — of Svāyambhuva Manu; antare — within the period; tasya — of this; eva — indeed; vyāsam — the detailed account; icchāmi — I wish; jñātum — to know; te — from you; bhagavan — O my lord; yathā — as well as; anusargam — the subsequent creation; yayā — by which; śaktyā — potency; sasarja — created; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; paraḥ — transcendental.

śrī-rājā uvāca — král pravil; deva-asura-nṛṇām — polobohů, démonů a lidských bytostí; sargaḥ — stvoření; nāgānām — Nāgů (živých bytostí v podobě hadů); mṛga-pakṣiṇām — zvířat a ptáků; sāmāsikaḥ — stručně; tvayā — tebou; proktaḥ — popsané; yaḥ — co; tu — ovšem; svāyambhuve — Svāyambhuvy Manua; antare — v období; tasya — tohoto; eva — vskutku; vyāsam — podrobný výčet; icchāmi — přeji si; jñātum — poznat; te — od tebe; bhagavan — ó můj pane; yathā — jakož i; anusargam — následné stvoření; yayā — pomocí které; śaktyā — energie; sasarja — stvořil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; paraḥ — transcendentální.

Translation

Překlad

The blessed King said to Śukadeva Gosvāmī: My dear lord, the demigods, demons, human beings, Nāgas, beasts and birds were created during the reign of Svāyambhuva Manu. You have spoken about this creation briefly [in the Third Canto]. Now I wish to know about it elaborately. I also wish to know about the potency of the Supreme Personality of Godhead by which He brought about the secondary creation.

Požehnaný král řekl Śukadevovi Gosvāmīmu: Můj drahý pane, polobozi, démoni, lidské bytosti, Nāgové, zvířata a ptáci byli stvořeni za vlády Svāyambhuvy Manua. O tomto stvoření jsi se již stručně zmínil (ve třetím zpěvu). Nyní si ho přeji poznat důkladně. Chtěl bych se také dozvědět o energii Nejvyšší Osobnosti Božství, pomocí níž Pán uskutečnil druhotné stvoření.