Skip to main content

Text 52

Sloka 52

Devanagari

Dévanágarí

धौतवासा शुचिर्नित्यं सर्वमङ्गलसंयुता ।
पूजयेत्प्रातराशात्प्राग्गोविप्राञ् श्रियमच्युतम् ॥ ५२ ॥

Text

Verš

dhauta-vāsā śucir nityaṁ
sarva-maṅgala-saṁyutā
pūjayet prātarāśāt prāg
go-viprāñ śriyam acyutam
dhauta-vāsā śucir nityaṁ
sarva-maṅgala-saṁyutā
pūjayet prātarāśāt prāg
go-viprāñ śriyam acyutam

Synonyms

Synonyma

dhauta-vāsā — wearing washed cloth; śuciḥ — being purified; nityam — always; sarva-maṅgala — with all auspicious items; saṁyutā — adorned; pūjayet — one should worship; prātaḥ-āśāt prāk — before breakfast; go-viprān — the cows and brāhmaṇas; śriyam — the goddess of fortune; acyutam — the Supreme Personality of Godhead.

dhauta-vāsā — mít na sobě vyprané šaty; śuciḥ — být očištěný; nityam — vždy; sarva-maṅgala — vším příznivým; saṁyutā — ozdobený; pūjayet — má uctívat; prātaḥ-āśāt prāk — před snídaní; go-viprān — krávy a brāhmaṇy; śriyam — bohyni štěstí; acyutam — Nejvyšší Osobnost Božství.

Translation

Překlad

Putting on washed clothing, being always pure and being adorned with turmeric, sandalwood pulp and other auspicious items, before breakfast one should worship the cows, the brāhmaṇas, the goddess of fortune and the Supreme Personality of Godhead.

Je třeba si obléknout vyprané šaty, být neustále čistý a ozdobený kurkumou, santálovou pastou a dalšími příznivými látkami a před snídaní uctívat krávy, brāhmaṇy, bohyni štěstí a Nejvyšší Osobnost Božství.

Purport

Význam

If one is trained to honor and worship the cows and brāhmaṇas, he is actually civilized. The worship of the Supreme Lord is recommended, and the Lord is very fond of the cows and brāhmaṇas (namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca). In other words, a civilization in which there is no respect for the cows and brāhmaṇas is condemned. One cannot become spiritually advanced without acquiring the brahminical qualifications and giving protection to cows. Cow protection insures sufficient food prepared with milk, which is needed for an advanced civilization. One should not pollute civilization by eating the flesh of cows. A civilization must do something progressive, and then it is an Āryan civilization. Instead of killing the cow to eat flesh, civilized men must prepare various milk products that will enhance the condition of society. If one follows the brahminical culture, he will become competent in Kṛṣṇa consciousness.

Je-li člověk vychovaný tak, aby ctil a uctíval krávy a brāhmaṇy, je skutečně civilizovaný. Je doporučeno uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, a Samotný Pán má velice rád krávy a brāhmaṇy (namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca). Jinými slovy, civilizace, v níž neexistuje úcta ke kravám a brāhmaṇům, je zavržená. Člověk nemůže udělat duchovní pokrok, aniž by získal bráhmanské kvalifikace a chránil krávy. Ochrana krav zajišťuje dostatek potravin připravených z mléka, které jsou pro rozvinutou civilizaci zapotřebí. Člověk nemá znečišťovat civilizaci jedením masa krav. Civilizace musí dělat něco pokrokového; pak je to civilizace Árjů. Místo zabíjení krav pro maso musí civilizovaní lidé připravovat různé mléčné produkty, které zlepší stav společnosti. Následuje-li člověk bráhmanskou kulturu, dosáhne způsobilosti ve vědomí Kṛṣṇy.