Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा ।
वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदु: ॥ १४ ॥

Text

Verš

sāṅketyaṁ pārihāsyaṁ vā
stobhaṁ helanam eva vā
vaikuṇṭha-nāma-grahaṇam
aśeṣāgha-haraṁ viduḥ
sāṅketyaṁ pārihāsyaṁ vā
stobhaṁ helanam eva vā
vaikuṇṭha-nāma-grahaṇam
aśeṣāgha-haraṁ viduḥ

Synonyms

Synonyma

sāṅketyam — as an assignation; pārihāsyam — jokingly; — or; stobham — as musical entertainment; helanam — neglectfully; eva — certainly; — or; vaikuṇṭha — of the Lord; nāma-grahaṇam — chanting the holy name; aśeṣa — unlimited; agha-haram — neutralizing the effect of sinful life; viduḥ — advanced transcendentalists know.

sāṅketyam — jako označení; pārihāsyam — žertem; — nebo; stobham — jako hudební pobavení; helanam — nedbale; eva — jistě; — nebo; vaikuṇṭha — Pána; nāma-grahaṇam — zpívání svatého jména; aśeṣa — neomezené; agha-haram — neutralizuje následky hříšného života; viduḥ — pokročilí transcendentalisté vědí.

Translation

Překlad

One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from the reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly [to indicate something else], jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of the scriptures.

Ten, kdo zpívá svaté jméno Pána, je okamžitě osvobozen od reakcí za neomezené množství hříchů, dokonce i když zpívá nepřímo (aby tím vyjádřil něco jiného), žertem, pro hudební pobavení, nebo i nedbale. To uznávají všichni učenci znalí písem.